Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur przez Spółkę w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 13 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia do zaliczek za uczestnictwo w zjeździe wpłacanych na konto bankowe Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia do zaliczek za uczestnictwo w zjeździe wpłacanych na konto bankowe Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka na zlecenie pewnego Stowarzyszenia będzie organizować we wrześniu przyszłego roku międzynarodowy zjazd. Umowa nie została jeszcze zawarta, natomiast w wyniku wstępnych ustaleń uzgodniono, że do zadań Spółki będzie należało m.in.: wynajęcie sal, organizacja cateringu, drukowanie identyfikatorów, certyfikatów oraz innych materiałów, zakup toreb konferencyjnych itp. Za wspomniane usługi Spółka wystawi zleceniodawcy fakturę.

Opłaty za organizację noclegów wraz z ewentualnym programem towarzyszących imprez turystycznych będą przychodem Spółki i będą wpłacane bezpośrednio na konto Spółki przez poszczególnych uczestników. Natomiast zleceniodawca (Stowarzyszenie) chce pozostawić dla siebie przychód z wpłat za uczestnictwo w zjeździe z zamiarem przeznaczenia go na cele statutowe. Ze względu jednak na planowaną liczbę uczestników (około 2 tysiące osób) oraz brak odpowiedniego oprogramowania Stowarzyszenie ma wątpliwości czy podoła zadaniu fakturowania otrzymywanych wpłat. W związku z powyższym rozważana jest opcja, aby Spółka wystawiała w imieniu Stowarzyszenia faktury do zaliczek wpłacanych za uczestnictwo. Wspomniane wpłaty wpływałyby na konto Spółki, co byłoby dużym ułatwieniem dla uczestników (zarówno opłaty za uczestnictwo, jak i zakwaterowanie wraz z towarzyszącymi imprezami turystycznymi wpływałyby na jedno konto bankowe). Takie rozwiązanie byłoby wygodne również ze względu na to, że Spółka jest w posiadaniu programu obsługującego podobne rezerwacje, który ułatwia gromadzenie i sortowanie danych uczestników niezbędne do sporządzenia identyfikatorów, certyfikatów, bieżącej kontroli nad wielkością zamawianego cateringu, itp.

Reasumując, Stowarzyszenie udzieliłoby Spółce pisemnego pełnomocnictwa do wystawiania faktur dotyczących wpłat za uczestnictwo w zjeździe. Danymi Sprzedawcy na fakturze byłyby dane Stowarzyszenia, danymi nabywcy - dane instytucji wpłacającej za uczestnika, bądź samego uczestnika. W treści faktury widniałby opis, np. zaliczka za uczestnictwo (dot. wpłaty z dn. 10.04.2008r. na konto Spółki nr ...). Ponadto w umowie zawartej pomiędzy Spółką a Stowarzyszeniem, byłyby zawarte odpowiednie zapisy dotyczące przekazywania faktur zaliczkowych Stowarzyszeniu (np. w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca), terminu przekazania zgromadzonych środków na rachunek Stowarzyszenia oraz wynagrodzenia dla Spółki z tytułu fakturowania wpłat za uczestnictwo. Zaliczki oraz przychód z tytułu wspomnianych wpłat byłyby ujmowane w księgach oraz deklarowane w rozliczeniach podatkowych Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia do zaliczek za uczestnictwo w zjeździe wpłacanych na konto bankowe Spółki, pod warunkiem uwzględnienia odpowiednich zapisów we wspólnie zawartej umowie oraz uzyskania stosowanego pełnomocnictwa...

Zdaniem Wnioskodawcy nie powinno być przeciwwskazań, aby Spółka wystawiała faktury w imieniu i na rachunek Stowarzyszenia. W aktualnie obowiązujących przepisach Wnioskodawca nie doszukał się żadnych zakazów w tej kwestii. Obowiązek podatkowy byłby deklarowany w rozliczeniach podatkowych Stowarzyszenia zgodnie z § 19 ust. 11 ustawy o VAT z chwilą wpłaty zaliczki na poczet uczestnictwa, na podstawie przekazanych przez Spółkę faktur, które wystawione byłyby zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie faktur - nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Natomiast wspólnie zawarta umowa jasno określałaby termin przekazania faktur do Stowarzyszenia, datę przekazania zgromadzonych wpłat powołując się jednocześnie na udzielone dla Spółki pełnomocnictwo do wystawiania faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, przepis stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Obowiązek dotyczący wystawiania faktur został doprecyzowany w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 pkt 1 wskazanej ustawy. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym paragrafie, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Zgodnie natomiast z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Fakturę, w myśl § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia, wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

Również w przypadku otrzymania, przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, części lub całości należności, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty - jak wynika z zapisy § 14 ust. 1 tegoż rozporządzenia - istnieje obowiązek wystawienia faktury nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).Zgodnie z ust. 3 tego § 14 faktura stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy; datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto; stawkę podatku; kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:1. ZB x SP KP = ------------2. 100 + SPgdzie: KP - oznacza kwotę podatku, ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto, SP - oznacza stawkę podatku; dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy; datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 i 2, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług, lub przyjętych zaliczek czy przedpłat akonto tych transakcji. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego, a taki powstaje m.in. z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT), jak również z chwilą otrzymania, przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, części należności w szczególności zaliczki, przedpłaty, zadatku, raty (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT).

