Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatki poniesione za Internet stanowią koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartosciowych?

Z pisma podatnika wynika, że poniósł on koszty z tytułu korzystania z Internetu; podatnik ma zawartą umowę z Biurem Maklerskim banku BPH na obsługę rachunku inwestycyjnego poprzez Internet (dostęp do notowań raz składanie zleceń na giełdę); opłaty za Internet ma Pan udokumentowane fakturami Telekomunikacji Polskiej.W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym pytanie podatnika dotyczy kwestii: - czy wydatki poniesione za Internet stanowią koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych?

Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika wydatki poniesione na Internet stanowią koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych, ponieważ ma zawartą umowęz Biurem Maklerskim banku BPH na obsługę rachunku inwestycyjnego poprzez Internet (dostęp do notowań oraz składanie zleceń na giełdę).

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, zwanej dalej ustawą, jako źródło przychodów wymieniono m.in. kapitały pieniężne. Natomiast w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wskazano, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Jak stanowi art. 30b ust. 1 ustawy od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z ust. 2 pkt 1 w/w artykułu dochodem, o którym wyżej mowa, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, (.); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych (.).

Natomiast zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 kosztami uzyskania przychodówz poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 /w przepisie tym wymienione zostały wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów/.

Z zapisu powołanego wyżej przepisu wynika, iż ustawodawca zrezygnował z enumeratywnego wyliczenia kosztów uzyskania przychodów z poszczególnego źródła na rzecz ogólnej definicji tego pojęcia z określeniem tych wydatków, które kosztów uzyskania przychodów nie stanowią. Zatem, aby określony wydatek można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów musi mieć on wpływ na osiągane przez podatnika przychody, inaczej musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a przychodem. Kosztami uzyskania przychodów są wydatki możliwe do powiązania z konkretnym przychodem, który powstał lub mógł powstać. Z tego też względu każdy przypadek poniesienia określonego wydatku z zamiarem uzyskania przychodu noszący cechę celowości - poza przypadkami wymienionymi w art. 23 ustawy - powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem zapytania mamy do czynienia z sytuacją uzyskania przez podatnika w 2005 roku przychodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych /akcji/, i jak wynika z jego wniosku, poniósł wydatki związane z korzystaniem z Internetu, tj. obsługą rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim poprzez Internet (dostęp do notowań oraz składanie zleceń na giełdę). Podatnik nadmienia, iż opłaty za Internet podatnik ma udokumentowane fakturami Telekomunikacji Polskiej.

Wymienione wyżej wydatki nie zostały wymienione w art. 23 ustawy jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Tak więc, o ile celem ich poniesienia było uzyskanie przychoduze zbycia papierów wartościowych i dotyczyły one źródła przychodu jakim są kapitały pieniężne - w świetle art. 22 ust. 1 ustawy stanowią koszty uzyskania przychodów. Przy czym zaznaczyć należy, że wszelkie koszty poniesione na sprzedane papiery wartościowe można dopiero ustalić w prawidłowej wysokości z chwilą ich sprzedaży wyłącznie do tej ich części, z których uzyskano przychód. Tak więc w przypadku wydatków poniesionych na opłacanie faktur otrzymywanych od operatora usług telefonicznych zapewniających dostęp do notowań oraz składanie zleceń na giełdę, kosztami uzyskania przychodów będzie wyłącznie ta część tych wydatków, która faktycznie została poniesiona na w/w cel.

Zaznaczyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia faktu poniesienia określonych wydatków i wskazanie istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tymi wydatkami a przychodem, jeżeli z faktu tego wywodzi skutki prawne, a do organu podatkowego należeć będzie ocena czy fakty te zostały w wystarczający sposób udowodnione i udokumentowane.
Słowa kluczowe: internet, koszty uzyskania przychodów, sprzedaż akcji
Data aktualizacji: 07/01/2013 12:00:01

Faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawionej dnia 29 sierpnia 2008tr. faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób zaksięgować ponoszone koszty najmu w przypadku braku faktur VAT od dzierżawcy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.04.2006r....

Termin rozliczenia podatku po wystawieniu faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwrot nienależnie pobranego i odprowadzonego podatku z tytułu opłat rocznych za użytkowani...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy usługa faktoringu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?Dotyczy podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku świadczonej usługi faktoringowejUrząd Skarbowy Turek 62-700 ul. Konińska 1Urząd Skarbowy Wałbrzych 58-306 ul. Uczniowska 21Czy czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług można dokumentować notą obciążeniową?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.