Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub wyremontowanych urządzeń ?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, P. X. przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 10 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki tego podatku od przychodów uzyskanych z tytułu ustalanych ryczałtowo kosztów wysyłki:wyprodukowanych urządzeń i części, sprzedanych w stanie nieprzetworzonym podzespołów i części, wyremontowanych urządzeń dostarczonych przez klienta- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki tego podatku od przychodów uzyskanych z tytułu ustalanych ryczałtowo kosztów wysyłki:wyprodukowanych urządzeń i części, sprzedanych w stanie nieprzetworzonym podzespołów i części, wyremontowanych urządzeń dostarczonych przez klienta.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, polegającą m.in. na:produkcji maszyn i urządzeń dozujących oraz produkcji części i podzespołów do ww. maszyn i urządzeń, remontów, napraw i konserwacji w/w maszyn, sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) części i podzespołów jako części zamiennych m.in. dla produkowanych maszyn i urządzeń.Przychody z działalności określonej w punkcie 1, jako produkcję, opodatkowuje 5, 5 % stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z działalności określonej w punkcie 2, jako wykonywaną usługę, opodatkowuje 8, 5 % stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychody z działalności określonej w punkcie 3, jako działalność usługową w zakresie handlu, opodatkowuje 3 % stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zagraniczny klient, dla którego prawdopodobnie będą wykonywane urządzenia, a także sprzedawane wyprodukowane przez wnioskodawcę części oraz nabyte i nieprzetworzone podzespoły i części, a być może także i remontowane dostarczone przez niego urządzenie, zwrócił się z prośbą o wyszczególnienie na fakturze VAT oprócz pozycji sprzedanych urządzeń i elementów, a także wykonanej usługi remontowej, osobnej pozycji dotyczącej kosztów wysyłki zrealizowanego zamówienia.

Koszty wysyłki w tym przypadku będą obejmowały koszty opakowania przez wnioskodawcę:wyprodukowanych urządzeń, zamówionych części i elementów, wyremontowanego urządzenia klienta,a także koszty przesłania za pośrednictwem firmy spedycyjnej (firma spedycyjna odbiera przesyłkę bezpośrednio z zakładu wnioskodawcy), transportem lotniczym, zrealizowanego zamówienia. Ponieważ nie ma możliwości przed zrealizowaniem zamówienia, dokładnego określenia ww. kosztów (zależą one m.in. od wielkości i wagi przesyłki) są to koszty określone ryczałtowo, a nie dokładnie refakturowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkować przychód dotyczący kosztów wysyłki w opisanej sytuacji, jeżeli na jednej fakturze VAT będą wyszczególnione:wyprodukowane urządzenia, wyprodukowane części, uprzednio nabyte i sprzedane w stanie nieprzetworzonym podzespoły i części, remont urządzenia dostarczonego przez klienta,a także łączne koszty wysyłki dotyczące wyszczególnionych pozycji.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Koszty wysyłki są w tym przypadku częścią składową kwoty należnej z tytułu sprzedaży wyprodukowanych urządzeń i części, sprzedaży nabytych i nieprzetworzonych podzespołów i części oraz wykonanego remontu urządzenia, a ich poniesienie wpływa na uzyskany przychód. Nie są one przedmiotem odrębnej działalności gospodarczej. Przychodem jest więc cena towaru łącznie z kosztami wysyłki. Dlatego koszty wysyłki powinny wchodzić w zakres tego samego rodzaju czynności co świadczenia, których dotyczą i być opodatkowane stawkami ryczałtu właściwymi dla poszczególnych świadczeń, których dotyczą.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w

art. 12 cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 3 lit.b), pkt 4 lit.a), pkt 5 lit.b) ww. ustawy wykonywane czynności w ramach prowadzonej działalności, opisane we wniosku są opodatkowane odpowiednio następującymi stawkami ryczałtu:usługa remontu urządzenia - 8, 5 %, produkcja urządzeń i części - 5, 5 %, nabycie i sprzedaż nieprzetworzonych podzespołów i części - 3%.Dlatego przedstawione w pytaniu i opisywanej sprawie przychody dotyczące kosztów wysyłki powinny zostać rozliczone proporcjonalnie do wartości przychodów, których one dotyczą, wykazanych w poszczególnych pozycjach faktury, zgodnie z poniższym przykładem (kwoty podano przypadkowo, dla zobrazowania obliczeń):remont urządzenia dostarczonego przez klienta (usługa - 8, 5%) - 1000 zł, wyprodukowane urządzenia i części (produkcja - 5, 5%) - 6000 zł, uprzednio nabyte i sprzedane w stanie nieprzetworzonym podzespoły i części (działalność usługowa w zakresie handlu - 3%) - 3000 zł, koszty wysyłki - 2000 zł.Przychody dotyczące wspomnianych kosztów wysyłki w tym przykładzie należy rozliczyć i opodatkować następująco:200 zł stawką 8, 5 % (2000 zł x 10%) - pozycja 1 stanowi 10% przychodów, których dotyczą koszty wysyłki, 1200 zł stawką 5, 5 % (2000 zł x 60%) - pozycja 2 stanowi 60% przychodów, których dotyczą koszty wysyłki, 600 zł stawką 3 % (2000 zł x 30%) - pozycja 3 stanowi 30% przychodów, której dotyczą koszty wysyłki.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: koszt przesyłki, ryczałt ewidencjonowany
Data aktualizacji: 30/12/2012 18:00:01

Czy w treści wystawionej faktury VAT KOREKTA należy odwołać się do faktury korygującej, Cz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT od daty sprzedaży towaru?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 - 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Cit w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie faktury VAT na kwotę odpowiadającą kwocie przejętej na podstawie umowy przelew...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Import usług - opodatkowanie i fakturowanieCzy opłaty wnoszone przez użytkowników lokali mieszkalnych za internet stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?Druk wpłaty i polecenie przelewu onlineW zakresie zmiany numeracji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz umieszczania symbolu PKWiU na fakturze VATUrząd Skarbowy Złotów 77-400 ul. al. Piasta 25
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.