Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Dotyczy wystawiania zbiorczych faktur korygujących oraz obniżania kwoty podatku należnego na podstawie tych faktur

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.07.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 8.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dotyczący wystawiania zbiorczych faktur korygujących oraz obniżania kwoty podatku należnego na podstawie tych faktur, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko Spółki za prawidłowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.W przedmiotowym wniosku Spółka podała, że zajmuje się dystrybucją szerokiej gamy analogowych i cyfrowych systemów i produktów dla konwencjonalnych i cyfrowych przygotowalni poligraficznych, do diagnostyki medycznej i technicznej. Z dniem 1 czerwca 2004 r. Spółka zarejestrowała się dla celów VAT w Polsce i rozpoczęła działalność w ramach struktury komisowej:- Spółka dokonuje przemieszczeń własnych towarów z innych krajów Unii Europejskiej i z tego tytułu rozlicza podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;- następnie w ramach umowy komisowej jako komitent dokonuje dostawy towarów na rzecz komisanta - firmy X, który w imieniu własnym, lecz na rachunek Spółki dokonuje ich sprzedaży ostatecznym odbiorcom;- ponieważ zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu stanowi dla komitenta kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, pomniejszona o kwotę podatku, po upływie okresów miesięcznych Spółka dokonuje obniżenia ceny sprzedaży produktów na rzecz firmy X, a osiągnięta w ten sposób różnica stanowi kwotę prowizji będącej wynagrodzeniem komisanta;- w celu udokumentowania udzielonych prowizji Spółka wystawia zbiorczą fakturę korygującą do wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu.Zbiorcza faktura korygująca wystawiana przez Spółkę zawiera następujące elementy:- opis "faktura korygująca"- numer kolejny oraz datę jej wystawienia;- nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;- miesiąc i rok dokonania sprzedaży;- numery kolejne faktur pierwotnych oraz informację o miesiącu ich wystawienia;- nazwę towaru w stosunku do którego następuje zmniejszenie ceny - zbiorcze faktury korygujące nie zawierają odniesienia do każdej pozycji na fakturach pierwotnych, zawierają natomiast wyszczególnienie sprzedaży miesięcznej poszczególnych towarów według asortymentu (gatunku), co oznacza, że w jednej pozycji zsumowana jest ilość i wartość wszystkich towarów danego gatunku sprzedawanych w określonym miesiącu i udokumentowanych różnymi fakturami sprzedaży;- kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;- kwotę zmniejszenia podatku należnego;- informacje o ilości danego asortymentu sprzedanych w określonym miesiącu, informacje o cenie jednostkowej netto produktów danego rodzaju przed korektą i po korekcie;- imiona, nazwiska i podpisy osób upoważnionych do wystawienia i odbioru faktur korygujących.W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w przedmiotowym wniosku Spółka wystąpiła o potwierdzenie własnego stanowiska, zgodnie z którym:- wystawiana przez Spółkę zbiorcza faktura korygująca zgodna jest z wymogami formalnymi określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798);- wystawiana przez Spółkę zbiorcza faktura korygująca uprawnia do zmniejszenia podatku należnego zgodnie z § 16 ust. 4 powołanego wyżej rozporządzenia.Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje: Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (powołanego wyżej) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont), podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Stosowanie do § 16 ust. 2 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1 - 3 oraz § 16 ust. 7 rozporządzenia faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:a) wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA";b) numer kolejny oraz datę wystawienia;c) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 rozporządzenia (które określają przypadki, w których faktura nie musi zawierać jednego z tych numerów); dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;d) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;e) kwotę zmniejszenia podatku należnego.Zgodnie z § 16 ust. 6 cytowanego wyżej rozporządzenia do faktur korygujących stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 5 - 7 i § 11 rozporządzenia, co oznacza, że w szczególnych przypadkach faktura korygująca powinna zawierać dodatkowe elementy - z treści wniosku nie wynika jednakże, aby w przedmiotowej sprawie występowały okoliczności określone w tych przepisach.Stosowanie do § 16 ust. 4 rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia (tj. sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych), wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. małych podatników, którzy skorzystali z prawa do rozliczeń kwartalnych lub stosują metodę kasową) - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Cytowane wyżej przepisy nie określają jasno, czy faktura korygująca musi odnosić się do jednej faktury, czy też może odnosić się do większej ich ilości. W związku z powyższym tutejszy organ uważa, iż nie można odmówić podatnikom prawa do wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Przy tym opisana we wniosku faktura korygująca zawiera wszystkie elementy określone w przepisach prawa (§ 16 ust. 2 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1 - 3 oraz § 16 ust. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.), w tym potwierdzenie odbioru faktury korygującej, o którym mowa w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., w postaci podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury. Tym samym faktura, o której mowa w przedmiotowym wniosku, uprawnia Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru (tj. w praktyce w miesiącu odbioru faktury przez kontrahenta), o wynikającą z faktury korygującej kwotę zmniejszenia podatku należnego.Wyrażone powyżej stanowisko tutejszego organu zgodne jest z przedstawionym w przedmiotowym wniosku stanowiskiem Spółki. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu złożenia przedmiotowego wniosku, tj. w dniu 8.07.2005 r.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura zbiorcza, komis
Data aktualizacji: 17/10/2013 03:00:01

Otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy słusznie skorygowano sprzedaż własną dla ostatecznego nabywcy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy różnice kursowe, które powstają w momencie spłaty pożyczki z rachunku walutowego EUR m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy biegły skarbowy za wydanie opinii ma obowiązek wystawić rachunek czy fakturę VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na zasadzie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.11.2006 r. (data...

Urząd Skarbowy Ostróda 14-100 ul. Olsztyńska 5B

Zasięg terytorialny miasta Ostróda gminy Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda powiaty ostródzki województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 33101013970081232221000000 VAT 80101013970081232222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi, które ma być udokumentowane fakturą VAT?Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku refakturowania opłaty za abonament (internet) na użytkowników będących członkami spółdzielni ?Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury?Dostawa towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą a obowiązek stosowania kasy rejestrującejDopuszczalność posiadania kopii faktur w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.