Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku utraty na mocy art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT statusu zarejestrowanego podatnika VAT, podmiot ma prawo do wystawiania faktur VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.01.2006 r. (data wpływu 24.02.2006 r.), uzupełnionego w dniach 28.03.2006 r. oraz 07.04.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skutków utraty na mocy art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług statusu zarejestrowanego podatnika VAT ďż˝ w zakresie wystawiania faktur VAT

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W dniu 30.05.2000 r. Wnioskodawca na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym złożył zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) dla celów podatku od towarów i usług. W przedmiotowym zgłoszeniu Podatnik zaznaczył, że pierwszym miesiącem, za jaki zostanie złożona deklaracja VAT-7 będzie czerwiec 2000 r. Jednakże w związku z brakiem sprzedaży Podatnik nie złożył deklaracji VAT-7 za ten okres jak również za następne. Pierwszym miesiącem, za jaki została złożona deklaracja VAT-7 był wrzesień 2005 r., natomiast ponownej rejestracji na druku VAT-R Wnioskodawca dokonał dopiero w dniu 19.01.2006 r.

Zdaniem Podatnika, pomimo utraty mocy obowiązującej art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz braku ponownej rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług przysługiwało mu w okresie poprzedzającym ponowną rejestrację prawo naliczania podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z dniem 1 maja 2004 r. stał się on bowiem automatycznie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zaznaczył, że będzie składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulowały przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze m.). Art. 10 ust. 1 tej ustawy stanowił, iż podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (.). Z przepisu tego wynikało zatem, iż jeśli w danym miesiącu nie powstał obowiązek podatkowy, podatnik nie miał obowiązku składać deklaracji VAT-7.

Z dniem 13 kwietnia 2004 r. wszedł w życie przepis art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2 (tj. na dzień 12.04.2004 r.), na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175 (tj. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm./), z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali jako podatnicy VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl art. 157 ust. 2 pkt 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1, który zgłosił, że będzie składał deklaracje podatkowe, nie składał takiej deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub za 2 kolejne kwartały - poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy.

Biorąc pod uwagę w/cyt. przepisy oraz stan faktyczny, z którego wynika iż Podatnik, pomimo zadeklarowania w zgłoszeniu rejestracyjnym złożonym w dniu 30.05.2000 r., iż będzie składał deklaracje VAT-7 począwszy od czerwca 2000 r., nie składał takich deklaracji (również za miesiące wrzesień 2003 r. - luty 2004 r., gdyż do tych okresów odnosi się art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy) ďż˝ należy stwierdzić, iż tut. Organ podatkowy nie miał podstaw, aby z urzędu uznać Wnioskodawcę za podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. Tym samym z dniem 13.04.2004 r. (tj. utraty mocy obowiązującej przepisu art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.) utracił on status zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług. Konsekwencją powyższego była m.in. utrata prawa do wystawiania faktur VAT. Zgodnie bowiem z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT", przy czym przez zarejestrowanego podatnika należy rozumieć, zgodnie z § 2 pkt 3 tego rozporządzenia, podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy. W myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przez dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu należy stwierdzić, iż faktury VAT wystawione przez Wnioskodawcę w okresie od dnia 13.04.2004 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia ponownego zgłoszenia rejestracyjnego tj. 18.01.2001 r. zostały wystawione przez podmiot nieuprawniony. Tym samym podatek w nich naliczony nie podlega u nabywcy odliczeniu w związku z brzmieniem:obowiązującego do dnia 31 maja 2005 r. przepisu § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących - faktury te (.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego;obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r. przepisu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących.Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. W świetle powyższego przepisu Wnioskodawca ma zatem obowiązek odprowadzić do budżetu państwa podatek, który wykazał w fakturach VAT wystawionych w okresie od dnia 13.04.2004 r. do dnia 18.01.2006 r.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatnik czynny, podmiot niezarejestrowany, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 31/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Wejherowo 84-200 ul. Sobieskiego 346

Zasięg terytorialny miasta Reda, Rumia, Wejherowo gminy Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo powiaty wejherowski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 38101011400143972221000000 VAT 85101011400143972222000000 PIT...

Czy faktury za usługę medyczną z centrum medycznego będą kosztem uzyskania przychodów?

W dniu 6.10.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w związku ze zmianami...

Urząd Skarbowy Wieluń 98-300 ul. Krakowskie Przedmieście 34

Zasięg terytorialny miasta gminy Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas powiaty wieluński województwo łódzkie Konta bankowe CIT 15101013710029742221000000 VAT 62101013710029742222000000 PIT...

Czy można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur za uż...

W związku z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania z...

CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu premi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku właściwa dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru rozliczanej zaliczkowoUrząd Skarbowy Giżycko 11-500 ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15Czy Spółka postępuje prawidłowo przyjmując za podstawę opodatkowania techniczny koszt wytworzenia znany w dacie wydania?Jeżeli podanym na fakturze nabywcą odzieży ochronnej dla straży pożarnej jest urząd gminy, nie ma możliwości zastosowania 7% stawki podatku VATCIT - w zakresie momentu zaliczenia zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów oraz zrealizowanych różnic kursowych do kosztów uzyskania przychodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.