Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami w celu dalszej odsprzedaży udokumentowanej fakturą VAT

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 15 lutego 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu dn. 4 marca 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, działając na podstawie art. 14a §4 w zw. z art. 14a §1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka X zleciła Podatnikowi nabycie nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami. Podatnik nabędzie nieruchomość we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy, a następnie dokona jej sprzedaży. Marża jaka zostanie zrealizowana w wyniku sprzedaży nieruchomości należy się w całości spółce X. Wynagrodzeniem Podatnika, z tytułu powyższej transakcji, będzie prowizja obliczona procentowo od osiągniętej marży.Podatnik stoi na stanowisku, że powinien nabyć przedmiotową nieruchomość na podstawie faktury VAT zakupu, po czym dokonać jej sprzedaży, wystawiając stosowną fakturę VAT. Następnie, zdaniem Podatnika, powinien wystawić notę uznaniową na kwotę zrealizowanej marży. Odbiorcą noty i stroną uznaną byłaby spółka X. Oprócz noty uznaniowej Podatnik wystawiłaby fakturę VAT sprzedaży na przysługujące jej wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 tej samej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w cytowanym powyżej przepisie art. 5 ust. 1 ustawy i na tej podstawie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na podstawie tego samego przepisu, opodatkowaniu podlega również usługa świadczona przez Podatnika w wykonaniu umowy zlecenia.Powyższe czynności, jako czynności opodatkowane, powinny zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wystawienie odpowiednich faktur VAT. Przekazanie uzyskanej przez Podatnika marży nie stanowi czynności opodatkowanej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega udokumentowaniu fakturą VAT.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Naczelnik tutejszego Urzędu nie odniósł się do dołączonych do wniosku załączników.Powyższa interpretacja, zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawcy służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Słowa kluczowe: marża, nabycie nieruchomości, noty
Data aktualizacji: 19/10/2013 18:00:01

Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem, jedna faktura...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak wystawić fakturę VAT za użytkowanie wieczyste, gdy wieczystym użytkownikiem jest małże...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że postanowieniem Sądu X dotyczącym egzekucji z nieruchomości przysądzone zostały działki gruntu stanowiącego własność Gminy Y w użytkowanie wieczyste oraz stanowiące odrębną nieruchomość...

Zwrot podatku naliczonego z faktury za najem samochodu osobowego

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 29.06.2007r w...

Rozliczenie i dokumentowanie wzajemnych świadczeń pomiędzy członkami konsorcjum oraz prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odliczając w całości podatek od towarów i usług wyni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu użytkowania sieci InternetPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup przez SP ZOZ sprzętu do rehabilitacjiCzy w przedstawionym stanie faktycznym zasadne jest odliczenie podatku VAT od zakupionych maszyn i urządzeń w miesiącu wrześniu 2009 r.?Dotyczy wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skontoJak rozliczyć usługę wykonaną do 10 kwietnia 2004 r. potwierdzoną fakturą sprzedaży z 15.04.2004 r., gdy zapłata nastąpiła do 5 lipca 2004 r. ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.