Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy czynsz inicjalny może być zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesienia, na podstawie wystawionej faktury przez leasingodawcę?

Spółka zawarła umowę leasingu na użytkowanie urządzenia do produkcji brykietów drewnianych. Zgodnie z umową leasingową Spółka opłaciła tzw. czynsz inicjalny na podstawie otrzymanej faktury VAT. Zdaniem Spółki, powyższy wydatek nie jest kosztem, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. W związku z powyższym, czynsz inicjalny został przez spółkę zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesienia, na podstawie wystawionej przez leasingodawcę faktury.

Stanowisko Podatnika należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz 2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (.).

Z przepisów zawartych w art. 15 ust. 4 wynika, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast przepisy art. 15 ust. 4d stanowią, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego, opłaty związanej z czynszem inicjalnym nie można powiązać z konkretnym przychodem, a więc stanowi ona koszt pośrednio związany z przychodem. Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy art. 15 ust. 4d ustawy oraz zakładając, że Spółka spełnia warunki określone w art. 17b ustawy, poniesione opłaty związane z czynszem inicjalnym stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, tj. proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem wniosku.
Słowa kluczowe: czynsz inicjalny, koszty pośrednie, umowa leasingu
Data aktualizacji: 30/01/2013 21:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. Lwowska 72-96A

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część północno-wschodnią miasta gminy Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn powiaty część powiatu tarnowskiego województwo małopolskie...

Czy może Pan skorzystać z odliczenia od dochodu za 2005r. poniesionych wydatków z tytułu u...

Na podstawie art.14a 4 i art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko Pana w sprawie zawarte we wniosku z dnia...

Opodatkowanie zadatku zatrzymanego ze względu na niewykonanie umowy.Korekta podatku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość ujęcia w ewidencji zakupów VAT podatku naliczonego w mniejszej wysokości niż z f...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia...

Dotyczy opodatkowania świadczenia usług faktoringu

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.08.2005r. w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kryteria wyboru biura rachunkowegoCzy sposób wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki stosowany przez Spółkę jest prawidłowy?Czy opisany sposób wypłaty premii pieniężnej jest zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do napędu motocyklaCzy zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej udokumentowanej fakturą osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.