Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

CZY MOŻNA PRZYJAC, ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007r. nr DF/851/2007 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika - stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14 a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik, jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie ( art. 14 a § 2 Ordynacji podatkowej).

Pismem z dnia 23 kwietnia 2007r. nr DF/851/2007 uzupełnione pismem z dnia 31.05.2007 nr DF/1091/2007 Spółka zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę: Spółka posiada rachunek walutowy poprzez który dokonuje spłaty kredytu dewizowego, stosując kurs walut wg kursu banku, który ją obsługuje.

Pytanie Spółki : Czy można przyjąć, że kurs bankowy to faktycznie zastosowany kurs waluty?

Stanowisko Spółki : Spółka jest zdania, iż można stosować kurs bankowy do wyceny operacji na rachunku bankowym walutowym.

Stanowisko organu podatkowego:Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał, iż stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku znajduje uzasadnienie w przepisach prawa podatkowego.

Zasady ustalania różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w walucie obcej określone są w art.15a ust.2 pkt 5 i ust.3 pkt5 oraz art.9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle tych przepisów różnice kursowe wynikają z różnicy wartości otrzymanego i spłaconego kredytu w walucie obcej, przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Są to faktycznie zrealizowane różnic kursowe.

Pojęcie, kurs faktyczny waluty oznacza wartość waluty wyrażoną w złotych, , ustaloną na podstawie kursu banku obsługującego operacje walutowe na dzień zdarzenia gospodarczego .

W związku z powyższym potwierdza się stanowisko spółki przedstawione we wniosku.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że niniejsza interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania, - nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie.

Zażalenie winno zgodnie z przepisem art. 222 Ordynacji podatkowej zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: kredyt dewizowy, kurs faktyczny, kurs walut, podatek dochodowy od osób prawnych, rachunek walutowy, różnice kursowe
Data aktualizacji: 18/01/2013 18:00:01

Wystawianie dokumentu magazyn przyjmie online

Dokument magazyn przyjmie wystawia się w momencie, gdy przedsiębiorca prowadzi dokumentację magazynową. W chwili przyjęcia towaru należy go zaksięgować, a dokumentem tym właśnie jest magazyn przyjmie, skrótowo nazywamy także MP. Wygląd tego...

Czy firma na fakturach VAT ma używać nazwy zgodniez dokumentami, czyli NIP oraz REGON?

Wnioskodawca w 2005 r. Rozpoczął prowadzenie działalności w spółce cywilnej XXXX - YYYY S.C. Urząd Statystyczny zgodnie ze złożonym przez podatnika wnioskiem,w wydanym REGONIE jako przedsiębiorce wpisał XXXX - YYYY S.C. Pierwszy Urząd Skarbowy...

W deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i op...

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera od jej członków zaliczkowe opłaty miesięczne za zużycie...

Jakie warunki muszą być spełnione, by sprzedawca mógł obniżyć podatek należny o podatek wy...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu...

Stawka podatku VAT dla usługi wykonania projektu oraz wykazania na fakturze podstawy zasto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementów (etapów) realizacji budowyFakturę VAT za świadczenie pomocy prawnej z urzędu powinien wystawić radca prawny a nie spółka, której jest on współwłaścicielemCzy wykonując w/w czynności może Pani korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy ?Czy stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.