Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając faktury korygujące i faktury końcowe do faktur zaliczkowych?

Z przedłożonego pisma wynika, iż Spółka przejmuje od przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, pobierając wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie umów, które przewidują sposób rozliczania w formie opłaty zaliczkowej - według danych szacunkowych dotyczących wprowadzonych do obrotu opakowań i produktów, z których powstają odpady. Na podstawie danych wpłat zaliczkowych, Organizacja Odzysku wystawia fakturę VAT, w ciągu 7 dni od daty wpływu na rachunek. W dacie złożenia do Marszałka Województwa sprawozdania rocznego, opartego o rzeczywiste ilości wprowadzonych do obrotu i podlegajacych odzyskowi i recyklingowi opakowań i produktów, czyli do 31 marca roku następnego, Spółka weryfikuje faktury zaliczkowe:

1.jeżeli suma brutto faktur zaliczkowych jest niższa od wartości wyliczonego na podstawie rzeczywistych danych rocznych wynagrodzenia, to wystawiana jest faktura końcowa na zasadach ogólnych, z podaniem numerów faktur zaliczkowych, z tym, że sumę faktury końcowej i sumę podatku VAT pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności i podatku VAT

2.jeżeli suma brutto faktur zaliczkowych obejmuje całość wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia rocznego na podstawie danych rzeczywistych, wówczas Spółka nie wystawia faktury końcowej

3.jeżeli suma brutto faktur zaliczkowych przekracza wartość wyliczonego na podstawie rzeczywistych danych rocznych wynagrodzenia, to Spółka dokumentuje ten fakt wystawieniem faktury korygującej do faktur zaliczkowych.

Działalność Spółki reguluje ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 ze zm.)

Spółka kwalifikuje wykonywane usługi wg symbolu PKWiU 74.14.1 Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Spółka ma wątpliwości, czy postępuje prawidłowo.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3). Jednocześnie w myśl art. 106 ust. 8 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. Minister Finansów na podstawie tej delegacji ustawowej wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechwywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz, U, nr 95 poz. 798 ze zm.)

Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się rónież nie później niż 7 dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

W myśl § 14 ust. 4 rozporządzenia jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują całej ceny brutto, to sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 9 i § 11-13, z tym, że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13 (§14 ust. 5). Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu, sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę korygującą do wystawionych wcześniej faktur.

Zatem w przypadku otrzymywania opłat w formie zaliczkowej na poczet wykonywanych usług, Spółka postępuje prawidłowo przy wystawianiu faktur korygujących i faktury końcowej do faktur zaliczkowych.
Słowa kluczowe: faktura korygująca
Data aktualizacji: 07/01/2013 21:00:01

Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących usługi agencji morskiej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie prawidłowego sposobu dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych /bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawienia faktury VAT dla udokumentowania usług magazynowania towarów

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.09.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 20.09.2006...

Jak prawidłowo wystawiać faktury korygujące i faktury końcowe do faktur zaliczkowych?

Z przedłożonego pisma wynika, iż Spółka przejmuje od przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, pobierając wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie umów, które przewidują sposób rozliczania w...

Faktury korygujących do faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowania, udokumentowania oraz możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacane premie pieniężneDokumentowanie zakupów dokonywanych od rolników ryczałtowychCzy przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej jest dozwolone?Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z wystawionych przez kontrahentów faktur dokumentujących wartość bonusów?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.