Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie przeliczenia kwot wyrażonych w EUR na fakturze korygującej wg kursu historycznego

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 18 marca 2009r. (data wpływu 20 marca 2009r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lutego 2009r. znak IPPP2/443-1821/08-3/ASi, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W złożonym w dniu 20 marca 2009r. wezwaniu Strona podnosi, iż wydając przedmiotową interpretację indywidualną, uznającą stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, organ podatkowy naruszył n/ wymienione przepisy:art. 14c § 1 i 2 oraz art. 120 i art. 121 § 1 w związku z art. 14h Ordynacji oraz w związku z art. 15 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320; dalej: Ustawa nowelizująca) - poprzez przyjęcie, że art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: UVAT) znajduje zastosowanie do stanu faktycznego zaistniałego przed dniem 1 grudnia 2008 r.; art. 121 Ordynacji w związku z art. 14h i art. 14c § 1 i 2 Ordynacji poprzez wydanie Interpretacji stwierdzającej nieprawidłowość stanowiska Spółki przy jednoczesnym uznaniu w uzasadnieniu Interpretacji zasadności tego stanowiska w odniesieniu do przedstawionego pytania.Minister Finansów zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 lutego 2009r. znak IPPP2/443-1821/08-3/ASi i stwierdza, co następuje.

Zgodnie z § 37 ust. od 1 do 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) obowiązującego do dnia 31.11.2008r. kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5.

Natomiast ust. 2 stanowi, iż w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio (§ 37 ust. 3).

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

Z przedstawionego w sprawie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność operacyjną obejmującą dystrybucję na polskim rynku środków ochrony roślin. Dostawcą przedmiotowych towarów jest spółka C. A/S (podmiot prawa duńskiego), będąca jednocześnie wyłącznym udziałowcem Spółki. Zasady i warunki realizacji ww. dostaw reguluje tzw. Distribution Agreement zawarta pomiędzy C. A/S a Spółką w dniu 15 maja 2006r.

Z tytułu dostaw produktu G., zrealizowanych na rzecz Spółki w okresie od marca do września 2008 r., Spółka otrzymała łącznie 49 faktur. Przedmiotowe faktury zostały wystawione w EUR i przeliczone przez Spółkę na PLN.

W związku ze zmianą warunków rynkowych (m. in. wzrostem kosztów wytwarzania G.) uzgodniono, że C. A/S wystawi na rzecz Spółki zbiorczą fakturę korygującą (tzw. Debit note) podwyższającą cenę G., nabytego przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2008 r. Przedmiotowa faktura korygująca została wystawiona przez C. A/S w dniu 1 listopada 2008 r. i niezwłocznie przesłana Spółce. Spółka ujęła przedmiotową fakturę dla potrzeb rozliczeń dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w rozliczeniu za miesiąc listopad 2008 r.

W związku z tym, w zaistniałym stanie faktycznym, stanowisko Wnioskodawcy co do zastosowania w niniejszej sprawie przepisów § 37 w/cyt. rozporządzenia Ministra Finansów jest prawidłowe, gdyż w dacie zaistniałego stanu faktycznego (listopad 2008r.) był to obowiązujący przepis prawa.

Należy jednakże zauważyć, że powyższe rozporządzenie nie obowiązuje od dnia 01.12.2008r.

W chwili obecnej, od dnia 01.12.2008r. przepisy dotyczące sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, są zawarte w art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 07.11.2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz.1320).

Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 27 lutego 2009r. znak IPPP2/443-1821/08-3/ASi Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenie niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: euro, kurs waluty, przeliczanie, stosowanie kursu walut, waluta, waluta obca
Data aktualizacji: 17/10/2013 12:00:01

Czy podatek VAT zawarty na fakturach dotyczących zakupu matek i pakietów pszczelich można...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...

Podatnik (nabywca) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę zaksięgować z datą jej otrzymania czy domagać się duplikatu faktury jeśli fakt...

W związku z art. 86 ust. 1, ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Urząd Skarbowy Bielsk Podlaski 17-100 ul. Mickiewicza 33

Zasięg terytorialny miasta Bielsk Podlaski, Brańsk, Hajnówka gminy Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki, Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczcie, Narew, Narewka powiaty bielski, hajnowski ) województwo...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie daty wykonania usługi, w przypadku zawarcia umowy o okresowych rozli9czeniach świadczonych usługCzy poniższe działanie Spółki jest prawidłowe w świetle ustawy o VATW rozliczeniu za który okres przysługuje prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w duplikatach fakturUrząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 50-044Dotyczy wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur dokumentujących sprzedaż
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.