Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak podatnik ma wpisywać do ewidencji przychodów zakupiony towar, na który nie otrzymuje faktur?

Na podstawie art.14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm. ), art.15 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr. 144, poz. 930 z późn. zm), § 2 ust.1 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( Dz.U. Nr 219, poz.1836 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia . 2006 roku, złożonego dnia . 2006 r. i uzupełnionego w dniu . 2006 roku, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n o w i ł

nie podzielić Pana stanowiska dotyczącego księgowania w ewidencji przychodów zakupu minerałów jako towaru nie udokumentowanego fakturami VAT lub rachunkami

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia . 2006 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał następujące pytanie :

jak podatnik ma wpisywać do ewidencji przychodów zakupiony towar, na który nie otrzymuje faktur

Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - sprzedaż minerałów i okazów paleontologicznych opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Często spotyka się z sytuacją polegającą na tym, że kupując minerały od osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie otrzymuje faktur ani rachunków potwierdzających zakup tych towarów. W sytuacjach gdy dochodzi do wymiany minerałów nie otrzymuje też żadnego potwierdzenia świadczącego o wymianie towaru

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące : Zdaniem podatnika powinien wpisywać do ewidencji przychodów zakupiony towar jako towar nie udokumentowany

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy : Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz.930 ze zm.) podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej " ewidencją".

Szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać ewidencja prowadzona na potrzeby zryczałtowanego podatku, określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( Dz.U. Nr 219, poz.1836 z późn.zm.). Zgodnie z § 2 ust.1 w/w rozporządzenia podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia tj. ewidencjonują w porządku chronologicznym: datę wpisu, datę uzyskania przychodu, numer dowodu na podstawie którego dokonano wpisu, kwotę przychodu. Zgodnie z w/w rozporządzeniem w ewidencji przychodów nie ewidencjonują natomiast kosztów nabycia towarów.

Zgodnie z art.4 ust.3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do udokumentowania zakupu towarów handlowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podstawą zapisów zgodnie z § 12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U. Nr 152, poz.1475 z późn. zm.) są dowody księgowe w postaci:

1/ faktury VAT, w szczególności VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2/ inne dowody ( np. dzienne zestawienia dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej; dowody przesunięć; dowody opłat pocztowych i bankowych, itp.), stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Inne dowody mogą dotyczyć wyłącznie wydatków ( zakupów) określonych w § 14 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów. Katalog ten ma charakter zamknięty i nie zawiera wydatków, które dotyczą towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

W świetle powyższego wydatki na zakup towarów handlowych, które ponosi Pan w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny każdorazowo być udokumentowane fakturami, bądź rachunkami i nie podlegają one księgowaniu w ewidencji przychodów.

P O U C Z E N I E

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w w/w wniosku oraz obowiązujące w dniu złożenia wniosku przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z przepisami art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przepisami art.14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia na zasadach określonych w art.236§ 2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: ewidencja przychodów, zakup towarów
Data aktualizacji: 15/01/2013 06:00:01

Zwolnienie od opodatkowania ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za korzystanie z Internetu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na dokończeniu budowy statku i spos...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady dokumentowania obrotu opakowaniami zwrotnymi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania przychodu w inwestycji deweloperskiejMoment powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisinguW którym miesiącu Spółka powinna zaliczyć ww. zdarzenie do przychodów?Możliwość wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługiStawka podatku na towary dostarczane do wolnego obszaru celnego oraz stawki podatku na odsprzedaż tych towarów dla podróżnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.