Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy w przypadku wypłaty z OFE na rzecz byłego współmałżonka zastosowanie ma przepis dotyczący podziału majątku wspólnego małżonków?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo jest organem Funduszu Emerytalnego. Zgodnie z treścią art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w razie rozwiązania lub ustania związku małżeńskiego członka Funduszu, środki zgromadzone na jego rachunku w Funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym. Jeżeli były współmałżonek uprawniony do otrzymania tych środków nie posiada rachunku w innym OFE, to zgodnie z art. 128 ww. ustawy, Fundusz ma obowiązek otworzyć rachunek na nazwisko uprawnionego byłego współmałżonka i przekazać na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były współmałżonek członka Funduszu uzyskuje członkostwo w Funduszu. W przypadku, gdy były współmałżonek członka Funduszu, któremu Fundusz otworzył rachunek w trybie art. 128 ww. ustawy, spełnia warunki określone w art. 129a ww. ustawy, Fundusz w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku ma obowiązek dokonać, z tego rachunku jednorazowej wypłaty gotówkowej wszystkich środków zgromadzonych na tym rachunku.

Zdaniem wnioskodawcy w takim przypadku zastosowanie ma art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie istnieje obowiązek pobierania podatku od dokonywanych wypłat gotówkowych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie podziela w pełni stanowiska Towarzystwa i wyjaśnia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

W przedmiotowym stanie faktycznym następuje wypłata transferowa na rachunek byłego współmałżonka funduszu środków przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego. Wypłata ta następuje na podstawie art. 126 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 159 z 2004r. poz. 1667 ze zm., dalej jako ustawa o OFE), zgodnie z którym jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu.

Dokonanie wypłaty transferowej o której mowa w ww. przepisie jest wyłączone z zakresu regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy i w tym zakresie Naczelnik tut. Urzędu podziela stanowisko Towarzystwa. Natomiast całkowicie odrębną kwestią jest dokonanie gotówkowej wypłaty tak przetransferowanych środków na podstawie art. 129a ustawy o OFE. Zgodnie z tym przepisem pod pewnymi warunkami osoby, którym na podstawie art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku podatnika w OFE nie stanowi już przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej ani przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym przychód w postaci tej wypłaty gotówkowej nie jest wyłączony z zakresu działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec faktu, iż opodatkowaniu podlegają wszelkie przychody poza wyraźnie wyłączonymi to ten przychód podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie klasyfikują w żaden szczególny sposób przychodu w postaci wypłaty gotówkowej dokonanej na podstawie art. 129a ustawy o OFE, ani też nie nakładają na podmiot wypłacający takie przychody obowiązków płatnika. W związku z tym poprawne jest stanowisko Towarzystwa, że nie ma ono obowiązku pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże wskutek dokonania wypłaty takiego przychodu, jako zakwalifikowanego do tzw. innych przychodów o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Towarzystwie ciąży obowiązek informacyjny wskazany w art. 42a tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Towarzystwa, że w przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przepis ten dotyczy wyłącznie wypłaty transferowej o której mowa w art. 126 ustawy o OFE, zaś nie dotyczy wypłaty gotówkowej o której mowa w art. 129a ustawy o OFE. W przypadku dokonania takiej wypłaty gotówkowej na Towarzystwie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania informacji wg ustalonego wzoru, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wzór obecnie został określony na formularzu PIT-8C.
Słowa kluczowe: emerytura, małżeństwo, małżonek, obowiązek płatnika, otwarty fundusz emerytalny, płatnik, rachunki, rozwód
Data aktualizacji: 26/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Otwock 05-400 ul. Matejki 4

Zasięg terytorialny miasta Józefów, Otwock gminy Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna powiaty otwocki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 22101010100167372221000000 VAT 69101010100167372222000000 PIT...

Udokumentowanie premii za ubytki skutkującej obniżeniem prowizji za sprzedaż

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenie oryginał i kopia?

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), 4 pkt 1 i 2, 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 r. w sprawie wystawiania oraz...

Opodatkowanie niepotwierdzonych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawiania rachunków przez Wspólnotę Mieszkaniową na pokrycie kosztów zarządu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatki opłacone w 2005r. wynikające z faktury wystawionej w 2004 r. mogą zostać odliczone w 2005 r. (roku ich poniesienia)?Dot. refakturowania usługi pocztowejCzy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego faktury wystawionej na inny skład osobowy spółki cywilnej ?Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet?Czy na podstawie ww. dokumentów mogę dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach zakupu gazu do samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.