Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku zapłaty zaliczki przed wykonaniem usługi budowlanej?

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku podatkowego usług (importu usług). Zapytanie Spółki dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku zapłaty zaliczki przed wykonaniem usługi budowlanej.

Zdaniem Spółki obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, w przypadku zapłaty zaliczki za usługę budowlaną, wykonaną w terminie późniejszym np w przeciągu 4 tygodni od dnia zapłaty, powstaje z chwilą zapłaty za import usług, nie później niż 30-tego dnia od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. 2d ustawy).

Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 tegoż artykułu stosuje się odpowiednio do importu usług.

Z unormowania tego wynika, że obowiązek podatkowy u usługobiorcy usług z importu powstaje wówczas, gdy zachodzą w tych przypadkach okoliczności (zdarzenia), które u usługodawcy - skutkowałyby powstaniem obowiązku podatkowego.

W myśl art. 19 ust. 11 wyżej cyt. ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Zatem w przypadku gdy przed wykonaniem usługi podatnik wpłaci część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zapłaty tylko w tej części.

Natomiast po wykonaniu usługi budowlanej, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ww. cyt. ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania pozostałej części zapłaty, nie później niż 30-go dnia od dnia wykonania usługi.

W związku z powyższym stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku (.) importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. (.)

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych określono w § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95 poz. 798). Zgodnie z tym przepisem do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7, stosuje się przepisy § 9, § 13-17, § 19, § 20 i § 23 ww. rozporządzenia.

Podstawą opodatkowania w imporcie usług, zgodnie z art. 29 ust. 17 wyżej cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r. (zmiana ustawy opublikowana w Dz. U. Nr 90 poz. 756) jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.

Należy jednak podkreślić, iż w celu prawidłowego ustalenia czy w przedmiotowej sprawie ma miejsce import usług podstawowe znaczenie ma prawidłowe określenie miejsca opodatkowania.

Wezwano Podatnika w celu uzupełnienia stanu faktycznego w sprawie, w szczególności wskazania miejsca świadczenia ww. usług.

Mimo wezwania Spółka nie uzupełniła stanu faktycznego w sposób pozwalający na dokładne określenie miejsca świadczenia usługi.

Wobec powyższego tut. Organ wskazuje przepisy, które należy uwzględnić przy określeniu miejsca świadczenia usług.

Ogólna zasada wg której określane jest miejsce świadczenia usług wynika z art. 27 ust. 1 wyżej cyt. ustawy. Zgodnie z tą zasadą w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Od powyższej zasady wprowadzono wyjątki zawarte w art. 27 ust. 2-6 oraz w art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Stosownie do definicji zawartej w przepisie art. 2 ust. 9 wyżej cyt ustawy przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku usług, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy na terytorium kraju z wyłączeniem przypadków określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca (art. 17 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, import usług, moment powstania obowiązku podatkowego, usługi budowlane, zaliczka
Data aktualizacji: 26/01/2013 09:00:01

Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na in...

Nie zgadzam się z Państwa stanowiskiem, że faktura VAT wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu z małżonków.Pismem z dnia 27 czerwca 2005r. zwrócili się Państwo z wnioskiem o udzielenie...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik może wystawiać faktury zbiorcze na wsztstkich praciowników za korzystanie z t...

W złożonym wniosku podatnik opisując stan faktyczny wskazuje, iż pracownicy teatru korzystają z telefonów służbowych przy wykonywaniu prywatnych rozmów. W związku z wykonywaniem prywatnych rozmów przez ww. pracowników z aparatów służbowych...

Każdą zmianę w danych e-komunikatu należy uznać za naruszenie integralności danych e-faktury

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn, zm.), oraz w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy...

Czy Spółka może wystawić fakturę korygującą, stosując do dostawy sprzęty komputerowego dla...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wstępną opłatę leasingową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia tego wydatku?Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu paliwa?Czy za dzień zarachowania kosztów należy uznać dzień wystawienia faktury, czy dzień jej otrzymania?Zasadność wystawienia faktur na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową zapłatą za wierzytelności objęte umowąUrząd Skarbowy Kartuzy 83-300 ul. Kościerska 13
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.