Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.), uzupełnionym w dniu 2 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 12 listopada 2009 roku został złożony wniosek uzupełniony w dniu 2 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług reklamowych w Internecie dla podmiotów zagranicznych. Usługi te świadczy poprzez ogólnodostępny portal internetowy, który jest własnością Spółki. Oprócz usług reklamowych, portal daje możliwość swoim użytkownikom i wszystkim internautom zakładania indywidualnych kont w celu wyszukiwania w Internecie plików z mediami. Usługi te można uznać za korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych i są one zautomatyzowane i wykonywane niewielkim udziałem człowieka. Do tej pory, za korzystanie z konta Spółka nie pobierała żadnych opłat. Od czerwca 2009 roku Spółka wprowadziła dla użytkowników kont abonamenty, po opłaceniu których użytkownicy kont mogą korzystać z dodatkowych usług. Abonamenty kosztują odpowiednio 1, 99 USD, 4, 49 USD, 6, 99 USD, 11, 99 USD. Użytkownicy zainteresowani dodatkowymi usługami wpłacają na konto Spółki abonament. Wpłaty dokonywane są poprzez system płatności L. czekiem lub kartą kredytową. Od L. Spółka uzyskuje informację o wpłacającym: imię i nazwisko oraz informację o kraju zamieszkania wpłacającego, ale tylko z podziałem na wpłacających z USA i spoza USA. Z posiadanych informacji Spółka nie jest w stanie określić, czy wpłacającym jest osoba fizyczna czy przedsiębiorca. Jednocześnie od każdej wpłaty bank pobiera prowizję odpowiednio 0, 36 USD, 0, 44 USD, 0, 55 USD i 0, 68 USD. Użytkownicy nie żądają od Spółki żadnych dowodów potwierdzających wpłaty (faktury, paragony itp.). Na tym tle Spółka powzięła wątpliwości co do sposobu ewidencjonowania i rozliczania opisanych transakcji z osobami fizycznymi.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym spółka zobowiązana jest do zainstalowania kasy fiskalnej i rejestrowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej.Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest zobowiązany do instalacji kasy rejestrującej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra finansów (poz. 38 - świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku).W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl przepisu art. 111 ust. 1 tej ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2009 r. powyższe kwestie regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Zgodnie z zapisem § 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 38 tego załącznika, wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła2). W punkcie2) objaśnień do załącznika wskazano, iż powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Należy nadmienić, iż w obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224 poz. 1797). Stosownie do treści § 2 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Zapis poz. 38 ww. załącznika jest tożsamy w swej treści z cytowanym zapisem poz. 38 załącznika do rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), przy czym w punkcie 2) objaśnień do załącznika wskazano, iż powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2010 r.

Aby świadczenie usług mogło zatem zostać uznane za zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, przy użyciu kasy rejestrującej, zgodnie z przytoczonymi przepisami muszą być spełnione wskazane powyżej warunki.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jako właściciel ogólnodostępnego portalu internetowego umożliwia korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych, dając możliwość użytkownikom tego portalu i wszystkim internautom, zakładania indywidualnych kont w celu wyszukiwania w Internecie plików z mediami oraz korzystania z usług dodatkowych. Usługi te są zautomatyzowane i wykonywane z niewielkim udziałem człowieka. Użytkownicy zainteresowani dodatkowymi usługami wpłacają na konto Spółki abonament. Wpłaty dokonywane są poprzez system płatności "L.", czekiem lub kartą kredytową. Od "L." Spółka uzyskuje informację o wpłacającym: imię i nazwisko oraz informację o kraju zamieszkania wpłacającego, ale tylko z podziałem na wpłacających z USA i spoza USA. Z powyższego wynika zatem, iż otrzymywane przez Spółkę wpłaty można powiązać z zawartymi transakcjami. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, wyłącznie przy założeniu że należności za transakcje w całości wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonej ewidencji - łącznie z dowodami dokumentującymi transakcje - jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, iż świadcząc usługi w opisanym we wniosku zakresie na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W przypadku zaś, jeżeli zapłata w całości nie wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy, korzystanie z tego zwolnienia nie jest możliwe.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: ewidencja sprzedaży, kasa rejestrująca, paragon fiskalny, wyciągi bankowe
Data aktualizacji: 09/01/2013 21:00:01

Opodatkowanie usług nabycia wierzytelności celem sprzedaży lub windykacji na własny rachunek

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie zbiorczych faktur korygujących oraz obniżanie kwoty podatku należnego na podst...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.07.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 8.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej...

Rozliczenie świadczenia wykonanego w ramach nieważnej czynności prawnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jest zwolniona z opodatkowania kwota przelana przez Ubezpieczyciela na rachunek umowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość wystawienia faktury zaliczkowej na materiały budowlane wchodzące w skład usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2007 roku naliczonych na dzień 31.12.2005 r. niezrealizowanych ujemnych różnic kursowychMożliwość odliczenia podatku VAT zawartego w duplikacie faktury otrzymanej przed rejestracją w podatku od towarów i usługOtrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winno być udokumentowane wystawieniem faktury przez świadczącego usługęPIT - w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodówCzy Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.