Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku utraty na mocy art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT statusu zarejestrowanego podatnika VAT, podmiot ma prawo do wystawiania faktur VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.01.2006 r. (data wpływu 24.02.2006 r.), uzupełnionego w dniach 28.03.2006 r. oraz 07.04.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skutków utraty na mocy art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług statusu zarejestrowanego podatnika VAT ďż˝ w zakresie wystawiania faktur VAT

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W dniu 30.05.2000 r. Wnioskodawca na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym złożył zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) dla celów podatku od towarów i usług. W przedmiotowym zgłoszeniu Podatnik zaznaczył, że pierwszym miesiącem, za jaki zostanie złożona deklaracja VAT-7 będzie czerwiec 2000 r. Jednakże w związku z brakiem sprzedaży Podatnik nie złożył deklaracji VAT-7 za ten okres jak również za następne. Pierwszym miesiącem, za jaki została złożona deklaracja VAT-7 był wrzesień 2005 r., natomiast ponownej rejestracji na druku VAT-R Wnioskodawca dokonał dopiero w dniu 19.01.2006 r.

Zdaniem Podatnika, pomimo utraty mocy obowiązującej art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz braku ponownej rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług przysługiwało mu w okresie poprzedzającym ponowną rejestrację prawo naliczania podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z dniem 1 maja 2004 r. stał się on bowiem automatycznie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zaznaczył, że będzie składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulowały przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze m.). Art. 10 ust. 1 tej ustawy stanowił, iż podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (.). Z przepisu tego wynikało zatem, iż jeśli w danym miesiącu nie powstał obowiązek podatkowy, podatnik nie miał obowiązku składać deklaracji VAT-7.

Z dniem 13 kwietnia 2004 r. wszedł w życie przepis art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2 (tj. na dzień 12.04.2004 r.), na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175 (tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm./), z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali jako podatnicy VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl art. 157 ust. 2 pkt 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1, który zgłosił, że będzie składał deklaracje podatkowe, nie składał takiej deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub za 2 kolejne kwartały - poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy.

Biorąc pod uwagę w/cyt. przepisy oraz stan faktyczny, z którego wynika iż Podatnik, pomimo zadeklarowania w zgłoszeniu rejestracyjnym złożonym w dniu 30.05.2000 r., iż będzie składał deklaracje VAT-7 począwszy od czerwca 2000 r., nie składał takich deklaracji (również za miesiące wrzesień 2003 r. - luty 2004 r., gdyż do tych okresów odnosi się art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy) ďż˝ należy stwierdzić, iż tut. Organ podatkowy nie miał podstaw, aby z urzędu uznać Wnioskodawcę za podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. Tym samym z dniem 13.04.2004 r. (tj. utraty mocy obowiązującej przepisu art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.) utracił on status zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług. Konsekwencją powyższego była m.in. utrata prawa do wystawiania faktur VAT. Zgodnie bowiem z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT", przy czym przez zarejestrowanego podatnika należy rozumieć, zgodnie z § 2 pkt 3 tego rozporządzenia, podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy. W myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przez dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu należy stwierdzić, iż faktury VAT wystawione przez Wnioskodawcę w okresie od dnia 13.04.2004 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia ponownego zgłoszenia rejestracyjnego tj. 18.01.2001 r. zostały wystawione przez podmiot nieuprawniony. Tym samym podatek w nich naliczony nie podlega u nabywcy odliczeniu w związku z brzmieniem:obowiązującego do dnia 31 maja 2005 r. przepisu § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących - faktury te (.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego;obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r. przepisu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących.Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. W świetle powyższego przepisu Wnioskodawca ma zatem obowiązek odprowadzić do budżetu państwa podatek, który wykazał w fakturach VAT wystawionych w okresie od dnia 13.04.2004 r. do dnia 18.01.2006 r.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatnik czynny, podmiot niezarejestrowany, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 31/01/2013 09:00:01

Dotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Chełm 22-100 ul. Obłońska 20A

Zasięg terytorialny miasta Rejowiec Fabryczny, miasto na prawach powiatu Chełm gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź powiaty...

Czy istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien...

Naczelnik Urzędu Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 roku ze zmianami) w związku ze złożonym pismem w redakcji gazety XXX w dn 26.11.2004...

Za jaki okres rozliczeniowy podatnik ma prawo pomniejszyć VAT należny z tytułu wystawienia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo dokonania odliczenia całości podatku VAT naliczonego z faktury potwierdzającej zakup motocykla, jak również od zakupu paliwa do tego motocyklaFirma zwróciła się z pytaniem czy dokonuje prawidłowo dla potrzeb podatku dochodowego przeliczeń - obcych walut, tj. według prawidłowych dat ?Czy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej ?Opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak opłaty za media, podatek od nieruchomościCzy w miesiącu styczniu mogę dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 2005 r.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.