Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Gmina, wnosząc aport do Spółki, w której ma 100% udział, po dniu 1 kwietnia 2009 r. wystawia Spółce fakturę?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2009 r. (data wpływu: 29 czerwca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 sierpnia 2009 r. (data wpływu: 19 sierpnia 2009 r.) oraz pismem z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu: 14 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania transakcji wniesienia aportu do spółki prawa handlowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania transakcji wniesienia aportu do spółki prawa handlowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 sierpnia 2009 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego i wyjaśnienie własnego stanowiska w sprawie oraz pismem z dnia 14 września 2009 r. o odpis KRS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 września 2008 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego powstała spółka komunalna ze 100% udział Gminy (dalej jako Gmina) - Spółki, numer KRS (.) (dalej jako Spółka).

Podstawowym zadaniem statutowym Spółki jest dostawa wody i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy. W roku 2009 Gmina planuje dokapitalizować Spółkę poprzez wniesienia aportu w postaci sieci wodociągowej. Gmina rozważa również przekazanie Spółce sieci w drodze umowy dzierżawy bądź nieodpłatnego użyczenia jako rozwiązania alternatywne. Spółka z tytułu prowadzenia działalności będzie wykorzystywać sieć do świadczenia odpłatnych usług dostawy wody. Budowę sieci wodociągowej Gmina prowadziła od roku 2006. Gmina została zarejestrowana jako podatnik VAT od kwietnia 2009 r.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia 10 sierpnia 2009 r. znak ILPP1/443-767/09-2/BP Wnioskodawca wystosował pismo z dnia 17 sierpnia 2009 r., w którym udzielił następujących informacji:odnośnie do pytania: Czy aport korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (na formularzu ORD-IN w części D.3. został wskazany art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Wnioskodawca stwierdził, że inwestycja dotycząca aportu jest wieloletnia, a do dnia 31 marca 2009 r. Gmina (100% właściciel spółki) nie była podatnikiem VAT, w związku z tym nie odliczała podatku od tej inwestycji (podatek był dla niej kosztem); z dniem 1 kwietnia 2009 r. Gmina została podatnikiem VAT i ma prawo do odliczania podatku od inwestycji; po zakończeniu inwestycji Gmina przekaże aport Spółce wystawiając fakturę; jednocześnie Wnioskodawca sformułował pytanie, czy w tej sytuacji aport korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług, czy należy go opodatkować.odnośnie do pytania Czy przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy do opodatkowanych i zwolnionych od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca stwierdził, że przedmiot aportu będzie wykorzystywany przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług;odnośnie do wyjaśnienia zwrotu (.) rozliczenie VAT powinno odbywać się ponad właściwą transakcją wniesienia aportu (.) użytego w pytaniu nr 3 przedstawionym w poz. 51 formularza ORD-IN oraz stanowisku do tego pytania Wnioskodawca stwierdził, że chodzi o to, czy wspólnik, który wnosi aport o przykładowej wartości 1000 zł netto + 220 zł VAT, powinien objąć w zamian udziały o wartości nominalnej 1000 zł, a Spółka, do której wniesiono aport, będzie obowiązana zapłacić wspólnikowi 220 zł tytułem podatku od towarów i usług należnego od transakcji wniesienia aportu. Kwota należna wspólnikowi od Spółki pokrywałaby zobowiązanie wspólnika do zapłaty podatku należnego od aportu. Jednocześnie, na ogólnych zasadach Spółka będzie uprawniona do wykazania podatku naliczonego wynikającego z faktury wspólnika, a w konsekwencji do obniżenia o kwotę tego podatku swojego podatku należnego albo do uzyskania zwrotu podatku z urzędu skarbowego (sytuacja ta oczywiście dotyczy aportu opodatkowanego); zwrot podatku przysługuje w terminie 25 dni.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina, wnosząc aport do Spółki, w której ma 100% udział, po dniu 1 kwietnia 2009 r. wystawia Spółce fakturę.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Gmina od kwietnia 2009 r. jest podatnikiem VAT, wnosząc aport po dniu 1 kwietnia 2009 r. do Spółki, w której ma 100% udział, powinna wystawić Spółce fakturę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

W sytuacji, gdy przedmiotem aportu jest towar i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą towaru, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., w okresie do dnia 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego można było zastosować zwolnienie od podatku.

W sytuacji jednak, gdy do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego doszło po dniu 31 marca 2009 r., czynność ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w powołanym przepisie § 38 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wnoszącego aport, jako podmiotu dokonującego odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Przepis art. 6 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, a zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz są objęte zwolnieniem od podatku, wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 powołanego rozporządzenia. Powyższy przepis zwalnia od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 cyt. ustawy).

Faktura VAT stwierdzająca czynność wniesienia aportu powinna zawierać takie same elementy, jak faktura dokumentująca inną dostawę towarów czy świadczenie usług, a zatem będą miały do niej zastosowanie ogólne przepisy dotyczące wystawiania faktur zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

W obecnym stanie prawnym czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego jako taka nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Podmiot wnoszący aport jest obowiązany do udokumentowania czynności za pomocą faktury oraz do rozliczenia podatku należnego na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem stawek podatku albo zwolnienia od podatku właściwych dla towaru wnoszonego aportem.

Reasumując, czynność wniesienia przez Gminę do Spółki aportu w postaci sieci wodociągowej spełnia warunki dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym powinna być przez Gminę udokumentowana fakturą.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Spółka, niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla wnoszącego aport, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Ponadto informuje się, że niniejszą interpretacją indywidualną został załatwiony wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzeń przyszłych w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego został załatwiony postanowieniami z dnia 22 września 2009 r. znak ILPP1/443-767/09-6/BP oraz znak ILPP1/443-767/09-7/BP.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: aport, faktura, gmina, spółki handlowe
Data aktualizacji: 25/12/2012 09:00:01

Rabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu, związane z konkretnymi dostawami

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi mycia za granicą samochodów służących d...

W związku z wykonywaniem usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów na terenie państwa należącego do UE (Niemiec) zachodzi konieczność umycia tam samochodów służących do tego transportu. Usługę tę wykonuje niemiecka firma do której dowożone są...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sposób wystawiania faktur przyjęty przez Spółkę jes...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego...

Urząd Skarbowy Siemiatycze 17-300 ul. Pałacowa 18

Zasięg terytorialny miasta Siemiatycze gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze powiaty siemiatycki województwo podlaskie Konta bankowe CIT 07101010490275732221000000 VAT...

Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księ...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Środa Wielkopolska 63-000 ul. Harcerska 2Obowiązek wystawienia faktury VAT dokumentującej czynność opodatkowanąUrząd Skarbowy Brzeziny 95-060 ul. Sienkiewicza 16Pierwszy Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. Lwowska 72-96AKsięgowość Głogów a terminy podatkowe i inne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.