Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy datki za nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego na stronie internetowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W dniu 05.01.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług datków przekazanych na rzecz twórcy programu komputerowego udostępnionego na stronie internetowej bezwarunkowo i nieodpłatnie.

Telefonicznie w dniu 27.02.2006r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 09.03.2006r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W złożonym piśmie strona przedstawiła następujący stan faktyczny.

Pan "X" jest współautorem programu komputerowego o nazwie LaTeX Editor. Program ten służy do tworzenia dokumentów w dowolnych językach i jest programem należącym do kategorii programów ?freeware? ? wolne oprogramowanie i niemożliwe jest jego wycenienie, ponieważ podobne do niego programy funkcjonujące na rynku również udostępniane są nieodpłatnie. Został on stworzony do użytku indywidualnego, jednakże Pan "X" zamierza udostępnić go na stronie internetowej dla nieograniczonego kręgu zainteresowanych.

Cechą charakterystyczną dla darmowego oprogramowania udostępnionego dla zainteresowanych na powszechnie dostępnych stronach internetowych jest przekazywanie dobrowolnych datków na rzecz autorów oprogramowania. Datki takie są zupełnie dobrowolne i osoby pragnące w ten sposób wyrazić wdzięczność za udostępnienie programu lub swego rodzaju zachętę do dalszego kontynuowania działalności nie otrzymują w zamian nic ponad to, co otrzymują wszyscy pozostali użytkownicy programu. Wnioskodawca mając na względzie zaobserwowaną praktykę, na takich samych zasadach udostępni swój program i umożliwi jego użytkownikom wpłacanie dobrowolnych datków. Prawdopodobnie spowoduje to osiąganie określonych przychodów.

W związku z powyższym Pan "X"zwrócił się z zapytaniem, czy wyżej opisana działalność stanowi podstawę uiszczania podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy z uwagi na to, że usługa udostępnienia nieodpłatnie programu komputerowego na stronie internetowej dla nieograniczonego kręgu zainteresowanych jest świadczeniem nieodpłatnym, bezwarunkowym i bezumownym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ustosunkowując się do przedstawionego zapytania stwierdzam, że przedstawione w powyższym piśmie stanowisko strony jest prawidłowe.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług został zamieszczony w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z przepisami zawartymi w tym artykule opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.:

1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

2.export towarów,

3.import towarów,

4.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W oparciu o art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za wyjątkiem ściśle określonych w art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 2 przypadków, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie.

W ustawie o podatku od towarów i usług nie określono jednoznacznie co należy rozumieć pod pojęciem odpłatności (wynagrodzenia), które powoduje, że dostawa towarów lub świadczenie usług stają się czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Ponieważ również na gruncie VI Dyrektywy nie zdefiniowano tego pojęcia, dla jego sprecyzowania należy odwołać się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w którym przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym, dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny (umowa jawna lub dorozumiana), z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności, wynagrodzenie musi być wyrażalne w pieniądzu ( nie musi mieć jednak postaci pieniądza).

W tym kontekście o istnieniu wykonania usługi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług może być mowa tylko wówczas, gdy między udostępniającym program komputerowy a korzystającym z tego oprogramowania istnieje tytuł prawny (umowa) wskazujący obowiązek dostawy towarów lub wykonania usługi oraz wysokość wynagrodzenia.

Wynagrodzenie jako świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, ponieważ podstawą opodatkowania jest świadczenie (wynagrodzenie) faktycznie otrzymane (należne) a nie wartość ustalona według kryteriów obiektywnych.

Brak jest również podstaw do uznania, że przedmiotowa czynność stanowi nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT zgodnie, z którym nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług ponieważ wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej (w systemie POLTAX tut. Urzędu jest zarejestrowany jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej) i nie jest podatnikiem (czynnym i zwolnionym) podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ww. ustawy o VAT.

W świetle przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdzam, że udostępnienie programu komputerowego nieodpłatnie za pośrednictwem internetu z możliwością korzystania z niego przez wszystkie zainteresowane podmioty nie oparte jest na tytule prawnym, wskazującym obowiązek świadczenia usługi oraz wysokość wynagrodzenia a wysokość otrzymywanych datków nie zależy od wykonanej usługi wobec czego czynność wykonana przez wnioskodawcę nie może być określona jako wykonana za wynagrodzeniem. Ponadto brak jest podstaw do uznania, że wykonywana czynność stanowi nieodpłatne świadczenie usług stąd też wniosek, że powyższa działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, stwierdzono poprawność przedstawionego w przedmiotowej sprawie stanowiska podatnika.
Słowa kluczowe: program komputerowy, strona internetowa
Data aktualizacji: 25/01/2013 00:00:01

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w sytuacji opisanej we wniosku Spółka może skorygować podatek VAT należny w bieżącym m...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu ) uzupełnionego w dniu...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF na se...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Myślibórz 74-300 ul. Felczaka 18

Zasięg terytorialny miasta gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski powiaty myśliborski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 12101015990001272221000000 VAT 59101015990001272222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur (zasada uczciwej konkurencji)Czy VAT naliczony zawarty w fakturach pokrytych dotacją podlega odliczeniu od VAT należnego?Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży walutW zakresie opodatkowania transakcji nabycia turbin wiatrowych wraz z montażem od kontrahenta unijnegoCzy datą powstania przychodu z tytułu usług świadczonych w okresach rozliczeniowych, będzie termin płatności określony na fakturze
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.