Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy obciążanie (refakturowanie) dzierżawców z tytułu opłat podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03 lutego 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opłat za dozór techniczny nad przedmiotem dzierżawy sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego, którymi Podatnik obciąża dzierżawcę

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik wydzierżawia kontrahentom zbiorniki na gaz płynny. Zgodnie z zawartymi umowami opłaty za dozór techniczny ponoszą kontrahenci. Podatnik na podstawie faktur wystawionych przez Urząd Dozoru Technicznego, zwanym dalej UDT, obciąża (bez doliczania marży) dzierżawców.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy obciążanie (refakturowanie) dzierżawców z tytułu przedmiotowych opłat podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Podatnika, w związku z faktem, iż opłaty ujęte w fakturach wystawianych przez UDT nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a wystawiane przez Podatnika faktury mają charakter wyłącznie przeniesienia kosztów poniesionych za dozór techniczny opłat, to wymieniona powyżej czynność nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne, tut. Organ stwierdza, co następuje:

Z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu ust. 2 art. 15 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z informacji przedstawionych w zapytaniu Podatnik wydzierżawia swoim kontrahentom zbiorniki na gaz płynny propan butan, które podlegają z mocy prawa obowiązkowemu nadzorowi technicznemu sprawowanemu przez uprawniony do tego organ - Urząd Dozoru Technicznego. Nie można więc w tym przypadku mówić o refakturowaniu usług nadzoru technicznego.

Stosownie do art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę dzierżawy wydzierżawiający (Podatnik) zobowiązuje się oddać dzierżawcy (kontrahentom) rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 694 K.c. do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów zawartych w art. 695-709 K.c. (czyli dot. dzierżawy bezpośrednio). I tak, w myśl art. 662 § 1 wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

W tym miejscu należy stwierdzić, iż stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), dozorowi technicznemu podlegają m.in. urządzenia techniczne w toku ich eksploatacji. Natomiast z art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym wynika m.in., iż urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (m.in. Urzędu Dozoru Technicznego). Jednocześnie, w myśl art. 18 ust 1 w/wym. ustawy w przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia.

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez Wojskowy Dozór Techniczny, pobierane są opłaty. Natomiast zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu opłaty te uiszczają m.in. osoby prawne, na rzecz których wykonywane są czynności dozoru technicznego. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przedmiotowe czynności są wykonywane na rzecz Podatnika, ponieważ zarówno to on jest obciążany z tego tytułu przez UDT jak również jest on właścicielem podlegających nadzorowi zbiorników.

Należy mieć również na uwadze uregulowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy o dozorze, zgodnie z którymi kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu,wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż aby wydawany przez Podatnika przedmiot dzierżawy mógł być, zgodnie z obowiązującym prawem, oddany dzierżawcy i następnie używany przez niego zgodnie z przeznaczeniem (przechowywanie gazu płynnego) musi on spełniać warunki wynikające z przytoczonych powyżej przepisów - dopiero wówczas spełnione zostaną kryteria, o których mowa w art. 662 § 1 K.c. w związku z art. 694 - które jednoznacznie wskazują na wydzierżawiającego (Podatnika) jako podmiot odpowiedzialny za wydanie dzierżawcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie jej w takim stanie przez czas trwania dzierżawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje zaś całość świadczenia należnego od nabywcy.

W świetle powyższego kwota należna obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczoną usługą (wydzierżawianiem zbiorników) i inne elementy kształtujące cenę, której sprzedawca żąda od nabywcy, a więc także opłatę za dozór techniczny. Tak skalkulowana kwota należności powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danej usługi.

Sprzedający, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług winien również stosownie do postanowień art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług, uwzględniając zapisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) wystawić fakturę VAT.

Ponadto, odnosząc się do stanowiska Podatnika, tut. Organ nadmienia, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z postanowień art. 35 ust. 1 ustawy z o dozorze technicznym wynika, że UDT jest państwową osobą prawną. Natomiast w myśl art. 36 powyższej ustawy UDT podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. W świetle tych unormowań, jak również art. 37 cytowanej ustawy regulującego zakres działania UDT uznać należy, iż jest on urzędem obsługującym organ władzy publicznej (w tym przypadku ministra właściwego do spraw gospodarki) w zakresie realizacji zadań dotyczących wykonywania dozoru technicznego, którego zasady, zakres i formy określa przywołana wyżej ustawa z 21 grudnia 2000 r.

Z powyższego wynika więc, iż w świetle unormowań art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług UDT nie jest podatnikiem VAT. A zatem czynności wykonywane przez niego w tym również opłaty pobierane za czynności dozoru technicznego co do zasady nie podlegają opodatkowaniu VAT.

W tym miejscu należy stwierdzić, iż przy ocenie czy przedmiotowe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, powyższe przepisy (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT) nie mają zastosowania do Podatnika (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), gdyż odnoszą się do czynności wykonywanych przez organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy.
Słowa kluczowe: dzierżawa, nadzór, podstawa opodatkowania, refakturowanie
Data aktualizacji: 31/07/2012 03:26:17

Prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do używaneg...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że we wrześniu 2003 r. zakupiła i wprowadziła Pani do ewidencji środków trwałych samochód Polonez Truck, posiadający otwartą skrzynię bagażową. Samochód ten nie posiadał świadectwa homologacji...

Księgowość Świdnica czy może firma w Wielkiej Brytanii?

Coraz popularniejsze robi się przenoszenie działalności gospodarczej do rajów finansowych. Choć czasami na myśli mamy wtedy egzotyczne kraje w republikach kokosowych, to jednak częściej bierze się pod uwagę kraje w Unii Europejskiej. Dzięki umowie...

Rozliczanie różnic kursowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wycena zabezpieczeń walutowych zaliczana do kosztów bilansowych winna być ujmowana w r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedawca (wystawca faktury) może odmówić wystawienia duplikatu faktury w sytuacji, g...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie cesji warunkowej, dokumentowanie, prawo do wystawienia faktury VAT korektaSpółka ma prawo do dokumentowania opisanych czynności poprzez wystawianie faktur VAT marża, na podstawie art. 119 ust. 1, 2, 3 ustawy o VATUrząd Skarbowy Rypin 87-500 ul. Warszawska 67Poprawność wystawiania faktur i zastosowanie skrótu nazwy WnioskodawcyDotyczy zastosowania prawa podatkowego w kwestii dokumentowania fakturą VAT otrzymanych kwot dofinansowania projektów celowych trójstronnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.