Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak podatnik ma wpisywać do ewidencji przychodów zakupiony towar, na który nie otrzymuje faktur?

Na podstawie art.14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm. ), art.15 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr. 144, poz. 930 z późn. zm), § 2 ust.1 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( Dz.U. Nr 219, poz.1836 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia . 2006 roku, złożonego dnia . 2006 r. i uzupełnionego w dniu . 2006 roku, w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n o w i ł

nie podzielić Pana stanowiska dotyczącego księgowania w ewidencji przychodów zakupu minerałów jako towaru nie udokumentowanego fakturami VAT lub rachunkami

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia . 2006 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał następujące pytanie :

jak podatnik ma wpisywać do ewidencji przychodów zakupiony towar, na który nie otrzymuje faktur

Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - sprzedaż minerałów i okazów paleontologicznych opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Często spotyka się z sytuacją polegającą na tym, że kupując minerały od osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie otrzymuje faktur ani rachunków potwierdzających zakup tych towarów. W sytuacjach gdy dochodzi do wymiany minerałów nie otrzymuje też żadnego potwierdzenia świadczącego o wymianie towaru

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące : Zdaniem podatnika powinien wpisywać do ewidencji przychodów zakupiony towar jako towar nie udokumentowany

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy : Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz.930 ze zm.) podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej " ewidencją".

Szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać ewidencja prowadzona na potrzeby zryczałtowanego podatku, określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( Dz.U. Nr 219, poz.1836 z późn.zm.). Zgodnie z § 2 ust.1 w/w rozporządzenia podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia tj. ewidencjonują w porządku chronologicznym: datę wpisu, datę uzyskania przychodu, numer dowodu na podstawie którego dokonano wpisu, kwotę przychodu. Zgodnie z w/w rozporządzeniem w ewidencji przychodów nie ewidencjonują natomiast kosztów nabycia towarów.

Zgodnie z art.4 ust.3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do udokumentowania zakupu towarów handlowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podstawą zapisów zgodnie z § 12 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U. Nr 152, poz.1475 z późn. zm.) są dowody księgowe w postaci:

1/ faktury VAT, w szczególności VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2/ inne dowody ( np. dzienne zestawienia dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej; dowody przesunięć; dowody opłat pocztowych i bankowych, itp.), stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Inne dowody mogą dotyczyć wyłącznie wydatków ( zakupów) określonych w § 14 ust. 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów. Katalog ten ma charakter zamknięty i nie zawiera wydatków, które dotyczą towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

W świetle powyższego wydatki na zakup towarów handlowych, które ponosi Pan w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny każdorazowo być udokumentowane fakturami, bądź rachunkami i nie podlegają one księgowaniu w ewidencji przychodów.

P O U C Z E N I E

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w w/w wniosku oraz obowiązujące w dniu złożenia wniosku przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z przepisami art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przepisami art.14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia na zasadach określonych w art.236§ 2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: ewidencja przychodów, zakup towarów
Data aktualizacji: 15/01/2013 06:00:01

Pytanie Spółki dotyczy dokumentowania zaliczki wpłaconej tytułem wewnątrzwspólnotowego nab...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 20 ust. 5, 6 i 7, art. 31 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 4, ust. 10 pkt 2 i...

Czy w związku z wystawieniem faktury korygującej przychód z działalności gospodarczej pows...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 28 lutego 2007r. Nr BI 415-0173 06 w sprawie wydanego na...

Urząd Skarbowy Olecko 19-400 ul. Wojska Polskiego 7

Zasięg terytorialny miasta gminy Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki, Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap powiaty olecki, gołdapski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 84101013970010492221000000 VAT 34101013970010492222000000...

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem prawidłowości fakturowania sprzedaży okien wraz z wy...

Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi - uzyskaną przez Wnioskodawcę w dniu 19.01.2005 r. - usługi związane z instalacją (montażem) wytwarzanych przez producenta wyrobów dla budownictwa i prefabrykowanych budynków z tworzyw...

Urząd Skarbowy Drezdenko 66-530 ul. Pierwszej Brygady 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn powiaty strzelecko-drezdenecki województwo lubuskie Konta bankowe CIT 68101017040059462221000000 VAT 18101017040059462222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dodatkowej zapłaty za przerób surowcaCzy w przedstawionym stanie faktycznym podstawą opodatkowania jest wyłącznie wartość gruntu, a właściwa dla tej transakcji stawka podatkowa - 7%?Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług budowlanychFaktury korygujące należy ująć w miesiącu ich otrzymania i zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2007rMożliwość odliczenia podatku VAT wynikających z faktur oraz dokumentów celnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.