Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń i oprzyrządowania w związku z realizacją projektu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 18 września 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W dniu 4 maja 2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.1 osi priorytetowej 2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pn. Utworzenie i modernizacja aparatury badawczej Uczelnianego Laboratorium Nano- i Biomateriałów. Projekt ma charakter inwestycyjny i zakłada utworzenie i modernizację wyposażenia naukowo-badawczego Uczelnianego Laboratorium Nano- i Biomateriałów, zlokalizowanego w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu. Jego celem podstawowym jest wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim uniwersytetu, jako partnera naukowego i technologicznego poprzez integrację działań zespołów badawczych oraz wzbogacenie infrastruktury badawczej w obszarze bio- i nanomateriałów. Zakres realizacji projektu obejmuje zakup i modernizację specjalistycznej aparatury badawczej i technologicznej, częściowo charakteryzującej się parametrami unikatowymi na skalę krajową i światową, oraz podniesienie kwalifikacji personelu naukowego w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą. Zgodnie z ideą projektów finansowanych w ramach konkursów PO IG 2.1, wsparcie finansowe służy rozwojowi infrastruktury jednostek naukowych, umożliwiającej prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych. Powołane w ramach projektu Uczelniane Laboratorium Nano- i Biomateriałów będzie prowadziło prace badawcze, finansowane ze środków projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Świadczone na rzecz innych jednostek uniwersytetu usługi badawcze, będą służyły rozwojowi nauki i będą finansowane ze środków projektów badawczych lub działalności statutowej. Świadczenie usług badawczych dla jednostek zewnętrznych odbywać się będzie wyłącznie w ramach podpisanych umów o współpracy naukowej i będzie finansowane ze wspólnych projektów badawczych. W związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupach realizowanych w ramach projektu.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy uwzględniając fakt, iż w ramach realizacji projektu nie będzie prowadzona działalność gospodarcza, ani sprzedaż usług innym podmiotom, możliwe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń i oprzyrządowania, zaplanowanych w projekcie.Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w odniesieniu do realizowanego projektu, uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczeń naliczonego w ramach zakupów podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych. Powołane w ramach projektu Uczelniane Laboratorium Nano- i Biomateriałów nie będzie prowadziło działalności gospodarczej, ani świadczyło usług na rzecz innych podmiotów, realizowane zaś prace badawcze finansowane będą ze środków projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Tego typu działalność nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi badawcze świadczone na rzecz innych jednostek uczelni, będą służyły rozwojowi nauki i będą finansowane ze środków projektów badawczych lub działalności statutowej. Świadczenie usług badawczych dla jednostek zewnętrznych odbywać się będzie w ramach podpisanych umów o współpracy naukowej i zostanie sfinansowane ze wspólnych projektów badawczych. Tego typu działalności nie można określić jako świadczenie usług w rozumieniu ww. ustawy. Ponieważ czynności wykonywane pomiędzy oddziałami osoby prawnej traktuje się jako czynności wykonywane w ramach tej samej osoby prawnej, usługi badawcze na rzecz innych jednostek uczelni nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, świadczenie przedmiotowych usług nie podlega opodatkowaniu. W związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia VAT.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt, polegający na dokonaniu zakupu i modernizacji specjalistycznej aparatury badawczej i technologicznej oraz nabycie usług służących podniesieniu kwalifikacji personelu naukowego w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą. Jak wskazano, realizacja przedmiotowego projektu służyć będzie rozwojowi infrastruktury jednostek naukowych umożliwiającej prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych. Powołane w ramach przedmiotowego projektu Uczelniane Laboratorium nie będzie prowadziło działalności opodatkowanej oraz nie będzie świadczyło usług na rzecz innych podmiotów.

A zatem przy założeniu, że wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu, nie posłużą wykonywaniu czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 71-417 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 02/01/2013 21:00:01

Opodatkowanie zaliczek

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaka jest zasada rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu zwrotu kosztów procesowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.02.2005 r. w...

Czy w przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej można dla celów księgowych wyst...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 1 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku podatnika nr L.dz. 47 05 z...

Czy można dokonać stosownych odliczeń z tytułu dostępu do sieci Internet za rok podatkowy...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa t. j. Dz. U. 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy...

Termin obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie opodatkowania oraz wystawienie faktury związanej z przedmiotowymi czynnościamiCzy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach wystawionych przez wykonawców tej inwestycji?Czy można wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonychWystawianie not korygujących a prawo do odliczenia podatku naliczonego po dniu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.oCzy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dotyczące czynszu stanowią koszty firmy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.