Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu, faktury są wystawione na jednostkę organizacyjną Gminy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2010r. (data wpływu 24 września 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 października 2010r. (data wpływu 25 października 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu (inwestycji) pn. Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku Centrum . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2010r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 13 października 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu (inwestycji) pn. Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku Centrum .

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest osoba prawna Miasto, które ma w swojej strukturze zakład budżetowy Centrum . - placówkę oświatową będącą podatnikiem VAT, która na swoją działalność otrzymuje dotację przedmiotową z Urzędu Miasta, a także uzyskuje dochody w ramach prowadzonej działalności oświatowej (działalność opodatkowana i zwolniona). Na mocy umowy podpisanej z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO na lata 2007-2013 Centrum . realizuje projekt dofinansowany za środków EFRR polegający na przebudowie budynku i dobudowaniu do niego nowej części, a także zakupu wyposażenia budynku. Budynkiem rozporządza Centrum . na podstawie trwałego zarządu. Instytucja Zarządzająca zobowiązała zakład budżetowy do uzyskania interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach ww. projektu

Przebudowywany budynek nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, po zakończeniu realizacji projektu również nie planuje się wykorzystywania budynku do działalności opodatkowanej. Budynek służy do kształcenia uczniów, kształcenia pracowników młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a także przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych. Po przebudowie jego przeznaczenie pozostanie bez zmian.

Nazwa realizowanego projektu: .

Okres realizacji projektu :poniesienie pierwszego wydatku w projekcie to 14 listopad 2008r.rzeczowe rozpoczęcie realizacji to 1 kwiecień 2010r.zakończenie rzeczowe realizacji to 30 listopad 2010r.zakończenie finansowe realizacji to 31 grudzień 2010r.Faktury dokumentujące nabywane usługi i towary wystawione są na Centrum .

Centrum. zwolnione jest z opłat z tytułu trwałego zarządu, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, 2572 ze zm.)

Budynek oraz nabyte wyposażenie nadal będzie w trwałym zarządzie Centrum . Budynek oraz nabyte wyposażenie nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca prosi o sprostowanie poz. 10 wniosku ORD IN pozycja ta otrzymuje brzmienie Miasto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu (inwestycji) polegającego na rozbudowie, przebudowie i zakupie wyposażenia budynku opisanego w stanie faktycznym.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku podatek VAT można odzyskać (odliczyć) tylko w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanej sytuacji nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ rozbudowany budynek nie jest wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca ma w swojej strukturze zakład budżetowy Centrum . - placówkę oświatową będącą podatnikiem VAT, która na swoją działalność otrzymuje dotację przedmiotową z Urzędu Miasta, a także uzyskuje dochody w ramach prowadzonej działalności oświatowej (działalność opodatkowana i zwolniona). Budynkiem rozporządza nieodpłatnie Centrum . na podstawie trwałego zarządu.

Centrum . realizuje projekt pn. .".

Faktury dokumentujące nabywane usługi i towary wystawione są na Centrum .

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu jest Centrum ., będące w świetle przepisów ustawy o VAT odrębnym od Gminy (Miasta) podmiotem. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań własnych Gminy (Miasta).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Reasumując Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego projektu, bowiem to nie on będzie nabywcą towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Centrum ., bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: edukacja, gmina, odliczenia, prawo do odliczenia, projekt, zadania własne
Data aktualizacji: 18/10/2013 00:00:01

VAT - w zakresie opodatkowania, udokumentowania sprzedaży lokalu użytkowego oraz prawa do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowanie na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynku

Działając na podstawie art. 14a 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 8 grudnia 2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15 grudnia 2005 r.)...

Urząd Skarbowy Radzyń Podlaski 21-300 ul. Lubelska 1

Zasięg terytorialny miasta Radzyń Podlaski gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń powiaty radzyński województwo lubelskie Konta bankowe CIT 33101013390053242221000000 VAT...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpływu na rachunek bankowy zaliczki na tow...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku XXX SP. ZO.O. z siedzibą w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Obowiązek wystawiania faktur VAT na członków wspólnoty użytkowej z tytułu kosztów zarządu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W zakresie możliwości prowadzenia dwóch podatkowych ksiąg przychodów rozchodówMożliwość odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnychCzy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana z tytułu wymienionych przychodów wystawić fakturę VAT dla sp. z o.o.?Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?Czy darowizna nieruchomości dla osoby fizycznej będzie wymagała wystawienia faktury VAT oraz ujęcia w deklaracji VAT-7?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.