Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, zawarte we wniosku z dnia 24.11.2006 r. /data wpływu do US 05.12.2006 r. / uzupełnionym pismem z 19.12.2006 r. /data wpływu 03.01.2007 r. za p r a w i d ł o w e .

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pan importerem i dystrybutorem win. W 2006 roku dokonał Pan nabycia wewnątrzwspólnotowego. W dniu 16.06.2006 r. dokonał Pan wpłaty zaliczki na poczet podatku akcyzowego, aby otrzymać banderole. Nabycie wewnatrzwspólnotowe planowane było na miesiąc lipiec, jednakże ze względu na bardzo duże upały zostało przesunięte na koniec sierpnia. Towar otrzymał Pan w dniu 25.08.2006 r. wraz z fakturą z dnia 07.07.2006 r. Zgodnie z datą wystawienia faktury w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2006 r. wykazał Pan wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Za podstawę opodatkowania podatkiem należnym uznano kwotę należności za towar powiększony o wpłaconą zaliczkę na podatek akcyzowy zapłacony w Polsce.

W dniu 01.09.2006 r. Urząd Celny dokonał kontroli towaru, . Podatek akcyzowy został zapłacony we wrześniu 2006 r. i nie wystawiono korekty do faktury wewnętrznej mimo wpłaty.

W związku z w/w stanem faktycznym sformułował Pan pytanie: 1.Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?

Stoi Pan na stanowisku, iż powinna zostać wystawiona korekta do faktury wewnętrznej po dokonaniu wpłaty pozostałej kwoty podatku akcyzowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Zgodnie z brzmieniem art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze

Art. 31 ust. 1 i 2 w/w ustawy określa podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie z jego treścią podstawą opodatkowania wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1 obejmuje:- podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku- wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, za podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość towaru, która wynika z faktury wystawionej przez dostawcę powiększone o podatek akcyzowy zapłacony w Polsce

Zatem dokonując wpłaty pozostałej kwoty podatku akcyzowego powinien Pan wystawić wewnętrzną fakturę korygującą podwyższając podstawę opodatkowania w stosunku do poprzedniej faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, korekta faktury, nabycie wewnątrzwspólnotowe
Data aktualizacji: 05/01/2013 21:00:01

Czy wydatki poniesione w związku z ubieganiem sie o dotację z funduszy unijnych na zakup ś...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmieniam z urzędu postanowienie ostateczne Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2005 r. nr...

W którym momencie należy skorygować przychody w przypadku otrzymania faktury korekty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu...

Sposób ustalenia kwoty przychodu z rachunków za najem lokali użytkowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe w Radomiu

Potrzebujesz złożyć zeznanie podatkowe? Udaj się do biura rachunkowego w Radomiu. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie mieszkania w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podatek należnyPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowegoKiedy nalezy ująć w rejestrze sprzedaży korekty faktur VAT?Jaką stawką podatku Urząd Miejski winien być obciążony na fakturze dokumentującej zakup towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.