Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczenie otrzymanej zaliczki

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 04 listopada 2005r. w zakresie dokumentowania dla celów podatku od towarów i usług zawieranych transakcji, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04 listopada 2005 r. ( data złożenia w tut. Urzędzie 07 listopada 2005 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka otrzymuje zaliczki na poczet odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm. - zwanej dalej "ustawą"). Spółka dokumentuje otrzymanie zaliczki fakturą VAT. Przedmiotowa faktura jest ewidencjonowana w rejestrze sprzedaży, a podatek z niej wynikający ujęty zostaje w deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym Spółka otrzymała przedmiotową zaliczkę. Wydanie towaru będącego przedmiotem dostawy następuje w późniejszym okresie rozliczeniowym i jest dokumentowane fakturą VAT opiewającą na całą wartość towaru (bez rozliczenia wcześniej otrzymanej zaliczki). Procedura ta wynika ze specyfiki stosowanego przez Spółkę oprogramowania komputerowego, uniemożliwiającego rozliczenie otrzymanej zaliczki w fakturze końcowej. W związku z faktem, iż przy takim udokumentowaniu zawartych transakcji doszłoby do podwójnego opodatkowania ww. dostawy podatkiem od towarów i usług (w części otrzymanej zaliczki), Spółka w dniu wystawienia faktury potwierdzającej dokonanie dostawy wystawia fakturę korygującą, pomniejszając obrót i kwoty podatku o otrzymaną zaliczkę. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej, Spółka ujmuje kwoty z niej wynikające w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano potwierdzenie jej odbioru.

Spółka zadała pytanie czy w świetle obowiązujących przepisów opisane postępowanie jest dopuszczalne.

W opinii Podatnika, pomimo braku spełnienia wszystkich unormowań formalnych w zakresie dokumentowania zawieranych transakcji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, w związku z brakiem możliwości modyfikacji systemu komputerowego, przedstawione postępowanie można uznać za poprawne, bowiem nie powoduje w jakikolwiek sposób uszczuplenia należności budżetowych budżetu państwa.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie z art. 106 ust. 3 przepis m.in. ust. 1 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Z powyższego wynika, iż w przypadku otrzymania zaliczki Podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Jednocześnie zgodnie z art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania. Minister Finansów na podstawie m.in. ww. delegacji ustawowej wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm. - zwanego dalej "rozporządzeniem"). Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Zgodnie natomiast z § 14 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2 nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 9 i 11-13, z tym, że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Powyższe przepisy regulują prawidłowy sposób postępowania podatników w przypadku otrzymania zaliczki oraz prawidłowy sposób udokumentowania późniejszej dostawy. Z przepisów tych wynika, iż w przypadku wystawienia faktury końcowej Podatnik winien rozliczyć w tej fakturze wcześniej otrzymane zaliczki, nie zaś jak proponuje Spółka, wystawić fakturę VAT na całość należności, a następnie dokonać korekty tej faktury. Należy zaznaczyć, iż przepisy nie uzależniają prawidłowości udokumentowania transakcji od powstania ewentualnych "uszczupleń " należności budżetowych. Żaden z przepisów zarówno ustawy, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nie zawiera tego rodzaju regulacji. Dlatego też postępowanie Spółki w zakresie dokumentowania transakcji, w których pobrano zaliczki należy uznać za nieprawidłowe.

Niezależnie od powyższego tut. organ podatkowy informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W związku z powyższym Spółka prawidłowo rozpoznaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki. Ponadto w przypadku gdy w chwili wydania towaru wcześniej zaliczkowanego Spółka wystawi fakturę na całą wartość dostawy (bez potrącenia zaliczek), jest zgodnie z art. 108 ustawy zobowiązana do odprowadzenia podatku z tej faktury. Wprawdzie, jak stwierdzono powyżej, Spółka narusza powołany § 14 ust. 4 rozporządzenia, niemniej wystawienie przez Spółkę faktury korygującej oraz zmniejszenie kwoty obrotu i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma potwierdzenie odbioru przedmiotowej faktury korygującej spowoduje, iż nie dojdzie do zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego jak również zawyżenia kwoty o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura VAT, faktura zaliczkowa, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 03/01/2013 09:00:01

Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sprzedaż o charakterze ciągłym, różnice kursowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od faktur VAT wystawionych za okre...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wy...

Na podstawie art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 15, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr...

Termin wystawienia faktury

Fakturę wystawia się nie później niż: - siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi; - a gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży (umowy o charakterze ciągłym), fakturę wystawia się nie później niż...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wpisywanie na fakturze VAT symbolu PKOB11Czy w opisanej sytuacji Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu?Czy z dniem 1 stycznia 2009r. ma obowiązek prowadzić pełną księgowość (jeśli tak to na jakiej podstawie)?Ustalenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008 rokuDotyczy rozliczenia zaliczek za media dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.