Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej nabycie instalacji gazowej do samochodu osobowego

Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych, uznaje stanowisko Pana wyrażone w piśmie z dnia 28.01.2005 r. w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w tytułu nabycia instalacji gazowej do samochodu osobowego za

n i e p r a w i d ł o w e.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 28.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek Pana dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej nabycie instalacji gazowej do samochodu osobowego.

Jak wynika za stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w dniu 23.10.2004 r. nabył Pan do samochodu samochodu osobowego marki Opel Astra Sedan instalację gazową. Wskazany samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Podatek od towarów i usług wyniósł 306, 56 zł i został w 50%, tj. w wysokości 153 zł odliczony w korekcie deklaracji z dnia 17.01.2005 r. pod pozycją ‶Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. Faktura nie została wprowadzona do rejestru VAT, została ujęta w wartości początkowej środka trwałego i w ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z Pana stanowiskiem 50% kwoty podatku od towarów i usług należy odliczyć w związku z nabyciem środka trwałego, a pozostałe 50% wliczyć do wartości początkowej środka trwałego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji w przedmiotowej sprawie, wyjaśnia:

Koszty eksploatacji przedmiotowego samochodu (za wyjątkiem zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu) może Pan rozliczać w zakresie podatku od towarów i usług (tj. na zasadach ogólnych) pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W myśl art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zdaniem Naczelnika tut. urzędu w świetle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wydatki związane z montażem instalacji gazowej do samochodu osobowego można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Zatem przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu instalacji gazowej na zasadach ogólnych, a nie jak wskazał Pan we wniosku 50%.

Stanowisko Pana w przedmiotowej sprawie należy uznać więc za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia bądź zmiany przepisów prawa.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. organu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia (art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W przypadku wniesienia zażalenia należy dołączyć do niego zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 253, poz. 2532) znaki opłaty skarbowej (aktualne stawki opłaty - 5 zł od podania oraz 50 gr od każdego załącznika).
Słowa kluczowe: instalacja gazowa, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, samochód osobowy
Data aktualizacji: 26/01/2013 06:00:01

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w fakturach dokument...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Od jakiego momentu należy wystawiać dla sądu faktury VAT za usługi adwokackie świadczone w...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z...

Określenie prawidłowego sposobu dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych /bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób zafakturować usługę turystyczną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w...

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być uwzględniane w propor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatkuOdsprzedaż towarów i usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnerów projektuCzy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek? Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na jaki numer rachunku bankowego?Rozliczenie faktur korygujących sprzedaż wodyZasadność wystawienia faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.