Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Miejsce świadczenia i prawo do odliczenia podatku naliczonego od świadczonych usług w zakresie rachunkowości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Cxxx Sxx (Pxxx) Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem utworzonym i działającym w ramach Grupy Cxxxx Sxxxxx świadczącej usługi w sektorze bankowym i finansowym. W ramach zawartego porozumienia, Spółka będzie wspomagać jeden z podmiotów z Grupy Cxxxx Sxxxxx w Szwajcarii (dalej: Kontrahent), który prowadzi działalność w sektorze bankowości inwestycyjnej. Kontrahent Spółki nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Działalność Spółki będzie polegała na świadczeniu na rzecz Kontrahenta usług (w umowie określonych jako lncome/Redemption), które obejmą terminowe i prawidłowe rozliczanie różnego rodzaju oprocentowanych świadczeń (z tytułu wykupu obligacji bądź wypłaty dywidendy), innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą (zyski kapitałowe, dywidendy, odsetki, wypłaty związane z likwidacją podmiotów), jak również terminowe i prawidłowe rozliczanie transakcji w zakresie spłacania i odkupywania instrumentów finansowych (np. wcześniejszy wykup, wykup na żądanie, wykup wraz z nadejściem terminu, obniżka kapitału z tytułu wykupu), przy użyciu odpowiednich aplikacji informatycznych.

Ponadto Spółka będzie odpowiedzialna za codzienny monitoring stanów rachunków Kontrahenta, zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi, raportowanie odpowiednim osobom informacji o niezbilansowanych kontach oraz wszelkie następcze czynności wymagane do zamknięcia rachunków, wprowadzanie i monitorowanie transakcji odwoływanych oraz powstających z tego tytułu rozliczeń, przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych (usługi te zostały określone w umowie jako Business Data Management — Account Management).

W celu określenia charakteru świadczonych usług na podstawie klasyfikacji statystycznej, Spółka wystąpiła od Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o dokonanie klasyfikacji statystycznej usług wykonywanych przez nią na podstawie umowy zawartej z Kontrahentem. Urząd Statystyczny zaklasyfikował usługi świadczone przez Spółkę do następującego grupowania statystycznego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Usług: usługi w zakresie rachunkowości, pozostałe (PKWiU 74.12.14-00.00).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy, biorąc pod uwagę uzyskaną przez Spółkę klasyfikację statystyczną miejscem świadczenia wykonywanych przez Spółkę usług, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest miejsce gdzie siedzibę posiada nabywca tych usług. Czy, biorąc pod uwagę uzyskaną klasyfikację statystyczną Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług.

Zdaniem wnioskodawcy:

W opinii Spółki, miejscem świadczonych przez nią usług będzie miejsce, gdzie siedzibę ma nabywca tych usług.

Spółce będzie jednocześnie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), usługi świadczone przez podatników powinny być klasyfikowane w oparciu o klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W świetle przywołanego przepisu, ustalenie właściwej stawki opodatkowania oraz miejsca świadczenia usług, powinno odbywać się z uwzględnieniem klasyfikacji usług w oparciu o klasyfikację statystyczną (PKWiU). W opinii Spółki, w związku z faktem, iż Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował usługi świadczone przez Spółkę jako usługi w zakresie rachunkowości pozostałe, mieszczące się w grupowaniu 74.12.14-00.00 PKWiU, zasady opodatkowania VAT tych usług powinny być ustalane z uwzględnieniem otrzymanej klasyfikacji statystycznej.

Według generalnej zasady zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługi posiada siedzibę, bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, dla wybranych usług (wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT), miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie siedzibę posiada ich nabywca. Wskazane wyżej szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania stosuje się, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT m.in. do usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania, klasyfikowanych w grupowaniu 74.1 PKWiU. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, miejscem świadczenia usług klasyfikowanych w grupowaniu 74.1 PKWiU jest miejsce, gdzie nabywca usług posiada siedzibę.

Z otrzymanej przez Spółkę klasyfikacji statystycznej wynika, iż usługi przez nią świadczone powinny być klasyfikowane w grupowaniu 74.12.14-00.00 PKWiU. W świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, usługi klasyfikowane jako 74.12.14-00.00 PKWiU, mieszczą się w grupowaniu 74.1 PKWiU, w związku z czym w przedmiotowej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT. Dlatego też, zdaniem Spółki, miejscem świadczenia omawianych usług jest miejsce, gdzie ich nabywca posiada siedzibę, czyli w omawianym przypadku Szwajcaria. W konsekwencji, omawiane usługi nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w ramach której dokonuje czynności opodatkowanych VAT.

Jednocześnie, w myśl przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik nabywający towary lub usługi związane ze świadczonymi usługami, których miejscem opodatkowania nie jest terytorium kraju, ma prawo obniżyć swój podatek należny, jeżeli usługi te stanowiłyby czynności opodatkowane VAT w przypadku ich świadczenia na terytorium Polski, a dodatkowo podatnik posiada dokumentację niezbędną do wykazania związku pomiędzy dokonywanymi czynnościami a odliczeniem podatku.

W ocenie Spółki, w przedmiotowej sytuacji powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Miejscem świadczenia wykonywanych przez Spółkę na rzecz Kontrahenta usług, zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, jest miejsce, gdzie siedzibę posiada nabywca usług. Jednakże, gdyby usługi świadczone przez Spółkę były wykonywane na rzecz nabywcy, którego siedzibą byłaby Polska, usługi te stanowiłyby czynności opodatkowane VAT w Polsce (na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o VAT).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w związku z faktem, iż usługi przez nią świadczone byłyby opodatkowane VAT w Polsce, jeśli byłyby świadczone na rzecz podmiotów krajowych, w przedmiotowej sytuacji powinien mieć zastosowanie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Dlatego też zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących świadczenia przedmiotowych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia, miejsce świadczenia usług, obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia od podatku, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia, rachunkowość, usługi
Data aktualizacji: 08/01/2013 15:00:01

Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać fina...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2007 r., uzupełnionego...

Kiedy można wystawić fakturę korygującą?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT udzielanej premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatkiDotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drodze przysądzenia własności przez sądPrawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0Czy Gmina może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury za realizację inwestycji?Korekta błędnie wystawionych faktur wewnętrznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.