Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy należy naliczać podatek VAT za opłaty pocztowe w wystawianych przez Urząd Statystyczny fakturach za sprzedaż publikacji statystycznych ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 27.04.2005 r., znak: PP-1/443/16/2005 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Urzędu Statystycznego dotyczącego naliczenia podatku od towarów i usług za opłaty pocztowe w wystawianych fakturach na sprzedaż publikacji statystycznych.UZASADNIENIEWnioskiem z dnia 06.04.2005 r. Urząd Statystyczny zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zagadnienia naliczania kwoty podatku VAT za opłaty pocztowe w wystawianych fakturach za sprzedaż publikacji statystycznych.

W uzupełnieniu w/w wniosku w dniu 15.04.2005 r. strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące omawianego zagadnienia. Zdaniem wnioskującego kwota należna za sprzedaż publikacji obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy towarów, a usługi przesyłki towarów powinny być opodatkowane taką samą stawką jak towar wysyłany. Strona uważa również, iż przy wysyłce publikacji zwolnionych z podatku VAT (sprzedaż usług z zakresu administracji publicznej - PKWiU 75.11.13) opłaty pocztowe traktowane winny być również jako usługi zwolnione z podatku VAT.

W dniu 27.04.2005 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie, znak: PP-1/443/16/2005, w którym stwierdził, iż przedstawione przez stronę we wniosku stanowisko jest właściwe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 27.04.2005 r., znak: PP-1/443/16/2005 zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia je niniejszą decyzją.

Organ podatkowy pierwszej instancji nieprawidłowo uznał, iż wysyłka publikacji statystycznych winna być potraktowana jako sprzedaż usług z zakresu administracji publicznej - PKWiU 75.11.13 i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz z pkt 6 załącznika nr 4 do w/w ustawy zwolniona z podatku VAT.

Zauważa się, iż z grupy PKWiU 75 zwolnieniem z VAT objęte są wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że pozostałe usługi z zakresu administracji publicznej nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle powyższych przepisów sprzedaż publikacji statystycznych winna być traktowana jako dostawa towarów i opodatkowana stawką podatku VAT właściwą dla tego towaru.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz ust. 4 w/w ustawy do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju:- książek (PKWiU ex 22.11) z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, - czasopism specjalistycznych.

Przez czasopisma specjalistyczne w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902 o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczonych dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:1) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników, 2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne, 3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych, 4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, 5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, 6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, 7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Zatem sprzedawane przez Urząd Statystyczny publikacje, które są oznaczone symbolami ISBN i ISSN oraz spełniają powyższe warunki, co do treści i częstotliwości nakładu, a także, jeśli nie zachodzi żadna z wymienionych wyżej przesłanek negatywnych, będą opodatkowane stawką 0% podatku od towarów i usług (do 31.12.2007 r.). Pozostałe publikacje będą opodatkowane podstawową stawką 22%.

Jednocześnie zauważa się, iż skoro przy sprzedaży publikacji statystycznych doliczana jest opłata pocztowa i jest ona składnikiem kalkulacyjnym ceny tej publikacji, to zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy podstawę opodatkowania stanowi całość świadczenia opodatkowana według stawki podatkowej właściwej dla sprzedaży towaru.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: czasopisma specjalistyczne, dostawa towarów, opłaty pocztowe, stawka preferencyjna podatku, stawki podatku
Data aktualizacji: 20/10/2013 09:00:01

Dotyczy korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani XX i Pani YYY, reprezentujących ZZZ s. c....

W zakresie sposobu określenia nabywcy na fakturach VAT umożliwiających odliczenie podatku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku nale...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy koszty związane z utrzymaniem budowy w 2005r. udokumentowane fakturami ze stycznia 200...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 stycznia 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu...

Spółka zwraca się o udzielenie odpowiedzi, w którym miesiącu można odliczyć podatek VAT od...

Stan faktyczny: Spółce na podstawie umowy zawartej z marcu 2000 r. udzielono prawa do używania znaku towarowego do końca 2004 r. z możliwością przedłużenia czasu używania na okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2009 r. lub wykorzystania opcji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie momentu powstania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczejUrząd Skarbowy Oleśnica 56-400 ul. Lwowska 34Urząd Skarbowy Ostrów Mazowiecka 07-300 ul. Dubois 1Czy procedura stosowana przez Sp. z o.o w związku z powyższą transakcją jest prawidłowa?Wystawianie faktur bez VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.