Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

CIT - w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.10.2009 r. (data wpływu 26.10.2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 03.12.2009 r. (data wpływu 07.12.2009 r.0 o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimi, a także dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych z tymi transakcjami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka - Wnioskodawca (dalej: Spółka) 18 lutego 2009 r. zawarła z osobą fizyczną (dalej: niemiecka osoba fizyczna), będącą udziałowcem w spółce mającej siedzibę w Niemczech - (dalej: spółka S) umowę, na podstawie której dokonano sprzedaży udziałów posiadanych przez niemiecką osobę fizyczną w spółce S na rzecz Spółki.

Jednocześnie, niemiecka osoba fizyczna zrzekła się roszczeń przysługujących jej z tytułu pełnionej funkcji dyrektora zarządzającego i umowy o pracę w spółce S, a spółka zależna od niemieckiej osoby fizycznej przekazała nieruchomość na rzecz innej spółki niemieckiej (dalej: spółka H), zależnej od spółki S.

W ramach ceny sprzedaży określonej w umowie została uwzględniona wartość zobowiązań spółek S oraz H wobec niemieckiej osoby fizycznej.

Spółka zawarła porozumienie ze spółką S, na mocy którego uregulowała zobowiązania w imieniu spółki S wobec niemieckiej osoby fizycznej z tytułu roszczeń wynikających z umowy o pracę.

Spółka S zobowiązała się do zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rachunek S wraz z odsetkami.

Spółka zawarła również porozumienie ze spółką H, na mocy którego uregulowała zobowiązania w imieniu spółki H wobec niemieckiej osoby fizycznej z tytułu przeniesienia własności nieruchomości na rzecz spółki H.

Spółka H zobowiązała się do zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rachunek H wraz z odsetkami. Zwrot przedmiotowych kwot nastąpi poprzez przelew na rachunek Spółki albo poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności.

Zwrot przedmiotowych kwot przez spółki S i H na rachunek Spółki spowoduje powstanie różnic kursowych.

Spółka udziela pożyczek. W statucie Spółki ujęty jest zapis, iż prowadzona przez nią działalność obejmuje między innymi pozostałe formy udzielania kredytów oraz pozostałą finansową działalność usługową gdzie indziej nie sklasyfikowaną z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy działania podjęte przez Spółkę stanowią świadczenie usług finansowych na rzecz spółek S oraz H oraz czy usługi te podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.Czy w sytuacji, gdy usługi finansowe świadczone przez Spółkę będą podlegały opodatkowaniu niemieckim VAT, nie powstanie obowiązek opodatkowania ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Czy momentem, w którym realizują się różnice kursowe związane ze zwrotem przedmiotowych kwot jest odpowiednio dzień, w którym Spółka otrzyma zwrot przedmiotowych kwot na rachunek bankowy (w przypadku przelewu na rachunek Spółki) bądź też dzień, w którym zostanie dokonana kompensata wzajemnych wierzytelności.Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych, tj. dotycząca pytania nr 3 zadanego przez Spółkę.

Wniosek odnośnie zadanych przez Spółkę pytań nr 1 i nr 2, a dotyczących odpowiednio podatku od towarów i usług (VAT) i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Zdaniem Spółki:

Ad. 3)

Na mocy porozumień zawartych ze spółkami S oraz H Spółka udostępniła tym spółkom określone kwoty środków pieniężnych na ustalony czas. Jednocześnie określone zostało wynagrodzenie dla Spółki z tytułu udostępnienia środków pieniężnych w postaci odsetek naliczanych w stosunku rocznym, stanowiących określony procent od udostępnionych kwot.

W ocenie Spółki, nie ulega zatem wątpliwości, iż Spółka udzieliła spółkom S oraz H pożyczek w wysokości odpowiednio ustalonych w porozumieniach kwot.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Tak więc, zdaniem Spółki, zgodnie z brzmieniem art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP, jeżeli spółki S oraz H uregulują swoje zobowiązania wobec Spółki poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Spółki, za moment, w którym powstaną różnice kursowe z tego tytułu należy uznać dzień dokonania zapłaty przedmiotowych kwot przez spółki S lub H.

Zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP, za dzień zapłaty uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Tak więc, jeżeli zobowiązania spółek S oraz H zostaną uregulowane poprzez umowne potrącenie (kompensatę) wzajemnych wierzytelności Spółki i (odpowiednio) S lub H, za moment, w którym zrealizują się dla celów podatkowych różnice kursowe należy uznać, zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o PDOP, dzień dokonania takiego potrącenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 3) uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: kompensata, przelew, rachunek bankowy, różnice kursowe, usługi finansowe, wierzytelność, zwrot
Data aktualizacji: 20/01/2013 18:00:01

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów w zwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Łódź

Stosownie do podstawowej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatek należny podlega obniżeniu o kwotę podatku naliczonego. Księgowość w mieście Łódź, jest szeroko rozwinięta. Udaj się do biura księgowego w Łodzi, aby pomniejszyli twój...

Sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obciążanie mediami najemców lokali położonych w Gminnych budynkach mieszkalnych i wspólnot...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy konieczne jest rozliczenie faktury VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentujących je faktur VATPodstawy wystawiania faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodówMozliwość wystawienia noty korygującej do własnej faktury zwierającej błędy dotyczące sprzedawcy i numeru identyfikacji podatkowejMożliwość dokonywania na bieżąco korekty przychodówMożliwości wystawiania faktur na członka wspólnoty z tytułu odprzedaży chłodzenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.