Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy za dzień uzyskania przychodu w walutach obcych z tyt. sprzdaży towarów za granicę przyjmuje się dzień wystawienia faktury eksportowej ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą, której przedmiotem między innymi jest eksport usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. Uzyskane z transakcji waluty obce są gromadzone na rachunku walutowym i z tego rachunku regulowane są należności z tytułu np. zakupu za granicą materiałów budowlanych.W 2005 r wykonał Pan usługę budowlaną na terenie Litwy, w dniu 5 lipca 2005 r wystawił fakturę, a 29 lipca 2005 r na rachunek walutowy wpłynęła zapłata za tę usługę.W związku z tym pyta Pan, czy prawidłowo postępuje przeliczając uzyskane przychody w walutach obcych z tytułu eksportu usług i sprzedaży towarów handlowych poza granice Unii Europejskiej oraz sprzedaży towarów i usług na terenie Unii wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu, z tym że za dzień uzyskania przychodu przyjmuje się dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż usług lub towarów tj. faktury eksportowej, a nie dzień kiedy faktycznie zostanie doręczony towar następnie dokonując naliczenia różnic kursowych powiększa-jących lub pomniejszających przychody pod datą uzyskania faktycznej zapłaty na rachunek bankowy. Różnice kursowe wylicza w ten sposób, że ponownie ustala się wartość sprzedanych towarów i usług w oparciu o kurs kupna danej waluty w banku, w którym posiada rachunek z dnia faktycznego otrzymania zapłaty za wyeksportowany towar oraz porównania z wartością przychodu ustaloną na dzień wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów, policzoną wg kursów średnich. /Pytania we wniosku oznaczone numerami 1a i 1b /

Pana zdaniem przychody w walutach obcych oraz wynikające z różnych kursów walut w okresie między zarachowaniem przychodów, a faktycznym ich uzyskaniem, różnice kursowe ustalane są prawidłowo.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie stwierdza, co następuje :

Stosownie do art. 14 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa sie kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu. Z kolei ust. 1c tego artykułu stanowi, iż za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1/ wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub2/ wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub odrębnych przepisów tytuł zapłaty, lub3/ otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach. Z powyższego wynika jednoznacznie, że dniem uzyskania przychodu jest data wystawienia faktury przy zachowaniu wymienionych warunków.Następnie w dniu wpływu na rachunek bankowy zapłaty w walucie obcej za wykonane usługi lub sprzedane towary należy ustalić ewentualne różnice kursowe. Jeżeli średni kurs walut ogłoszony przez NBP w dniu uzyskania przychodu /wystawienia faktury/ byłby niższy niż kurs kupna tych walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów ustalonego przez bank, z którego usług Pan korzystał, to różnica wynikająca z tego przeliczenia będzie powiększać przychody. Natomiast, jeżeli relacja w/w kursów będzie odwrotna przychody podatko-we ulegną obniżeniu.

Wobec powyższego, tutejszy organ podatkowy uznał zawarte we wniosku Pana stanowisko dotyczące pytań 1a i 1b za prawidłowe.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, przychody w walutach obcych, różnice kursowe
Data aktualizacji: 09/01/2013 15:00:01

W zakresie określenia miejsca świadczenia dla świadczonych usług transportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w. Jednocześnie firma X , na podstawie...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej naprawy samochodu prywat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów fakturę za naprawę powypadkową samochodu...

Na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Jak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy firma X ich nie odeśle ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w. Jednocześnie firma X , na podstawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Konsekwencje podatkowych związanych z nabyciem prawa majątkowego w postaci nakładów inwestycyjnychNa kogo powinny być wystawione faktury?Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodówPrawo do obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przez GminęJak dokumentować czynności nieobjęte podatkiem VAT świadczone przez organ władzy publicznej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.