Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku zaliczkowego opłacania usług o charakterze ciągłym przychód powstanie zawsze w datach wskazanych w fakturach jako terminy płatności?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia . na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 2 marca 2005r. Nr DP/P1/423-0002/1/05/AP w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów

uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 6 stycznia 2005r. spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, w zakresie określenia momentu powstania przychodu w świetle art. 12 ust. 3, 3a, 3d pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.).

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. gospodarstw domowych. W przypadku świadczenia usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej Spółka wystawia faktury VAT dwa razy w roku, tj. za I półrocze w styczniu z terminem płatności przypadającym na 15 marca oraz za II półrocze w lipcu z terminem płatności przypadającym na 15 września. Powyższy sposób rozliczania się z osobami fizycznymi spowodowany jest wieloma czynnikami, m.in. dużą liczbą klientów, oszczędnością kosztów związanych z wysyłką faktur, kosztów bankowych, czasochłonnością związaną z wystawianiem faktur, wysyłką, płatnością i windykacją należności, a także niewielką wysokością należności przeciętnie 20 zł miesięcznie.

Z tego systemu wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wynika, że za pierwsze 3 miesiące każdego półrocza osoby fizyczne dokonują zapłaty za faktycznie wykonane usługi, a za następne 3 miesiące każdego półrocza pobierana jest należność zaliczkowa na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych miesiącach - okresach sprawozdawczych. W przypadku występowania różnic pomiędzy wartością faktycznie wykonanej usługi wywozu odpadów np. z tytułu zmiany częstotliwości wywozu, zmiany rodzaju pojemnika, a pobraną zaliczkowo wpłatą, należność korygowana jest na podstawie korekty faktury VAT, która jest wystawiana bieżąco w miesiącu występowania zmiany.

I tak, na przykład Podatnik w dniu 15 stycznia wystawił fakturę VAT za I półrocze, tj. za okres od stycznia do czerwca, na łączną kwotę 90zł netto z terminem płatności 15 marca, w tym:za okres od stycznia do marca należność po 15zł miesięcznie x 3 miesiące = 45złza okres od kwietnia do czerwca zaliczkowo po 15zł miesięcznie x 3 miesiące = 45zł.Z umowy zawartej z daną osobą fizyczną wynika, że należność za wykonaną usługę wynosi 15zł miesięcznie, a termin płatności zostaje określony na fakturze.

Spółka stoi na stanowisku, iż przychód z tych usług powstanie w następujący sposób: w marcu w kwocie 45zł jako w miesiącu płatności określonym na fakturze zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast za okres od kwietnia do czerwca w kwocie po 15 zł jako w miesiącu faktycznego wykonania usługi, gdyż wcześniej (w marcu) zapłacone kwoty mają charakter zaliczek na poczet usług wykonanych w przyszłych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 3a pkt 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Postanowieniem z dnia 2 marca 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego w nim stanu faktycznego. W uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że przepis art. 12 ust. 3d ww. ustawy określa szczególny moment powstania przychodu w przypadku rozliczeń między innymi z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. W przypadku rozliczeń z tytułu ww. usług za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury dokumentującej powyższe zdarzenia termin płatności, a jeżeli termin płatności nie został określony przychód powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Spółka, korzystając z przysługującego jej prawa, wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zarzutów tego zażalenia stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. - za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, lubwykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lubotrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Odstępstwo od powyższej zasady unormowane w art. 12 ust. 3c i 3d ustawy z dnia 15 lutego 1992r., stanowi m. in., że wyłączeniem objęte zostały tzw. usługi ciągłe, w tym przychody z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie nakłada obowiązku wystawienia wszystkim odbiorcom faktur w ostatnim dniu miesiąca. Nie wprowadza również obowiązku wystawiania faktury raz w miesiącu, reguluje natomiast datę powstania przychodu należnego, która nie zawsze będzie się pokrywać z datą wystawienia faktury. Dla potrzeb bardzo specyficznych usług o charakterze ciągłym ustawodawca odrębnie określił moment powstania przychodu należnego, którym jest termin płatności wynikający z faktury. Konstrukcja przepisów podatkowych sugeruje, iż jest to przepis szczególny zarezerwowany wyłącznie dla tego rodzaju usług i bez względu na okoliczności ich wykonywania oraz sposobu opłacania termin ten przez ustawodawcę został określony sztywno.

Tym samym w ocenie organu odwoławczego niezasadne jest stanowisko, iż w przypadku usług ciągłych (o których mowa w art. 12 ust. 3d) opłaconych zaliczkowo zastosowanie będzie miał art. art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. zgodnie, z którym: do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). W związku bowiem ze specyfiką usług ciągłych w większości ich przypadków wystawiane faktury odnoszą się do wykonania usług bądź dostaw w przyszłych okresach, zgodnie zaś z sugestią podatnika w takim przypadku zastosowanie miałaby zasada ustalenia momentu uzyskania przychodu wyrażona w treści art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. czyli w sytuacji zaliczkowego opłacenia usługi momentem tym byłby ostatni dzień miesiąca w którym wykonano usługę. Jednakże w treści art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. ustawodawca zawarł wyraźne zastrzeżenie dotyczące usług ciągłych co sugeruje z kolei, że przepis ten nie będzie miał w żadnym przypadku zastosowania do tego rodzaju usług.

Reasumując powyższe stwierdzić należy, że w tym stanie faktycznym i prawnym przychód należny z tytułu świadczeń usług w zakresie gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów powstanie zawsze w datach wskazanych w fakturach jako terminy płatności, tj. 15- go marca i 15-go września.
Słowa kluczowe: usługi ciągłe
Data aktualizacji: 28/01/2013 06:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra 65-054 ul. Doktora Pieniężnego 24

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Zielona Góra część zachodnia miasta gminy powiaty województwo lubuskie Konta bankowe CIT 70101017040020912221000000 VAT 20101017040020912222000000 PIT 67101017040020912223000000 budżetowe...

Czy świadczone przez Spółkę usługi, są na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 usta...

Na podstawie 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy za wykonywane opinie sądowe należy wystawiać faktury i naliczać podatek VAT?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na rozbudowę i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka prawidłowo nie dokonała odliczenia podatku VAT w całości bądź w części z faktury zakupu aparatu RTGPytane dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług kaucji wpłacanej na rachunek gwarancyjnyCzy córka nie wydając oszczędności z kasy mieszkaniowej na cele mieszkaniowe nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych?Czy zaliczka pobrana na poczet zakupu samochodu osobowego podlegaopodatkowaniu podatkiem akcyzowym?Kiedy można wystawić faktury korygujące?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.