Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane netto czy brutto?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2006r.o udzielenie interpretacji jako - prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych, jednocześnie Podatnik złożył oświadczenie, że podatek od towarów i usług w wysokości 25% opłacać będzie w Szwecji gdyż w/w usługi są prowadzone w tym kraju.

Przedmiot interpretacji: Czy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane netto czy brutto?

Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien księgować netto.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Na podstawie przepisu art.10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do treści art.14 ust.1 tej ustawy za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z zapisem art.5a ust 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- ilekroć w ustawie jest mowa o ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług / Dz. U. nr 54, poz.535 /. Zgodnie z art.2 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004r., poz. 535) - ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego ustawą z dnia 11 marca 2004r.

Podatek VAT należy do podatków zharmonizowanych w Unii Europejskiej i zatem, co do zasady pobór tego podatku w jednym z krajów członkowskich umożliwia jego odliczenie w innym kraju członkowskim. Nazwa podatek od towarów i usług użyta w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług i użyte określenie podatek od wartości dodanej w ustawie szwedzkiej wskazują na ten sam rodzaj podatku. Zatem podatek VAT zapłacony w Szwecji należy traktować na równi z tym podatkiem jaki byłby zapłacony w Polsce. Stosując postanowienia art. 14 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej będą kwoty należne pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, w tym przypadku pomniejszone o podatek VAT zapłacony w Szwecji.

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 roku ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 tej ustawy. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, co oznacza, że musi pośrednio lub bezpośrednio wpływać na powstanie, zwiększenie lub funkcjonowanie źródła przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Kosztem uzyskania przychodów jest więc wydatek, który ma bezpośredni lub pośredni związek z uzyskiwanym przychodem, a ustawodawca nie wymienił go wśród tych, których nie uważa za koszty.

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt43 - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z wyjątkami wskazanymi pod lit a-c w/w przepisu. Tak więc faktury dokumentujące poniesione w Szwecji koszty, poza powyższymi wyjątkami należy księgować w kwotach netto.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono, jak w sentencji.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodów, przychód z działalności gospodarczej, usługi budowlane
Data aktualizacji: 18/10/2013 15:00:01

Czy będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część północna Śródmieścia, Żoliborz gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 56101010100165802221000000 VAT 06101010100165802222000000...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących udzielone bonusy z tytułu rezygna...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawienia faktury VAT na przedpłaty dotyczące usług telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia sfinans...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy może Pan skorzystać z odliczenia od dochodu za 2005r. poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci internet?Ustawa deregulacyjna a biura rachunkowościCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wysokość wypracowanych premii przez nabywców?Dotyczy anulowania faktury VAT i skorygowania deklaracji VAT-7 o podatek należny wynikający z anulowanej fakturyCzy Spółka refakturując na właściciela koni ponad standardowe usługi weterynaryjne zachowuje się prawidłowo stosując 7 % stawkę VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.