Nie można uznać, aby użycie przez ustawodawcę sformułowania, że fakturę wystawia podatnik (w art. 106 ust. 1 ustawy czy § 8 ust. 1 rozporządzenia), było tożsame z koniecznością technicznego wypisania tego dokumentu wyłącznie osobiście przez samego podatnika.Z analizy przedstawionego stanu prawnego wynika co podlega opodatkowaniu, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz, że czynność podlegająca opodatkowaniu (np. otrzymane zaliczki) ma być udokumentowana fakturą wystawiona w określonym terminie, zawierającą w swej treści wszystkie niezbędne elementy, wskazane w wymienionych powyżej przepisach, m.in. dane sprzedawcy i nabywcy.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden podmiot - podatnik podatku VAT (Stowarzyszenie), zamierza zorganizować międzynarodowy zjazd. Z treści przedstawionego zdarzenia przyszłego można wnioskować, że podmiot ten nie dysponuje możliwościami zorganizowania zjazdu samodzielnie, dlatego zamierza zlecić techniczną organizację całej imprezy (tj. m.in. wynajęcie sal, organizację cateringu, drukowanie identyfikatorów, certyfikatów oraz innych materiałów, zakup toreb konferencyjnych itp.) innemu podmiotowi - Wnioskodawcy, który jest w stanie przygotować to w sposób profesjonalny. Wnioskodawca jest bowiem w posiadaniu programu obsługującego podobne rezerwacje, który ułatwia gromadzenie i sortowanie danych uczestników niezbędne do sporządzenia identyfikatorów, certyfikatów, bieżącą kontrolę nad wielkością zamawianego cateringu, itp.

Stowarzyszenie ma również wątpliwości, czy podoła zadaniu fakturowania otrzymywanych wpłat (zaliczek) od uczestników zjazdu, gdyż nie posiada odpowiedniego oprogramowania oraz z uwagi na przewidywaną liczbę uczestników, tj. ok. 2 tysięcy osób. Z tego też względu Stowarzyszenie to zamierza upoważnić Wnioskodawcę, na podstawie stosowanej umowy, do wystawiania w jego imieniu i na jego rachunek, faktur VAT potwierdzających wpłacane przez uczestników zjazdu zaliczki oraz przyjmowanie tych zaliczek (wpłata na konto Wnioskodawcy).

Ponieważ Stowarzyszenie uznaje, że wpłaty za uczestnictwo w zjeździe stanowią jego obrót podlegający opodatkowaniu, a Wnioskodawca jedynie pośredniczy w jego uzyskaniu, wspomniana wyżej umowa będzie przewidywała obowiązek przekazywania przez Wnioskodawcę Stowarzyszeniu przyjętych wpłat jak i wystawionych faktur zaliczkowych w określonym terminie, aby Stowarzyszenie mogło ująć ten obrót w swoich ewidencjach i deklaracjach podatkowych.

Za te czynności Wnioskodawca uzyska od zlecającego odpowiednie wynagrodzenie.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego, w konfrontacji z powołanymi przepisami prowadzi do wniosku, iż nie narusza przepisów podatkowych zlecenie innemu podmiotowi, na podstawie stosownej umowy, technicznej czynności wystawienia faktury i pobrania zaliczki w imieniu i na rzecz podatnika podatku VAT. Należy jednak pamiętać, iż wystawiane faktury muszą spełniać wymogi określone w cytowanych wyżej przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., a więc zachowana musi być również odpowiednia numeracja faktur.

Na marginesie można dodać, że również w poprzednim stanie prawnym przepisy dotyczące podatku od towarów i usług (§ 35 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) wskazywały, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. A zatem podatnik nie był zobowiązany do osobistego wystawiania wszystkich faktur potwierdzających dokonanie przez niego czynności podlegających opodatkowaniu, miał prawo upoważnić do tego inne osoby.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie wymaga już, aby faktura była podpisana przez podatnika, czy też przez osobę uprawnioną do wystawienia, w jego imieniu i na jego rzecz, faktury VAT. A zatem należy przyjąć, że podatnik może upoważnić inna osobę (w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcę) do dokonania takich czynności.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, pełnomocnictwo, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 27/07/2011 00:11:39

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w sytuacji braku faktury zakupu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przedmiotem pytania Podatnika jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w pr...

Działając na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 19 ust. 1, art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i...

Jaka jest możliwość rozliczenia poniesionych kosztów w ramach podatku dochodowego od osób...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Ropczyce 39-100 ul. Św. Barbary 12

Zasięg terytorialny miasta gminy Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyński powiaty ropczycko-sędziszowski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 05101015282011462221000000 VAT 52101015282011462222000000 PIT...

Prawidłowe zaliczenie operacji transferu zawodników do przychodów

Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników. Wniosek został przez podatnika uzupełniony dla potrzeb podatku VAT pismem z dnia 21.06.2005 r.Z treści wniosku Jednostki oraz uzupełnienia wynika, że podmiot w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki kurs NBP zastosować do przeliczenia wartości wykazanych na fakturze wystawianej przez kontrahenta zagranicznego?Jak umieszczać na fakturze koszty ogrzewania i czynszu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu?Stosowanie przez usługodawce systemu informatycznego, procedur mających zapewnić autentyczność i integralność faktur elektronicznychPrawidłowe określenie wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarówCzy usługi reklamowe tworzone w internecie, a wykonywanych na zlecenie firm z Unii Europejskiej i USA podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.