Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik ma obowiązek umieszczania symboli PKWiU w fakturach wystawionych po 1.05.2004 r., dotyczących dostaw towarów opodatkowanych stawką 22%?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie stwierdza, że stanowisko Pani "X" - przedstawione w piśmie z dnia 6.02.2006 r., będącym uzupełnieniem wniosku z dnia 19.01.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 25.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku umieszczania na fakturach VAT symbolu PKWiU - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązku umieszczania na fakturach VAT symbolu PKWiU Pismem z dnia 27.01.2006 r. Nr PP I/446-7/06/WINT wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o bardziej szczegółowy opis stanu faktycznego, o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oraz o oświadczenie, że wobec Wnioskodawcy nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Braki zostały uzupełnione pismem z dnia 6.02.2006 r. (data wpływu do urzędu: 9.02.2006r.) i pismem z dnia 1.03.2006 r. (data wpływu do urzędu: 6.03.2006 r.).

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:

Wnioskodawca, dokonując po 1.05.2004r. dostaw materiałów budowlanych opodatkowanych stawką 22% wystawiał faktury VAT, w których nie wpisywał symboli PKWiU sprzedanych towarów. W związku z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, do Wnioskodawcy zgłosiła się klientka z prośbą o uzupełnienie wystawionych dla niej faktur o symbole PKWiU.W związku z powyższym Wnioskodawca pyta czy ma obowiązek uzupełniania symboli PKWiU w fakturach wystawionych po 1.05.2004 r., dotyczących dostaw towarów opodatkowanych stawką 22%.

Stanowisko wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku wpisywania symbolu PKWiU na towary opodatkowane stawką 22%.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) określa dane, które powinny zawierać faktury.W myśl § 9 ust. 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4, tj. nazwa towaru lub usługi obejmuje również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że w wystawionych od dnia 1.05.2004 r. fakturach VAT dokumentujących dostawy towarów opodatkowanych stawką 22%, nie musiała Pani umieszczać symbolu PKWiU tych towarów i tym samym nie ma Pani obowiązku uzupełniać tych symboli na wystawionych fakturach.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach, Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.Niniejsze postanowienie na mocy art. 143 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Słowa kluczowe: faktura, klasyfikacja statystyczna, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU, symbol statystyczny
Data aktualizacji: 05/01/2013 12:00:01

Czy wystawiać faktury VAT w związku z użytkowaniem wieczystym oraz, kiedy faktury mają być...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) oraz art. 8 ust. 1, art. 19, art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od...

Czy koszty poniesione tytułem zarządzania rachunkiem można zaliczyć do kosztów uzyskania p...

Na podstawie:- art. 14a 1, 3 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 02.04.2007r. o...

Usługi księgowe Poznań - tylko po zawarciu umowy

Wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług księgowych bez zawarcia umowy, co może skończyć się dotkliwymi i nieprzewidzianymi konsekwencjami. Dlatego najbezpieczniej dla samych przedsiębiorców jest zawieranie umów - usługi księgowe...

Z jaką stawą VAT wystawić fakturę dla odbiorcy z poza UE (0% czy 22%)?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność spedycyjną oraz transportową, zajmuje się głównie przewozami towarów z Francji, Niemiec, Włoch, z Polski do Litwy i Rosji.Towar z Polski przeznaczony na eksport...

Poprawność wystawiania faktur i zastosowanie skrótu nazwy Wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaka powinna być stawka VAT dla usług poradni psychologiczno-terapeutycznej udzielanych przez internet?Przygotuj swoje druki wpłaty onlineCzy Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT z faktur wystawianych przez Redaktora za kolejne okresy od stycznia 2008 r.?Obowiązek podatkowy przy refakturowaniuVAT w zakresie wystawiania faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.