Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur

Działając na podstawie art. 216, art. 217, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 89a ust. 1, ust. 2 pkt. 1-6, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 8 w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.07.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Podatnika wniosku dotyczące możliwości dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur. W dniu 13.07.2006 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Przedmiotem zapytania Podatnika jest możliwość rozliczenia podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi wyjaśnienie prawidłowego ujęcia pomniejszenia VAT. W związku z faktem, iż jeden z kontrahentów nie dokonał zapłaty za faktury dotyczące wynajmu pomieszczeń za 2005 r. (faktury VAT wystawione z datą 02.11.2005 r. oraz 02.12.2005 r.) oraz 2006 r. (faktury VAT wystawione z datą 02.01.2006 r. oraz 02.02.2006 r.) Podatnik chciałby "dokonać odpisania podatku należnego VAT z tytułu tych faktur". Wobec kontrahenta będącego dłużnikiem toczy się postępowanie upadłościowe zgłoszone do K.R.S. dnia 05.04.2006 r. (data dokonania wpisu 20.04.2006 r.). Zgodnie z oświadczeniem Podatnika: - Zostały spełnione wszystkie warunki o których mowa w art. 89a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). - Dłużnik otrzymał zawiadomienie o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 w/cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w dniu 30.06.2006 r. - Między wierzycielem a dłużnikiem nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 w/cyt. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług." Ponadto Podatnik oświadczył, iż "...Nieściągalne wierzytelności do dnia dzisiejszego nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ponieważ uprzednio nie były zaliczone do przychodów. W rozliczeniu podatku dochodowego stosuję kasową metodę rozliczenia przychodów i kosztów, zgodnie z art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. 14, poz. 176 ze zm.)". Zdaniem Podatnika "pomimo, iż spółka jest w upadłości mam prawo do skorzystania z pomniejszenia podatku vat z niezapłaconych faktur", zaś niezapłacone faktury powinny zostać ujęte w rejestrze korekt vat za bieżący miesiąc. Przedstawiony stan faktyczny sprawy regulują następujące przepisy: - art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej w dalszej części "ustawą", zgodnie z którym Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 2-7. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna, - art. 89a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: 1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny; 3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, sąÂ podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni; 4) wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie, ani nie zostały zbyte; 5) od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura; 6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych a dłużnik, w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie, - art. 89a ust. 3 ustawy, zgodnie z którym korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym dłużnik otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, - art. 89a ust. 4 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części, - art. 89a ust. 5 ustawy, zgodnie z którym podatnik jest obowiązany wraz z deklaracją podatkową w której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust 1 zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego, - art. 89a ust. 6 ustawy, zgodnie z którym podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, - art. 89a ust. 7 ustawy, zgodnie z którym przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4. - art. 8 w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 756), zgodnie z którym przepisy art. 89a i art. 89b ustawy wymienionej w art. 1 mają zastosowanie do wierzytelności powstałych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 czerwca 2005 r.  Możliwość skorzystania z korekty podatku należnego tzw. ulga za złe długi powstaje wówczas, gdy spełnione są wszystkie warunki zarówno o charakterze formalnym, jak i materialnym dotyczące samej wierzytelności, warunków jej powstania, jak i osoby dłużnika oraz wierzyciela. Należy zaznaczyć, iż przepisy art. 89a i art. 89b ustawy mają zastosowanie wyłącznie do wierzytelności powstałych od 1 czerwca 2005 r. (niniejszy warunek jest spełniony w rozpatrywanym stanie faktycznym u Podatnika, gdyż przedmiotowe faktury zostały wystawione jużÂ po 1 czerwca 2005 r.). Podkreślenia wymaga również fakt, iż warunek, aby nabywca / dłużnik - nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnieść wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi stosownie do w/cyt. art. 89a ust. 2 pkt 1, natomiast w momencie dokonania korekty dłużnik (jak również wierzyciel) musi być jedynie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny stosownie do w/cyt. art. 89a ust. 2 pkt 3. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki o których mowa w art. 89a ust. 2 ustawy, zaś zawiadomienie, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy zostało doręczone dłużnikowi w dniu 30.06.2006 r. (korekta podatku należnego mogłaby zatem zostać dokonana w rozliczeniu za miesiąc lipiec br.). Spełnienie przez podatnika wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 2 art. 89a ustawy jest warunkiem niezbędnym, aby podatnik mógł skorzystać z uprawnień wynikających z art. 89a ust. 1 ustawy. Zgodnie jednak z oświadczeniem Podatnika "...Nieściągalne wierzytelności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż uprzednio nie zostały zaliczone do przychodów". Stosownie do w/cyt. art. 89a ust. 1 ustawy korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju można dokonać wyłącznie w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Mając na uwadze powyższe tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko Podatnika dotyczące możliwości dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur za nieprawidłowe. Z uwagi na powyższe, przedmiotem udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie jest prawidłowe ujęcie pomniejszenia VAT, stosownie do wniosku Podatnika z dnia 13.07.2006 r. Zaznaczyć należy, iż powyższa interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości zastosowania przez Podatnika przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku wątpliwości odnośnie interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych należy zwrócić się do tutejszego organu podatkowego odrębnym wnioskiem. Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę we wniosku z dnia 13.07.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2006 r. oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: korekta podatku, podatek należny, wierzytelności nieściągalne
Data aktualizacji: 27/01/2011 23:05:56

Urząd Skarbowy Ryki 08-500 ul. Leona Wyczółkowskiego 10A

Zasięg terytorialny miasta Dęblin gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż powiaty rycki województwo lubelskie Konta bankowe CIT 41101013390078492221000000 VAT 88101013390078492222000000 PIT 38101013390078492223000000 budżetowe pozostałe...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy refakturowania usług pocztowych z zastosowaniem zwolnienia od podatku od t...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.2006r. (wpływ do tut. organu podatkowego 13.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej...

Biuro rachunkowe Bytom radzi jak wybrać dobrą księgową

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i masz kłopoty z księgowością? Sam już nie dajesz rady? To najwyższy czas, by poszukać profesjonalnej księgowej. Biuro rachunkowe Bytom z pewnością pomoże ci znaleźć odpowiednią pomoc! Rachunkowość firmy to...

Czy czynność podziału majątku dorobkowego rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od...

Jak wynika ze złożonego wniosku prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą jako podatnik VAT. W trakcie tej działalności wybudował Pan na gruncie stanowiącym współwłasność majątkową małżeńską halę produkcyjną korzystając z odliczenia podatku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług dystrybucyjnychPodatek od towarów i usług w zakresie uznania usług świadczonych przez Wnioskodawcę za usługi ciągłe oraz ich dokumentowaniaCzy obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje w momencie wystawienia faktury po uznaniu naprawy przez gwaranta?Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając fakturę VAT dokumentującą wykonywanie usługi montażowej?Czy należy uznać za obrót wpłacany depozyt zabezpieczający właściwe wykonanie umowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.