Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Dotyczy rozliczenia i dokumentowania zaliczek na poczet dostawy krajowej

Wnioskiem złożonym w dniu 21.03.2007r., uzupełnionym w dniu 22.05.2007r. podatnik zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. rozliczania oraz dokumentowania zaliczek na poczet dostawy krajowej.

Podatnik poinformował, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.We wniosku przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapisy ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatkiem podatku od towarów i usług (jako mały podatnik). Podatnik wystawia fakturę pro-forma na dostawę towarów w kraju, na podstawie której kontrahent wpłaca zaliczkę w wysokości 100% wartości zamówienia. W dniu otrzymania zaliczki lub w ciągu 7 dni podatnik wystawia fakturę zaliczkową. Zamówienie jest zrealizowane, czyli wydany towar w 2 częściach (40% i 60%) po jakimś czasie od otrzymania zaliczki.Jednocześnie we wniosku podatnik zawarł własne stanowisko w sprawie a mianowicie:faktura zaliczkowa nie powoduje obowiązku podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);w dniu wydania 40% zamówienia, księgowane jest do książki przychodów i rozchodów 40% wartości netto faktury zaliczkowej (art. 14 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);w dniu wydania pozostałej części tj. 60% wartości zamówienia księgowane jest pozostałe 60% wartości netto faktury zaliczkowej;dowodem dodatkowym do zaksięgowania każdej części zamówienia po jego wydaniu jest dokument w-z.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego organ podatkowy stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust.1c cytowanej wyżej ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:1) wystawienia faktury albo2) uregulowania należności.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust.3 pkt 1 w/w ustawy do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się między innymi pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.W związku z powyższym, przychód z tytułu dostawy towarów w kraju jako należny, powstanie w dacie tej dostawy. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze, stanowiące zaliczkę na poczet dostawy towarów. Wystawienie faktury VAT, dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy otrzymanej przez podatnika zaliczki na poczet dostaw towarów, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych nie zalicza się do przychodu. Zaliczka wpłacona na konto podatnika na podstawie faktury pro-forma bez względu na to, jakiej części dostawy dotyczy, nie podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaliczka stanowi przychód w momencie faktycznego wydania towarów (w dniu zrealizowania zamówienia) i wówczas podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Dowodem dodatkowym do zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów każdej częśći zamówienia po jego wydaniu może być dokument w-z. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dni9a 23 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U.Nr 152 poz. 1475 z późn. zm.) podstawą zapisów w podatkowej księdze są dowody księgowe, wymienione w § 12 ust.3 pkt1 i 2 w § 13 i § 14 ww. Rozporządzenia zgodnie z § 12 ust 3 pkt 2 podstawą zapisów są inne dowody wymienione w § 13 i § 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające conajmniej : a/ wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron ( nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dochód dotyczy. b/ datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, c/ przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość i jego ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymieniony w jednostkach naturalnych, d/ podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji goospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Z powyższego wynika, iż dowodem do zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów każdej części zamówienia po jego wydaniu może być dokument w-z, o ile spełnia wymogi o których mowa wcześniej.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego przedstawione przez Panią stanowisko w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowe.

Przedstawiona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia .
Słowa kluczowe: dowód księgowy, faktura zaliczkowa, przychód
Data aktualizacji: 28/01/2013 12:00:01

Czy bonus, na który Spółka wystawia dostawcom noty księgowe, podlega opodatkowaniu podatki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia przez spółkę cywilną podatku z faktury dokumentującej zakup nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT w zakresie określenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku, gdy otrzymana przedpłata obejmuje 100% wartości towaru, wystarczy wystawi...

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie: W dniu 18.05.2005 r. Spółka otrzymała od kontrahenta przedpłatę w wysokości 100% wartości towaru.W dniu 24.05.2005r. Spółka wystawiła fakturę VAT dokumentującą otrzymanie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy uznać za datę powstania przychodu datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TowarzystwaW zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z fakturyPrzeszkodą wystawienia korekt faktur w formie elektronicznej mogą być wyłącznie czasowe przeszkody techniczneW którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym?Urząd Skarbowy Hajnówka 17-200 ul. 3 Maja 34
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.