Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku należnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami gospodarstwa domowego. Zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury udzielane są nabywcom rabaty. W przyszłości Zainteresowany chciałby mieć możliwość uznania za doręczone klientowi faktury korygujące wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej. Wątpliwość pojawia się na gruncie przepisów rozporządzenia w kwestii, czy przy wystawieniu faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej za doręczone uznać należy faktury korygujące wystawione w tej formie, jak również w kwestii, kiedy w związku z tym podatnik ma prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy można uznać za doręczone w rozumieniu przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia MF, faktury korygujące wystawione i doręczone odbiorcy towarów w formie elektronicznej.Z jaką datą podatnik uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej.Zdaniem Wnioskodawcy, faktury korygujące w formie elektronicznej należy uznać za doręczone w rozumieniu § 16 ust. 4 rozporządzenia MF z chwilą ich doręczenia w tej samej formie, w której zostały wystawione. Zainteresowany uważa, że z chwilą doręczenia w sposób opisany powyżej uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwoty wynikające z faktury korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 (.).

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Na mocy art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Prawidłowe dokumentowanie obrotu przez podatników VAT należy do ich podstawowych obowiązków.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje stosować faktury elektroniczne.

Sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organom podatkowym faktur przesyłanych drogą elektroniczną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). Rozporządzenie to nie określa jednak warunków dotyczących wystawiania faktur w formie elektronicznej, w tym także faktur korygujących.

W związku z powyższym, należy odwołać się do treści art. 106 ustawy oraz rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie faktur, w którym określono szczególne zasady wystawiania faktur, w tym faktur korygujących.

Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Natomiast, zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie faktur, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Powyższe przepisy dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Zainteresowany chciałby w przyszłości uznawać za doręczone klientowi faktury korygujące wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej.

Wnioskodawca uważa, że faktury korygujące wystawione w formie elektronicznej należy uznać za doręczone, zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie faktur z chwilą ich doręczenia w tej formie, w której zostały wystawione. Ponadto jest zdania, że z chwilą ich doręczenia w sposób opisany powyżej uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług o kwoty wynikające z faktury korygującej.

Na podstawie przedstawionych przepisów, stwierdza się, że jeżeli Wnioskodawca wystawia faktury w formie elektronicznej to faktury korygujące do nich winny być wystawiane i przesyłane również w tej formie, a podstawą do uzyskania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego z faktury korygującej będzie potwierdzenie odbioru tej faktury przez nabywcę.

W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących potwierdzenia odbioru korekty faktury lub samej faktury, potwierdzenie takie może więc być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę z określeniem czasu jej otrzymania.

Podatnik może skorygować podatek należny w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury.

Pojęcie otrzymania nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Odwołując się do wykładni językowej należy uznać, iż przez pojęcie otrzymać rozumie się stać się odbiorcą czegoś, dostać coś w darze lub w zamian za coś. Otrzymanie faktury jest sytuacją, w której podmiot ma z dokumentem kontakt tego rodzaju, iż może zapoznać się z jego treścią. Stąd też momentem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę będzie moment, w którym faktura elektroniczna jest dostępna dla odbiorcy faktury na jego urządzeniach informatycznych.

Wobec powyższego fakt doręczenia faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej nie może być uznany za moment, w którym Wnioskodawca uzyska prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z faktury korygującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, faktura korygująca, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 01/01/2013 03:00:01

Czy podatek od towarów i usług zawarty na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...

Moment zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ja prawidłowo wystawić faktury korygujące w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku...

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poprawności wystawienia faktur korygujących w przypadku błędnie zastosowanej stawki podatku od towarów i usług. Działając zgodnie z art. 14a r541 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

Stawka podatku VAT dla robót budowlanych, polegających na rozbudowie systemu kanalizacji s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na spółkę, które...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 10 stycznia 2005 r. (data wpływu 11 stycznia 2005r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawca ma możliwość odliczenie podatku z faktur dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, przekazanych w ramach umowy dzierżawyCzy Wnioskodawca powinien od tej sprzedaży odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego?2. Czy Wnioskodawca powinien Gminie wystawić fakturę?Dotyczy możliwości wystawienia faktury wewnętrznej na braki towarów handlowych przy imporcie towarów udokumentowanych dokumentem celnymBrak możliwości skorygowania faktury VAT rachunkiem korygującymPrawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur leasingowych wystawionych po dniu 22 sierpnia 2005r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.