Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku należnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami gospodarstwa domowego. Zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury udzielane są nabywcom rabaty. W przyszłości Zainteresowany chciałby mieć możliwość uznania za doręczone klientowi faktury korygujące wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej. Wątpliwość pojawia się na gruncie przepisów rozporządzenia w kwestii, czy przy wystawieniu faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej za doręczone uznać należy faktury korygujące wystawione w tej formie, jak również w kwestii, kiedy w związku z tym podatnik ma prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy można uznać za doręczone w rozumieniu przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia MF, faktury korygujące wystawione i doręczone odbiorcy towarów w formie elektronicznej.Z jaką datą podatnik uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej.Zdaniem Wnioskodawcy, faktury korygujące w formie elektronicznej należy uznać za doręczone w rozumieniu § 16 ust. 4 rozporządzenia MF z chwilą ich doręczenia w tej samej formie, w której zostały wystawione. Zainteresowany uważa, że z chwilą doręczenia w sposób opisany powyżej uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwoty wynikające z faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 (.).

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Na mocy art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Prawidłowe dokumentowanie obrotu przez podatników VAT należy do ich podstawowych obowiązków.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje stosować faktury elektroniczne.

Sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organom podatkowym faktur przesyłanych drogą elektroniczną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). Rozporządzenie to nie określa jednak warunków dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej, w tym także faktur korygujących.

W związku z powyższym, należy odwołać się do treści art. 106 ustawy oraz rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie faktur, w którym określono szczególne zasady wystawiania faktur, w tym faktur korygujących.

Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Natomiast, zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie faktur, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Powyższe przepisy dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Zainteresowany chciałby w przyszłości uznawać za doręczone klientowi faktury korygujące wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej.

Wnioskodawca uważa, że faktury korygujące wystawione w formie elektronicznej należy uznać za doręczone, zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie faktur z chwilą ich doręczenia w tej formie, w której zostały wystawione. Ponadto jest zdania, że z chwilą ich doręczenia w sposób opisany powyżej uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwoty wynikające z faktury korygującej.

Na podstawie przedstawionych przepisów, stwierdza się, że jeżeli Wnioskodawca wystawia faktury w formie elektronicznej to faktury korygujące do nich winny być wystawiane i przesyłane również w tej formie, a podstawą do uzyskania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego z faktury korygującej będzie potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę.

W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących potwierdzenia odbioru korekty faktury lub samej faktury, potwierdzenie takie może więc być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę z określeniem czasu jej otrzymania.

Podatnik może skorygować podatek należny w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury.

Pojęcie otrzymania nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Odwołując się do wykładni językowej należy uznać, iż przez pojęcie otrzymać rozumie się stać się odbiorcą czegoś, dostać coś w darze lub w zamian za coś. Otrzymanie faktury jest sytuacją, w której podmiot ma z dokumentem kontakt tego rodzaju, iż może zapoznać się z jego treścią. Stąd też momentem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę będzie moment, w którym faktura elektroniczna jest dostępna dla odbiorcy faktury na jego urządzeniach informatycznych.

Wobec powyższego fakt doręczenia faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej nie może być uznany za moment, w którym Wnioskodawca uzyska prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z faktury korygującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, faktura korygująca, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 01/01/2013 03:00:01

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Bartoszyce 11-200 ul. Bohaterów Warszawy 5

Zasięg terytorialny miasta Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński gminy Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta powiaty bartoszycki, lidzbarski województwo warmińsko-mazurskie Konta...

Wystawianie not odsetkowych online

Nota odsetkowa to dokument, który wystawia się w momencie, gdy pragniemy zażądać płatności odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę lub rachunek. By nota odsetkowa była obowiązującym obie strony dokumentem musi spełnić wymagania...

W jaki sposób zaksięgować ponoszone koszty najmu w przypadku braku faktur VAT od dzierżawcy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.04.2006r....
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki jest moment zamknięcia ksiąg rachunkowych i sytuacji podjęcia uchwały o likwidacji spółki z o.o?Czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej na oboje małżonków przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usługPo jakim kursie przeliczać dopisywane do rachunku walutowego odsetki ?Sposób dokumentowania refundacji poniesionych kosztów w ramach programu EQUALUrząd Skarbowy Łask 98-100 ul. 9 Maja 31
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.