Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunek dla pracowników oraz dla klientów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma organizuje corocznie targi towarowe w celu zaprezentowania oferowanych towarów oraz zachęcenia potencjalnych, a także stałych klientów, do ich zakupu. W czasie targów firma wynajmuje inną firmę, której zleca zapewnienie napojów, poczęstunku dla pracowników obsługujących targi oraz stałych i potencjalnych klientów. Wynajęta firma po targach wystawia Wnioskodawcy fakturę VAT za usługi gastronomiczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy koszty określone na podstawie powyższej faktury są kosztami uzyskania przychodów...

Wnioskodawca uważa, że koszty tych usług gastronomicznych związanych z poczęstunkiem zarówno pracowników, jak i stałych i potencjalnych klientów, są kosztami uzyskania przychodów w świetle obowiązujących przepisów. Poczęstunek jest zwyczajowo przyjętym elementem targów, których celem jest pozyskanie nowych nabywców, a także zachęcenie dotychczasowych klientów do podtrzymywania współpracy handlowej, co w efekcie ma na celu zwiększenie przychodów firmy. Podobne stanowisko - jak podał Wnioskodawca - zajęła Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr ILPB3/423-416/08-6/KS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, musi być prawidłowo udokumentowany.Stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia reprezentacji, wobec czego odwołując się do znaczenia nadanego w języku ogólnym, określonego w słownikach reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną (Słownik Języka Polskiego red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1989). W odniesieniu do działalności gospodarczej reprezentacja jest rozumiana jako kształtowanie i utrwalanie korzystnego wizerunku firmy, poprzez np. jej wystrój, kontakty oficjalne i handlowe z innymi podmiotami gospodarczymi, sposób podejmowania kontrahentów, wręczanie upominków. Z powyższego wynika, że o reprezentacji można mówić w odniesieniu do działań, mających na celu stworzenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, to jest w relacjach z kontrahentami, gośćmi i potencjalnymi klientami, tj. demonstrowanie pozycji firmy poprzez wytworność i wystawność. Znamiona reprezentacji nosi również prezentowanie oferowanych towarów oraz zachęcenie potencjalnych, a także stałych klientów do ich zakupu, np. podczas organizowanych targów towarowych.

Z kolei reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w celu zachęcenia klientów do zakupu oferowanych przez siebie usług, uczestniczy w targach i wystawach, w związku z czym ponosi i ponosić będzie wydatki na skromny poczęstunek dla osób zwiedzających targi i wystawy.

W ocenie tut. Organu, wydatki na skromny poczęstunek dla osób, które chcą porozmawiać i zapoznać się z ofertą Spółki, w celu zachęcenia potencjalnych klientów do zakupu oferowanych usług na organizowanych wystawach czy targach mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadmienić jednak należy, iż za koszty uzyskania przychodów uznać można wydatki na zwyczajowo przyjętym poziomie, o ile nie będą one posiadały charakteru wytworności lub okazałości oraz będą gospodarczo i racjonalnie uzasadnione.

W przedmiotowej sprawie brak jest związku bezpośredniego pomiędzy zakupem ww. produktów spożywczych, a uzyskanym przez Spółkę przychodem, niemniej jednak związek taki zachodzi w sposób pośredni w stosunku do pracowników firmy, gdyż ww. artykuły spożywcze wydawane pracownikom wpływają korzystnie na atmosferę i warunki pracy, poprawiając tym samym jej wydajność, która w sposób istotny sprzyja zwiększeniu przychodu z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze poniesione wydatki, jak również brzmienie przywołanych powyżej przepisów, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca każdorazowo zaliczając zakup art. spożywczych do kosztów uzyskania przychodów, powinien podjąć interpretacji poniesionego wydatku pod kątem jego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W konsekwencji wydatki na zakup artykułów spożywczych, które są serwowane w ramach poczęstunku osobom biorącym udział w prezentacjach towarów firmy, stanowią element zwyczajowej uprzejmości. Służą tworzeniu oraz utrwalaniu pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz. Poczęstunek dla ewentualnych kontrahentów wpływa na lepsze postrzeganie przez nich firmy i utrwalanie jej pozytywnego obrazu.

Zatem wydatki na zakup napojów oraz poczęstunku dla pracowników obsługujących targi oraz stałych i potencjalnych klientów stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że są poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr ILPB3/423-416/08-6/KS, tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie mając na uwadze, iż wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczył stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla poszczególnych wspólników Spółki. Uregulowania tej ustawy dotyczą bowiem podatników, którymi są osoby fizyczne. Wniosek natomiast złożyła spółka jawna, która w świetle zawartych w niej przepisów nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikami zaś są poszczególni wspólnicy.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wszystkich wspólników możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i 14f ustawy Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne - wspólników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, poczęstunki, targi, usługi gastronomiczne
Data aktualizacji: 12/09/2011 13:12:07

Czy wymagany na fakturze adres sprzedawcy może być adresem oddziału, bez podawania adresu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT obciążenia udziałów użytkowaniem z prawem wykonywania głosu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakończenie roku podatkowego spółek przejmowanych w wyniku połączenia spółek metodą inkorp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.08.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Podwyższenie podatku naliczonego wynikającego z faktur korygujących należy ująć w rozlicze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kujawsko - Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-236 ul. Grunwaldzka 50VAT - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem samochodu dla osób starszych i niepełnosprawnychPrzelew wierzytelności własnych dokonywany na rzecz banku na podstawie i w ramach umowy faktoringuJaki dokument powinien być wystawiony na udokumentowanie premii pieniężnej udzielanej kontrahentowi?W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz innowacyjności i wydatków zgromadzonych na ww. funduszu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.