Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT, w której nazwa kontrahenta podana jest "bez użycia w cudzysłowie nazwy"?

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:(.) przyjmujemy niektóre faktury VAT bez użycia nazwy w cudzysłowie, ponieważ nie wszystkie firmy posiadają ww. znak interpunkcyjny na klawiaturze komputera. Pytanie podatnika jest następujące - Prosimy o odpowiedź czy tak wystawione faktury dają nam możliwość odliczenia podatku VAT (.).Podatnik odlicza podatek naliczony z tak wystawionych faktur.

Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wyjaśnia co następuje:

Szczegółowe zasady wystawiania faktur normują przepisy Rozdziału 4 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).Katalog obligatoryjnych elementów które powinna zawierać faktura VAT - wymienia dyspozycja § 25 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Punkt 1 powołanego przepisu stanowi, że - faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.Natomiast unormowania dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego zawierają przepisy Działu IX Rozdziału 1 ustawy o podatku VAT. Zgodnie z zasadą generalną zawartą w treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przypadki kiedy faktura nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego ustawodawca wymienia w art. 88 ust. 3a cyt. ustawy. Dotyczą one sytuacji gdy: 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami (.): - wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur (.)- w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury (.) jest różna od kwoty wykazanej na kopii, 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana, 3. wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż, 4. wystawione faktury (.):- stwierdzają czynności które, nie zostały dokonane (.), - podają kwoty niezgodne z rzeczywistością (.), - potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (.), 5. faktury (.) wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego.

W świetle powołanych przepisów podatkowych, brak nazwy kontrahenta w cudzysłowie nie jest przesłanką negatywną dla dokonania odliczenia podatku naliczonego tzn. przepisy te nie uzależniają prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego od zachowania szczegółowej formy dla nazwy kontrahentów - stron czynności. Ponieważ, jak wynika z pisma Strony, w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana jest nazwa firmy w cudzysłowie, należy takiej formy interpunkcyjnej używać również na fakturach VAT. Brak tej formy nie wywołuje jednak skutków negatywnych w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT. Tym samym odliczenie podatku naliczonego VAT z faktury bez użycia w cudzysłowie nazwy nie stanowi nieprawidłowości w świetle regulacji podatkowych.Tym samym w ocenie tut. Organu podatkowego postępowanie Spółki w przedmiotowej materii należy uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura, podatek należny, podatek naliczony
Data aktualizacji: 15/10/2013 03:00:01

Za jaki okres Administracja Nieruchomościami ma prawo dokonąć korekty podatku VAT naliczon...

W dniu 19.04.2005 r. do tut. Organu wpłynęło pismo znak: L.dz. DE 1602 2005 Administracji Nieruchomościami, w którym Podatnik nawiązuje do pism tut. Organu o znakach: I USB III 436 164 04 KK z dnia 29.10.2004 r. oraz I USB III 436 201 04 KK z dnia...

Czy powinna zostać wystawiona faktura korygująca sprzedaż i faktura sprzedaży na innego na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się z zaoytaniem czy po wpłaceniu kaucji rezerwacyjnej a przed podpisaniem...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 8 maja 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 9 maja 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535...

Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne powinno wystawiać Gminie faktury VAT za dostawę wody...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących infrastruktury zewn...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wykonawca miał prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą ?Stawka podatku dla refakturowania usług dostarczania wody i odprowadzania ściekówPrawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup produktów spożywczych służących do prezentacji urządzenia TJak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?Dokumentowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z świadczenie usług (dojazdy, nocleg, diety
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.