Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy od refaktury powinno się dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 2 ust 1a, art. 6 ust 1a ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.07.2006r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podstawy opodatkowania przychodów z najmu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowiestwierdzaże stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 13.07.2006r. Pani zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii kryteriów określenia przychodów z najmu.

Stan faktyczny opisany przez Wnioskodawcę: Podatniczka jest właścicielką budynku, w którym wynajmuje lokal pod działalność gospodarczą.Jako właściciel ma prawo do podpisywania umów z zakładem energetycznym, wodociągami i innymi mediami. Dzierżawca ma zainstalowany podlicznik do korzystania z energii elektrycznej, którego zużycie jest wliczane w ogólny rachunek bez podziału na podlicznik. Podatniczka wystawia refakturę dla dzierżawcy, na podstawie której otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów zużycia energii elektrycznej

Pytanie Wnioskodawcy: Czy od refaktury powinna dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?

Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy nie należy opodatkować kwoty refaktury gdyż jest to zwrot poniesionych kosztów.Gdyby wynajmujący mógł zawrzeć umowę np. z zakładem energetycznym płacił by sam.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy z przytoczeniem przepisów prawa: Ustosunkowując się do wyżej przedstawionego zapytania Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie stwierdza co następuje: Stosownie do obowiązującego brzmienia art. 2 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 ze zm.), "Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych" Natomiast z brzmienia art. 6 ust 1a w/w ustawy o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, "opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust 2 - 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". Podstawą generowania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony tej umowy określają w niej przedmiot najmu i czynsz - oznaczony w pieniądzach albo świadczeniach innego rodzaju.Czynsz ten stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Przychodem z najmu, który nie stanowi działalności gospodarczej - bez względu na formę opodatkowania - są faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub pozostawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki związane z przedmiotem najmu np. opłaty za istniejące w tym lokalu media oraz inne opłaty m.in. za energię elektryczną, wodę ,czy gaz, jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.Opłaty te nie mieszczą się bowiem w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 6 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pomimo, że ich zapłata przez najemcę następuje do rąk wynajmującego (zapłata refaktury), który następnie reguluje je dostarczycielom usług administracyjnych i mediów. W takiej sytuacji bowiem po stronie wynajmującego nie występuje przysporzenie majątkowe, a tym samym nie powstaje przychód. W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym w kontekście przywołanego stanu prawnego, przychodem do opodatkowania zryczłtowanym podatkiem dochodowym, będzie otrzymana kwota czynszu. Natomiast otrzymywany przez podatniczkę od najemcy zwrot należności tytułem opłat za energię elektryczną na podstawie wystawionej refaktury nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że nabywca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją najmowanego lokalu. A zatem stanowisko Pani zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z art. 14 b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia

Pouczenie:Na niniejsze postanowienie Stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia (art. 236 i art. 239 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja Podatkowa). Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł (ustawa z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532).
Słowa kluczowe: dzierżawa, lokale
Data aktualizacji: 03/12/2012 10:35:28

Kto i w jakiej wysokości ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione z tytułu użytkowa...

Z przytoczonego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, że w 2005r., wraz ze swoim narzeczonym, ponosili wspólnie wydatki związane z dostępem do sieci internet. Podatniczka zamieszkuje w lokalu będącym jej własnością wraz z osobą wskazaną...

Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez firmę do obciążenia wynajmującego samochody k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących realizac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin do obniżenia odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy wystawić fakturę VAT za użytkowanie wieczyste, w przypadku gdy wieczystym użytk...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że postanowieniem Sądu X dotyczącym egzekucji z nieruchomości przysądzone zostały działki gruntu stanowiącego własność Gminy Y w użytkowanie wieczyste oraz stanowiące odrębną nieruchomość...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Księgowość z Piotrkowa Trybunalskiego - dlaczego tak ważne jest ubezpieczenie OC?Anulowanie błędnie sporządzonych faktur niedostarczonych do kontrahentaCzy do wystawienia faktury wewnętrznej korygującej stosuje się kurs waluty z dnia wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta zagranicznegoSprzedaż wierzytelności własnychCzy kwota wynikająca z faktury korygującej powinna zostać rozliczona w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na bieżąco, czy wstecz?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.