Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dotyczy rozliczenia i dokumentowania zaliczek na poczet dostawy krajowej

Wnioskiem złożonym w dniu 21.03.2007r., uzupełnionym w dniu 22.05.2007r. podatnik zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. rozliczania oraz dokumentowania zaliczek na poczet dostawy krajowej.

Podatnik poinformował, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.We wniosku przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapisy ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatkiem podatku od towarów i usług (jako mały podatnik). Podatnik wystawia fakturę pro-forma na dostawę towarów w kraju, na podstawie której kontrahent wpłaca zaliczkę w wysokości 100% wartości zamówienia. W dniu otrzymania zaliczki lub w ciągu 7 dni podatnik wystawia fakturę zaliczkową. Zamówienie jest zrealizowane, czyli wydany towar w 2 częściach (40% i 60%) po jakimś czasie od otrzymania zaliczki.Jednocześnie we wniosku podatnik zawarł własne stanowisko w sprawie a mianowicie:faktura zaliczkowa nie powoduje obowiązku podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);w dniu wydania 40% zamówienia, księgowane jest do książki przychodów i rozchodów 40% wartości netto faktury zaliczkowej (art. 14 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);w dniu wydania pozostałej części tj. 60% wartości zamówienia księgowane jest pozostałe 60% wartości netto faktury zaliczkowej;dowodem dodatkowym do zaksięgowania każdej części zamówienia po jego wydaniu jest dokument w-z.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego organ podatkowy stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust.1c cytowanej wyżej ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:1) wystawienia faktury albo2) uregulowania należności.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust.3 pkt 1 w/w ustawy do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się między innymi pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.W związku z powyższym, przychód z tytułu dostawy towarów w kraju jako należny, powstanie w dacie tej dostawy. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet dostawy towarów. Wystawienie faktury VAT, dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy otrzymanej przez podatnika zaliczki na poczet dostaw towarów, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych nie zalicza się do przychodu. Zaliczka wpłacona na konto podatnika na podstawie faktury pro-forma bez względu na to, jakiej części dostawy dotyczy, nie podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaliczka stanowi przychód w momencie faktycznego wydania towarów (w dniu zrealizowania zamówienia) i wówczas podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Dowodem dodatkowym do zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów każdej częśći zamówienia po jego wydaniu może być dokument w-z. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dni9a 23 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U.Nr 152 poz. 1475 z późn. zm.) podstawą zapisów w podatkowej księdze są dowody księgowe, wymienione w § 12 ust.3 pkt1 i 2 w § 13 i § 14 ww. Rozporządzenia zgodnie z § 12 ust 3 pkt 2 podstawą zapisów są inne dowody wymienione w § 13 i § 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające conajmniej : a/ wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron ( nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dochód dotyczy. b/ datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, c/ przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość i jego ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymieniony w jednostkach naturalnych, d/ podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji goospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Z powyższego wynika, iż dowodem do zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów każdej części zamówienia po jego wydaniu może być dokument w-z, o ile spełnia wymogi o których mowa wcześniej.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego przedstawione przez Panią stanowisko w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowe.

Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia .
Słowa kluczowe: dowód księgowy, faktura zaliczkowa, przychód
Data aktualizacji: 28/01/2013 12:00:01

Podatnik sprzedaje towary na aukcjach internetowych. W którym momencie powstaje przychód z...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawionew złożonym...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowo jest wystawiana faktura VAT ze stawką 7...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odpisy amortyzacyjne do celów podatkowych w sytuacji otrzymania cześciowej refundacji kosz...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie przepisów art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.10.2005 r...

Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług budowlany...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką datą należy księgować fakturę korygującą, która na podstawie odrębnych przepisów wy...

Na podstawie art. 216 1, w związku z art. 14a 1 i art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z Pana pismem z dnia 29.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowania usługi pocztowejZakresie obowiązków podatkowych związanych z wystawieniem faktur korygującychCzy spółka może odliczyć w całości lub w części podatek VAT naliczony, wynikający z faktur zakupowych i kosztowych za okres od 01.01 - 10.02.2006 ?Dotyczy możliwości wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rachunek urzędu skarbowego raz w rokuCzy gmina P. jako jednostka samorządu terytorialnego oraz Urząd Gminy P. mogą posiadać wspólny rachunek bankowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.