Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych z przeznaczeniem na wynajem?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2009 r. (data wpływu 10 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 15 września 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych służących do celów najmu - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 10 sierpnia 2009 r. złożył Pan wniosek, uzupełniony w dniu 15 września 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów osobowych służących do celów najmu.W przedmiotowym wniosku, oraz w jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan działalność gospodarczą m.in. z zakresu usług transportowych. W maju 2009 r. rozszerzył działalność gospodarczą dokonując zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek. Na ten cel zakupił Pan dwa samochody osobowe i odliczył z faktury zakupu całą kwotę podatku od towarów i usług. Jeden z samochodów został wynajęty Pana córce, która prowadzi odrębną działalność gospodarczą, rozlicza się na zasadach ogólnych i nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Pana wątpliwości wzbudził fakt, czy z uwagi na to, że osobą wynajmującą pojazd jest córka, nie naruszono prawa korzystając z możliwości pełnego odliczenia podatku z faktury dokumentującej zakup wynajmowanego pojazdu. Na chwilę obecną nie jest Pan w stanie stwierdzić, czy zostaną zakupione kolejne pojazdy. Wszystko to jest uzależnione od zapotrzebowania klientów.W związku z powyższym w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie:Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych z przeznaczeniem na wynajem.Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup samochodów, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, spełnia wszystkie wymogi do odliczenia podatku w całości. W przekonaniu Wnioskodawcy, fakt wynajmu samochodu osobowego m.in. córce, nie stanowi przeszkody w odliczeniu podatku.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi - zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu - suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3 do 7.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Takim wyjątkiem dotyczącym prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest przepis art. 86 ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ograniczenia wynikającego z art. 86 ust. 3 ustawy, nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów), tj. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.Mając na uwadze treść powyższego przepisu należy stwierdzić, iż podatnik ma prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, oraz, samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na ww. cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie transportu, która to działalność została rozszerzona o wynajem samochodów osobowych i furgonetek. Do chwili złożenia wniosku nabył Pan dwa samochody przeznaczone na wynajem, z czego jeden został wynajęty córce.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest oddawanie w odpłatne używanie samochodów (pojazdów) na podstawie umów najmu lub dzierżawy i samochody te przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, niezależnie od tego kto jest najemcą pojazdów, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające to prawo zawarte w art. 88 ustawy.

Końcowo podkreślenia wymaga fakt, iż tut. organ podatkowy nie posiada kompetencji do rozstrzygania w drodze postępowania o wydanie interpretacji, czy zawarte umowy cywilnoprawne nie zmierzają do obejścia przepisów prawa podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 199a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Takim organem jest właściwy miejscowo urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowejInterpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszczy po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, odliczenie podatku, samochód osobowy, wynajem samochodów
Data aktualizacji: 19/01/2013 18:00:01

Według jakiego kursu należy przeliczyć kwotę wykazaną na fakturze na złote, w przypadku za...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w zakresie...

Czy koszt doręczenia towaru nabywcy zwiększa podstawę opodatkowania z tytułu odpłatnej dos...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy należy stosować proporcje, o których mowa w art. 90 ustawy o VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 31.03.2005 r., nr PP-1-443-7 05 ME w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do czynności, za które wpłacane jest wynagrod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Co musi zawierać księga rachunkowa?

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald i składają się z następujących elementów: - dziennika, - księgi głównej, - ksiąg pomocniczych, - zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Fabryczna 1ACzy ze względu na stwierdzenie pomyłki w zastosowanej stawce podatku (22 % zamiast 0%) podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej?Czy Spółka prawidłowo ujmuje na wystawianych fakturach opłatę drogową tzw. "myto"?Opodatkowanie hali magazynowej przy likwidacji działalności gospodarczejDotyczy opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.