Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług cateringowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.) uzupełnionym w dniach 25 marca 2008 r. oraz 17 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług cateringowych związanych w całości ze sprzedażą opodatkowaną i stanowiących koszt uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług cateringowych związanych w całości ze sprzedażą opodatkowaną i stanowiących koszt uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na świadczeniu usług obsługi pasażerów na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących przewozy zarówno w transporcie krajowym jak i w transporcie międzynarodowym. Przede wszystkim jednak usługi świadczone są na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, czego potwierdzeniem są otrzymywane od przewoźników oświadczenia. W ramach obsługi pasażerów Wnioskodawca świadczy usługi cateringowe nabywane od podwykonawców. Nabywane usługi w całości związane są ze sprzedażą opodatkowaną i stanowią koszt uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane przez Wnioskodawcę faktury, których przedmiotem są usługi cateringowe stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy usługi cateringowe stanowią inną grupę klasyfikacji PKWiU niż usługi gastronomiczne i z tego względu nie podlegają ograniczeniom wymienionym w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującymi zasadami o opodatkowaniu danej czynności i prawie do odliczenia podatku decyduje kwalifikacja do grupowania PKWiU. Usługi gastronomiczne sklasyfikowane są wg PKWiU do grupy 55.3, natomiast usługi cateringu do grupy 55.5. W treści powołanego artykułu usługi cateringu nie zostały wykluczone, a zatem można dokonać odliczenia od zakupu tych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie; nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W art. 88 ust. 1 pkt 2 wskazane zostało również ogólne wyłączenie prawa do odliczenia w stosunku do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) w dziale 55 - usługi hotelarskie i gastronomiczne, ustawodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 55.3 usługi gastronomiczne, natomiast usługi stołówkowe i cateringowe posiadają symbol PKWiU 55.5.

Powyższa klasyfikacja wskazuje, iż usługa cateringowa stanowi usługę odrębną od gastronomicznej. W powołanym przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego ustawodawca wymienił jedynie usługi gastronomiczne, tym samym nie zostało wykluczone prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a wydatki poniesione w związku z ich nabyciem mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W złożonym wniosku wskazano, iż wydatki związane z zakupem usług cateringowych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu i w całości są związane ze sprzedażą opodatkowaną, a zatem Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przedmiotowych usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: catering, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku
Data aktualizacji: 13/01/2012 03:12:48

Termin wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlanych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2006 r...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty za usługę budowlana pomniejszon...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia VAT - wynikającego z faktur zakupów realizowanych zgodnie z celami pro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zaliczki nieudokumentowane fakturami korygującymi

Określenie właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi. Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z...

W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego z faktur korygujących wystawionych w związ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowania usługi pocztowejRozliczenie przez Liceum Ogólnokształcące podatku VAT za media w opłatach za czynsze najmu oraz podatku naliczonego z faktur za dostarczone mediaDokumentowanie zakupów od rolników indywidualnychRozliczenie kwoty podatku na fakturze końcowej rozliczającej otrzymane zaliczkiJaki jest termin na wystawienie faktury VAT od daty sprzedaży towaru?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.