Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Brak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur za transport lokalny wystawionych przez Sp. z o.o

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2010r. (data wpływu 20 stycznia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 marca 2010r. (data wpływu 1 kwietnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur za transport lokalny wystawionych przez M. Sp. z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur za transport lokalny wystawionych przez M. Sp. z o.o.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 marca 2010r. (data wpływu 1 kwietnia 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-61/10/EA z dnia 22 marca 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie Uchwały z dnia 9 września 2009r. Rada Miejska M. powierzyła M. Sp. z o.o. w ramach zadań własnych Wnioskodawcy funkcję pomiotu wewnętrznego.

M. Sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonywać będzie usługę transportu i wystawiać będzie faktury VAT dla Wnioskodawcy za przewozy pasażerskie w transporcie lokalnym.

Wnioskodawca dzierżawić będzie przystanki/wiaty dla M. Sp. z o.o.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nabywane usługi transportu lokalnego przez Wnioskodawcę od M. Sp. z o.o. w całości są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

M. Sp. z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług odrębnym od Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, usługi lokalnego transportu zbiorowego mogą być wykonywane w ramach dwóch modeli prawnych.

Pierwszym modelem jest model przetargowy, gdzie jednostka samorządu terytorialnego organizuje przetarg w trybie ustawy prawo zamówień na usługi lokalnego transportu zbiorowego.

Drugim modelem jest model tzw. Operatora wewnętrznego (podmiotu wewnętrznego), gdzie dana jednostka samorządu terytorialnego powierza spółce bez stosowania prawa zamówień publicznych, w której posiada 100% udziałów lub akcji, świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego.

Aby uznać spółkę za podmiot wewnętrzny muszą być spełnione dwie przesłanki:jednostka samorządu terytorialnego sprawuje nad spółką kontrolę spółka jest ze 100% udziałem publicznym.Rada Miejska uchwałą z dnia 9 września 2009r. powierzyła M. Sp. z o.o. w M., funkcję podmiotu wewnętrznego. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w ww. spółce oraz sprawuje nad nią kontrolę.

W związku z powyższym, wypłata wynagrodzenia dla spółki będzie zgodna z prawem wspólnotowym i nie będzie uznana za niedozwoloną pomoc publiczną.

Istotą powierzenia spółce M. Sp. z o.o. funkcji podmiotu wewnętrznego jest powierzenie transportu lokalnego bez stosowania prawa zamówień publicznych oraz zapłata za świadczone usługi zgodnie z prawem wspólnotowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczać podatek VAT od faktur za transport lokalny wystawionych przez M. Sp. z o.o.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako czynny podatnik VAT ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakupy na transport lokalny, z którym wiążą się dochody z tytułu dzierżawy przystanków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Zatem, gdy zakupione towary i usługi są wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych jak i czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi, to prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w zakresie, w jakim związane są z pierwszym z powyższych rodzajów czynności.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jednym z przypadków, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnia on generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia kwoty podatku należnego jest sytuacja przewidziana w przepisie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w myśl którego nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r. przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści złożonego wniosku wynika, że na podstawie Uchwały z dnia 9 września 2009r. Rada Miejska M. powierzyła M. Sp. z o.o. w ramach zadań własnych Wnioskodawcy funkcję pomiotu wewnętrznego.

M. Sp. z o.o. na podstawie porozumienia wykonywać będzie usługę transportu i wystawiać będzie faktury VAT dla Wnioskodawcy za przewozy pasażerskie w transporcie lokalnym.

Wnioskodawca dzierżawić będzie przystanki/wiaty dla M. Sp. z o.o.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

M. Sp. Z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług odrębnym od Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że nabywane przez niego usługi transportu lokalnego od M. Sp. z o.o. w całości są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednocześnie Wnioskodawca wywodzi prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakup usług transportu lokalnego z dochodami z tytułu dzierżawy przystanków.

Jednakże w ocenie tut. organu kwalifikacja taka jest nieprawidłowa, ponieważ w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabywa usługi transportu lokalnego nie w celu dzierżawy przystanków lecz w celu wykonywania zadań własnych, do wykonywania których zobowiązuje go ustawa o samorządzie gminnym, i które to zadania z mocy wskazanego § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług objęte są zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem ewentualna sprzedaż opodatkowana jaką mogą stanowić usługi dzierżawy przystanków nie stanowi takiej sprzedaży opodatkowanej, dla której dokonania niezbędnym byłoby nabycie usług transportu lokalnego. Nabycie takich usług służy bowiem Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT, a zatem nie może być mowy o prawie do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tychże usług transportu lokalnego.

Reasumując, w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących nabycie usług transportu lokalnego wystawionych przez M. Sp. z o.o., ponieważ nabywane usługi transportu lokalnego przez Wnioskodawcę od M. Sp. z o.o. będą służyły wyłącznie wykonywanym przez Wnioskodawcę czynnościom zwolnionym od podatku VAT (w przedmiotowym przypadku nabywane usługi będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności korzystających ze zwolnienia na podstawie przepisu § 12 ust. 1 pkt 12 cyt. rozporządzenia, ponieważ Wnioskodawca będzie je wykorzystywał w ramach realizacji zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym tj. zadania dotyczącego spraw lokalnego transportu zbiorowego).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć przy tym należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: gmina, odliczenia, podatek naliczony, zadania własne
Data aktualizacji: 30/01/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Ryki 08-500 ul. Leona Wyczółkowskiego 10A

Zasięg terytorialny miasta Dęblin gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż powiaty rycki województwo lubelskie Konta bankowe CIT 41101013390078492221000000 VAT 88101013390078492222000000 PIT 38101013390078492223000000 budżetowe pozostałe...

Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy firma może stosować do przeliczenia kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony, czyli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury VAT dla odbiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w miejsce...

Na podstawie:art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Rozliczenia podatku z tytułu zapłaty zaliczki za zakup linii technologicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy o podatek naliczony na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału można obniżyć kwotę podatku należnego?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznychPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu usługi transportowejZakres opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek przez InternetWniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.