Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Miejsce świadczenia i prawo do odliczenia podatku naliczonego od świadczonych usług w zakresie rachunkowości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Cxxx Sxx (Pxxx) Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest podmiotem utworzonym i działającym w ramach Grupy Cxxxx Sxxxxx świadczącej usługi w sektorze bankowym i finansowym. W ramach zawartego porozumienia, Spółka będzie wspomagać jeden z podmiotów z Grupy Cxxxx Sxxxxx w Szwajcarii (dalej: Kontrahent), który prowadzi działalność w sektorze bankowości inwestycyjnej. Kontrahent Spółki nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.

Działalność Spółki będzie polegała na świadczeniu na rzecz Kontrahenta usług (w umowie określonych jako lncome/Redemption), które obejmą terminowe i prawidłowe rozliczanie różnego rodzaju oprocentowanych świadczeń (z tytułu wykupu obligacji bądź wypłaty dywidendy), innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą (zyski kapitałowe, dywidendy, odsetki, wypłaty związane z likwidacją podmiotów), jak również terminowe i prawidłowe rozliczanie transakcji w zakresie spłacania i odkupywania instrumentów finansowych (np. wcześniejszy wykup, wykup na żądanie, wykup wraz z nadejściem terminu, obniżka kapitału z tytułu wykupu), przy użyciu odpowiednich aplikacji informatycznych.

Ponadto Spółka będzie odpowiedzialna za codzienny monitoring stanów rachunków Kontrahenta, zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi, raportowanie odpowiednim osobom informacji o niezbilansowanych kontach oraz wszelkie następcze czynności wymagane do zamknięcia rachunków, wprowadzanie i monitorowanie transakcji odwoływanych oraz powstających z tego tytułu rozliczeń, przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych (usługi te zostały określone w umowie jako Business Data Management — Account Management).

W celu określenia charakteru świadczonych usług na podstawie klasyfikacji statystycznej, Spółka wystąpiła od Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o dokonanie klasyfikacji statystycznej usług wykonywanych przez nią na podstawie umowy zawartej z Kontrahentem. Urząd Statystyczny zaklasyfikował usługi świadczone przez Spółkę do następującego grupowania statystycznego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Usług: usługi w zakresie rachunkowości, pozostałe (PKWiU 74.12.14-00.00).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy, biorąc pod uwagę uzyskaną przez Spółkę klasyfikację statystyczną miejscem świadczenia wykonywanych przez Spółkę usług, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest miejsce gdzie siedzibę posiada nabywca tych usług. Czy, biorąc pod uwagę uzyskaną klasyfikację statystyczną Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług.

Zdaniem wnioskodawcy:

W opinii Spółki, miejscem świadczonych przez nią usług będzie miejsce, gdzie siedzibę ma nabywca tych usług.

Spółce będzie jednocześnie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), usługi świadczone przez podatników powinny być klasyfikowane w oparciu o klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W świetle przywołanego przepisu, ustalenie właściwej stawki opodatkowania oraz miejsca świadczenia usług, powinno odbywać się z uwzględnieniem klasyfikacji usług w oparciu o klasyfikację statystyczną (PKWiU). W opinii Spółki, w związku z faktem, iż Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował usługi świadczone przez Spółkę jako usługi w zakresie rachunkowości pozostałe, mieszczące się w grupowaniu 74.12.14-00.00 PKWiU, zasady opodatkowania VAT tych usług powinny być ustalane z uwzględnieniem otrzymanej klasyfikacji statystycznej.

Według generalnej zasady zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługi posiada siedzibę, bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, dla wybranych usług (wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT), miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie siedzibę posiada ich nabywca. Wskazane wyżej szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania stosuje się, zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT m.in. do usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania, klasyfikowanych w grupowaniu 74.1 PKWiU. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, miejscem świadczenia usług klasyfikowanych w grupowaniu 74.1 PKWiU jest miejsce, gdzie nabywca usług posiada siedzibę.

Z otrzymanej przez Spółkę klasyfikacji statystycznej wynika, iż usługi przez nią świadczone powinny być klasyfikowane w grupowaniu 74.12.14-00.00 PKWiU. W świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, usługi klasyfikowane jako 74.12.14-00.00 PKWiU, mieszczą się w grupowaniu 74.1 PKWiU, w związku z czym w przedmiotowej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT. Dlatego też, zdaniem Spółki, miejscem świadczenia omawianych usług jest miejsce, gdzie ich nabywca posiada siedzibę, czyli w omawianym przypadku Szwajcaria. W konsekwencji, omawiane usługi nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w ramach której dokonuje czynności opodatkowanych VAT.

Jednocześnie, w myśl przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik nabywający towary lub usługi związane ze świadczonymi usługami, których miejscem opodatkowania nie jest terytorium kraju, ma prawo obniżyć swój podatek należny, jeżeli usługi te stanowiłyby czynności opodatkowane VAT w przypadku ich świadczenia na terytorium Polski, a dodatkowo podatnik posiada dokumentację niezbędną do wykazania związku pomiędzy dokonywanymi czynnościami a odliczeniem podatku.

W ocenie Spółki, w przedmiotowej sytuacji powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Miejscem świadczenia wykonywanych przez Spółkę na rzecz Kontrahenta usług, zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, jest miejsce, gdzie siedzibę posiada nabywca usług. Jednakże, gdyby usługi świadczone przez Spółkę były wykonywane na rzecz nabywcy, którego siedzibą byłaby Polska, usługi te stanowiłyby czynności opodatkowane VAT w Polsce (na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o VAT).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w związku z faktem, iż usługi przez nią świadczone byłyby opodatkowane VAT w Polsce, jeśli byłyby świadczone na rzecz podmiotów krajowych, w przedmiotowej sytuacji powinien mieć zastosowanie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Dlatego też zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących świadczenia przedmiotowych usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: miejsce świadczenia, miejsce świadczenia usług, obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia od podatku, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia, rachunkowość, usługi
Data aktualizacji: 08/01/2013 15:00:01

Odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną wyp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu wydania przewłaszczonego towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż na podstawie posiadanych dokumentów wg w/w faktur należy uznać za eksport?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego z dnia 22.01.2007r (data wpływu do Urzędu) żądającej...

Kwestia wystawienia faktury VAT czy noty księgowej za wykonaną usługę naprawy samochodów

Wnioskodawca dokonał naprawy samochodów uszkodzonych w czasie transportu przez Spółkę C... ze Swarzędza, która świadczyła dla Wnioskodawcy usługę przewozową.Spółka C... świadczy usługi transportowe na rzecz importera samochodów Skoda Auto Polska...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężneDotyczy powstania obowiązku podatkowegoW jakim okresie Gmina może rozliczyć podatek naliczony (pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony) z faktur korygujących?Dotyczy rozliczenia nadpłaconego podatku od towarów i usług za nierozliczone i nieściągalne faktury VATCzy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług pomocy assistance świadczonych na terytorium Włoch, podlegają we Włoszch ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.