Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami w celu dalszej odsprzedaży udokumentowanej fakturą VAT

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 15 lutego 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu dn. 4 marca 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/, działając na podstawie art. 14a §4 w zw. z art. 14a §1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka X zleciła Podatnikowi nabycie nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami. Podatnik nabędzie nieruchomość we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy, a następnie dokona jej sprzedaży. Marża jaka zostanie zrealizowana w wyniku sprzedaży nieruchomości należy się w całości spółce X. Wynagrodzeniem Podatnika, z tytułu powyższej transakcji, będzie prowizja obliczona procentowo od osiągniętej marży.Podatnik stoi na stanowisku, że powinien nabyć przedmiotową nieruchomość na podstawie faktury VAT zakupu, po czym dokonać jej sprzedaży, wystawiając stosowną fakturę VAT. Następnie, zdaniem Podatnika, powinien wystawić notę uznaniową na kwotę zrealizowanej marży. Odbiorcą noty i stroną uznaną byłaby spółka X. Oprócz noty uznaniowej Podatnik wystawiłaby fakturę VAT sprzedaży na przysługujące jej wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 tej samej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w cytowanym powyżej przepisie art. 5 ust. 1 ustawy i na tej podstawie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na podstawie tego samego przepisu, opodatkowaniu podlega również usługa świadczona przez Podatnika w wykonaniu umowy zlecenia.Powyższe czynności, jako czynności opodatkowane, powinny zostać udokumentowane, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez wystawienie odpowiednich faktur VAT. Przekazanie uzyskanej przez Podatnika marży nie stanowi czynności opodatkowanej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega udokumentowaniu fakturą VAT.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Naczelnik tutejszego Urzędu nie odniósł się do dołączonych do wniosku załączników.Powyższa interpretacja, zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 §2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawcy służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Słowa kluczowe: marża, nabycie nieruchomości, noty
Data aktualizacji: 19/10/2013 18:00:01

Księgowa Jaworzno radzi czy warto korzystać z księgowości online

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie, któremu nie każdy może sprostać. Przedsiębiorcy muszą zmagać się nie tylko ze słabościami swojej firmy, ale także z zewnętrznymi przeciwnościami. Polskie prawo i przepisy wcale nie ułatwiają życia...

Jakim dokumentem powinienem obciążyć podatnika podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego ?

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lipca 2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 23 września 2005 r. o...

Sposób ustalenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu) za określoną...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy wystawić faktury korygujace na róznice kursowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.12.2004r. (data wpływu do Urzędu 23.12.2004r.) w sprawie różnic kursowych powstałych z przeliczenia euro na złotówki po różnych kursach w dniu wystawienia faktury i w dniu zapłaty, Naczelnik Urzędu Skarbowego w...

Refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy rozliczenia i dokumentowania zaliczek na poczet dostawy krajowejTermin wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlanychDot. stawki podatku przy wystawaniu faktur za wykonywane usługi budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego z częścią usługowąCzy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących bieżącej eksploatacji wynajętej nieruchomości?Czy udokumentowane rachunkami koszty wynajęcia mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.