Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy odpłatność pracownika powinna być zafakturowana fakturą wewnętrzną, w której podatek należny liczony będzie od kwoty brutto tejże odpłatności?

POSTANOWIENIE W dniu 07.06.2006r. Fima wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 26.06.2006r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupełnienie do w/w wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonuje odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i prowadzi dla niego odrębny rachunek bankowy. Zakupy finansowane z ZFŚS obciążają go wartością brutto, czyli podatek VAT naliczony nie podlega odliczeniu. W ramach akcji na rzecz pracowników, Wnioskodawca planuje zakupić bilety na imprezy kulturalne, zakładając częściową odpłatność pracowników w granicach -35% wartości biletu. Pytanie Podatnika: Czy odpłatność pracownika powinna być zafakturowana fakturą wewnętrzną, w której podatek należny liczony będzie od kwoty brutto tejże odpłatności? Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie art. 8 ust. 2 nowej ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotem opodatkowania jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, m.in. na cele osobiste podatnika, jego pracowników lub byłych pracowników, itp. jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. Zakupy dokonywane z ZFŚS nie dają możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie mogą być zaliczone do kosztu uzyskania przychodu ( art. 88 ust. 2 cyt. ustawy). Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym wyżej zdarzeniu gospodarczym brak jest podstaw do opodatkowania pracowników podatkiem należnym VAT. Stanowisko Organu Podatkowego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 2. eksport towarów 3. import towarów 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 2 cyt. ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. W stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004r, w konsekwencji rozszerzenia definicji usługi dla celów podatku od towarów i usług zgodnie z treścią w/w art. 8 ust. 1, każde świadczenie dla celów podatku od towarów i usług, jest co do zasady albo dostawą towarów, albo świadczeniem usług. Powyższemu podziałowi podlega zatem również działalność socjalna finansowana z funduszu świadczeń socjalnych ( ZFŚS). W przypadku zatem "przekazania" pracownikom towarów lub świadczenia na ich rzecz usług za odpłatnością stwierdzić należy, iż spełnione są przesłanki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczące ekwiwalentności za wykonaną czynność, a więc czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zauważyć przy tym należy, iż przepisy ustawy o VAT nie posługują się pojęciem "częściowej odpłatności". Kwota ustalona przez strony danej transakcji jest kwotą należną z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług bez względu na koszt jaki musi być w związku z nią poniesiony. Podstawa opodatkowania została zdefiniowana przez ustawodawcę w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 ustawy. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Wobec powyższego, stwierdzić należy, że podstawę opodatkowania stanowi cała kwota świadczenia, która winna być uiszczona przez pracownika. Wyżej wskazane przepisy mające decydujące znaczenie dla określenia zakresu opodatkowania, w żaden sposób nie warunkują opodatkowania odpłatnych świadczeń faktem braku możliwości rozliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w tym celu. Reguła ta ma znaczenie jedynie w odniesieniu do świadczeń nieodpłatnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 (ustawy z 11.03.2004 r. w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy). Reasumując zauważyć należy, że zakup usług (towarów) finansowany z ZFŚS nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w świetle przepisów o podatku dochodowym, a zatem Podatnikowi nie służy prawo odliczenia podatku naliczonego ( art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług). Świadczenie finansowane w całości z w/w funduszu i przekazane nieodpłatnie na rzecz pracowników jest neutralne z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ czynność ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem ( art. 8 ust. 2 cyt. ustawy). Mając na uwadze powołane wyżej regulacje tut. organ podatkowy stwierdza, że świadczenie usług lub dostawa towarów dla pracowników za odpłatnością będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi kwota jaką winien uiścić pracownik pomniejszona o należny podatek. Ponadto zgodnie z art. 106 ust. 7 cyt. ustawy w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Pouczenie: Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia. Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości. Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: bilety, cash-pooling, dofinansowanie, impreza artystyczna, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Data aktualizacji: 22/01/2013 15:00:01

Czy przy wystawianiu na rzecz lidera konsorcjum faktur za ww. usługi szkoleniowe może zast...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Korekta kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży kotłowni - środek trwały powyżej 15000 zł

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Różnice kursowe od środków własnych w momencie przekazywania środków pieniężnych z konta f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur zaliczkowych online

Faktura zaliczkowa wystawiana jest przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, z którego tytułu sprzedawca otrzymał zaliczkę. Jak zatem poprawnie wystawić taki dokument, by nie naruszał prawa? Faktura zaliczkowa - kiedy jest wystawiana? Faktura...

Czy podatek naliczony z faktur VAT RR niezapłaconych w terminie stanowi koszt uzyskania pr...

Strona złożyła w dniu 03.02.2005 roku wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczenie kwoty podatku na fakturze końcowej rozliczającej otrzymane zaliczkiDot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłat od klientów giełdy internetowejNa jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe i ustalić wynik finansowy przejmowanej spółki z o.o.?Możliwość odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VATPytanie dotyczy rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na wykonanie robót elektroenergetycznych na Węgrzech
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.