Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy VAT naliczony z faktur dokumentujących nakłady na budowę środka trwałego będzie VAT-em do odliczenia?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2009 r. (data wpływu 14 grudnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.) o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza wybudować budynek jednorodzinny (PKOB 11) na działce położonej w XX z lokalami na prowadzenie usług letniskowych w następującym podziale: jedna część pod wynajem letnikom (usługi krótkotrwałego zakwaterowania), druga część - zakwaterowanie obsługi. Budynek użytkowany będzie w okresach letnich.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wyjaśnił, iż obsługa o której mowa powyżej, będzie obsługiwać istniejący już ośrodek domków letniskowych znajdujący się w sąsiedztwie działki na której ma powstać nowy budynek. Obsługa składać się będzie z właścicieli firmy oraz członków ich rodzin i będą to świadczenia nieodpłatne oraz nie będą zawierane żadne umowy cywilnoprawne między nimi. Natomiast w sytuacji, gdy nastąpi potrzeba zostaną zatrudnione osoby z zewnątrz wykonujące świadczenia odpłatnie na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawne. Podpiwniczenie tego budynku zostanie wykorzystane na magazyny socjalne oraz na pokój zabaw dla dzieci przebywających w ośrodku gości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatek VAT naliczony z faktur dokumentujących nakłady na budowę tego środka trwałego będzie podatkiem do odliczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT naliczony w wydatkach na budowę środka trwałego - budynku jednorodzinnego będzie podatkiem do odliczenia. Budynek ten będzie przeznaczony na prowadzenie działalności opodatkowanej, nie będzie prowadzona działalność zwolniona z VAT (wynajem mieszkań).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

Treść tego przepisu wskazuje, iż:prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto z powyższego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi nie są do nich wykorzystywane.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich prawidłowej kwalifikacji w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem związku tych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wybudować budynek jednorodzinny (PKOB 11) z lokalami na prowadzenie usług letniskowych w następującym podziale: jedna część pod wynajem letnikom (usługi krótkotrwałego zakwaterowania), druga część - zakwaterowanie obsługi. Podpiwniczenie tego budynku zostanie wykorzystane na magazyny socjalne oraz na pokój zabaw dla dzieci gości przebywających w ośrodku. Budynek użytkowany będzie w okresach letnich i będzie przeznaczony na prowadzenie działalności opodatkowanej, nie będzie prowadzona działalność zwolniona z VAT (wynajem mieszkań). Obsługa korzystająca z drugiej części budynku, będzie obsługiwać istniejący już ośrodek domków letniskowych znajdujący się w sąsiedztwie działki na której ma powstać nowy budynek. Obsługa składać się będzie z właścicieli firmy oraz członków ich rodzin i będą to świadczenia nieodpłatne oraz nie będą zawierane żadne umowy cywilnoprawne między nimi. Natomiast w sytuacji, gdy nastąpi potrzeba zostaną zatrudnione osoby z zewnątrz wykonujące świadczenia odpłatnie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Zatem, z powyższego wynika, iż w okresach w których budynek będzie wykorzystywany, tj. w miesiącach letnich cały dom będzie służył Zainteresowanemu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W sposób bezpośredni - do świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania letników, jak wskazał Wnioskodawca oraz pośredni - do zakwaterowania obsługi składającej się z właścicieli firmy oraz członków ich rodzin.

Mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów związanych z budową budynku jednorodzinnego - środka trwałego, przeznaczonego do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Podkreślić jednak należy, iż w przypadku, gdy ta część budynku w której zakwaterowana będzie obsługa, będzie wykorzystywana na własne (osobiste) potrzeby mieszkaniowe właścicieli firmy oraz członków ich rodzin, to od nakładów na tą część budynku odliczenie podatku naliczonego nie przysługuje.

Należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, zakup towarów
Data aktualizacji: 11/01/2013 06:00:01

Kwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcych

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka Jawna . jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodniez zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r.w...

Czy faktury VAT drukowane z podręcznego komputera inkasenta są podstawą do odliczenia poda...

Działając na podstawie:- art. 14a 1, 3, 4 oraz art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.),- art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 10 pkt 3, art. 86 ust. 11 ustawy...

Prawnik i księgowy w jednym miejscu?

Przedsiębiorcy zawsze szukają oszczędności. Optymalne prowadzenie firmy wymaga od nich nie lada wysiłku intelektualnego. Marnotrawienie środków, czasu oraz zasobów może bowiem stać się przyczyną klęski danego przedsiębiorstwa. Na szczęście z pomocą...

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze Kraków 30-415 ul. Wadowicka 10

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Wola Duchacka. gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 02101012700004462221000000 VAT...

Biura rachunkowe Częstochowa

Nie wiesz, w jakiej wysokości zapłacić podatek od gier? Udaj się do biura rachunkowego w Częstochowie. Stawka podatku od gier ma charakter proporcjonalny i ujęta jest procentowo w stosunku do podstawy opodatkowania. Stawka ta wynosi dla: 1) loterii...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki dokument powinien być wystawiony na udokumentowanie premii pieniężnej udzielanej kontrahentowi?Czy Gminie przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu?Rozliczenia podatku z tytułu importu usług nieudokumentowanych fakturąBezumowne korzystanie ze sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług i wymaga udokumentowania fakturą VATPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez notariusza przy zakupie nieruchomości w 2007r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.