Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Nabycie towarów od niemieckiego kontrahenta, które w chwili nabycia będą w Australii i nie będą wwożone na terytorium Wspólnoty

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010r. (data wpływu 20 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatkowania transakcji nabycia towarów na terytorium Australii od kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT na terytorium Unii Europejskiej, a następnie sprzedaż zakupionego towaru kontrahentowi z siedzibą w Kazachstanie przy czym towar nie będzie wwożony na terytorium Unii Europejskiej:jest nieprawidłowe w części dotyczącej udokumentowania sprzedaży towarów kontrahentowi z Kazachstanu fakturą VATjest prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania ww. transakcji poza terytorium kraju, wykazania w deklaracji powyższej transakcji jako dostawy poza terytorium kraju, braku podstaw do dokumentowania ww. transakcji faktura wewnętrzną.UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2010r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatkowania transakcji nabycia towarów na terytorium Australii od kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT na terytorium Unii Europejskiej, a następnie sprzedaży zakupionego towaru kontrahentowi z siedzibą w Kazachstanie przy czym towar nie będzie wwożony na terytorium Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Spółką mającą siedzibę w Polsce i zarejestrowaną dla potrzeb podatku VAT UE w Polsce i posiadającą numer VAT UE. Wnioskodawca jest w Polsce czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca przewiduje, że będzie nabywać towar (elementy służące konstrukcji torów kolejowych) od kontrahenta mającego siedzibę i zarejestrowanego dla potrzeb VAT w krajach na terenie Unii Europejskiej. Towar w chwili nabycia przez Spółkę będzie się znajdować na terenie Australii. Wnioskodawca odbierze towar z Australii i zorganizuje transport tego towaru bezpośrednio Kazachstanu.

Wnioskodawca zakupiony towar sprzeda kontrahentowi z siedzibą w Kazachstanie. W całej transakcji towar nigdy nie będzie wwożony na terytorium ani wywożony z terytorium Unii Europejskiej oraz z terytorium i na terytorium Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Jak zakwalifikować opisaną operację z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W szczególności, czy nabycie towarów od niemieckiego kontrahenta, które w chwili nabycia będą w Australii i nie będą wwożone na terytorium Wspólnoty należy rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czy sprzedaż zakupionych przez Wnioskodawcę towarów na rzecz kontrahenta z siedzibą w Kazachstanie należy rozliczyć jako eksport towarów. Jak należy udokumentować transakcję zakupu towarów od niemieckiego kontrahenta i następnie ich sprzedaż na rzecz kontrahenta z siedzibą w Kazachstanie. Czy w przypadku nabycia należy wystawić wewnętrzną fakturę VAT, a w przypadku sprzedaży należy wystawić fakturę VAT. Jaką stawkę VAT należy zastosować w wystawionych fakturach. Jak wykazać w deklaracji VAT -7 opisane transakcje.Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja nie wywoła żadnych skutków w zakresie podatku od towarów i usług. W opinii Wnioskodawcy, w opisanym przypadku, nie wystąpi transakcja nabycia opodatkowana podatkiem VAT, nie wystąpi też sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT na terytorium Polski.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Wewnątrzwspółnotowym nabyciem towarów (WNT) jest nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane łub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki łub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W przedstawionej sprawie WNT wystąpiłoby gdyby towary były transportowane w wyniku dokonanej dostawy np. z Niemiec do Polski.

Importem towarów jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W opisanym przypadku import towarów wystąpiłby gdyby towary były przywiezione z Australii bezpośrednio do Polski.

W opisanym przypadku dla kontrahenta niemieckiego miejscem dostawy towaru jest Australia, czyli państwo, w którym towary znajdują, się w momencie dostawy. Nabycie towarów, dla Wnioskodawcy jako nabywcy, nie wywoła na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług żadnych konsekwencji. W Polsce nie zostanie rozpoznana żadna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, zadaniem Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek udokumentowania nabycia towarów fakturą wewnętrzną, jak również: udokumentowania sprzedaży towarów do Kazachstanu fakturą VAT.

Przede wszystkim, w opisanym przypadku nie wystąpi WNT, bo towar nie jest transportowany pomiędzy dwoma państwami członkowskimi np. Niemcami i Rolska. Po stronie Wnioskodawcy, jako nabywcy nie występuje też w Polsce import towaru, ponieważ towar nie jest przywożony do Polski z państwa trzeciego.

Dostawa wykonana przez Wnioskodawcę nie jest dostawą krajową. Jako dokonujący dostawy Wnioskodawca transportuje towar z Australii do Kazachstanu. Miejscem dostawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Miejscem tym nie jest Polska, zatem nie wystąpi tu dostawa krajowa.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa powinna być udokumentowana i wykazana w deklaracji podatkowej jako sprzedaż towarów poza terytorium Polski.

Wykonana czynność nie jest eksportem towarów, ponieważ towar nie jest wywożony z terytorium Polski na terytorium państwa trzeciego. Eksportem towarów jest, bowiem potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. W przedstawionej sytuacji eksport towarów wystąpiłby gdyby towar w wykonaniu dostawy był wywieziony z Polski do Kazachstanu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:nieprawidłowe w części dotyczącej udokumentowania sprzedaży towarów kontrahentowi z Kazachstanu fakturą VATprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania ww. transakcji poza terytorium kraju, wykazania w deklaracji powyższej transakcji jako dostawy poza terytorium kraju, braku podstaw do dokumentowania ww. transakcji faktura wewnętrzną.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dalej zwaną ustawą VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Przez import towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Eksportem towarów, w myśl art. 2 pkt 8 ww. ustawy, jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1777/2005.W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Natomiast przepis art. 2 pkt 1 i pkt 5 ww. ustawy stanowi, iż przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium wspólnoty.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i zaprezentowanego stanowiska wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć na terytorium Australii towary od kontrahenta mającego siedzibę i zarejestrowanego dla potrzeb VAT w krajach Unii Europejskiej. Następnie zakupiony towar Wnioskodawca sprzeda kontrahentowi z siedzibą w Kazachstanie. Jednocześnie towar nigdy nie będzie wwożony na terytorium Unii Europejskiej ani wywożony z terytorium Unii Europejskiej, nie będzie również wwożony na terytorium kraju i wywożony z terytorium kraju. Wnioskodawca będzie transportował towar bezpośrednio z Australii do Kazachstanu).

Mając na uwadze przedstawione informacje oraz przywołane przepisy stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę transakcja, nabycia na terytorium Australii (państwa trzeciego) towaru od kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w kraju członkowskim Unii Europejskiej, a następnie sprzedaży tego towaru bezpośrednio z terytorium Australii kontrahentowi z Kazachstanu z pominięciem jego przywozu na terytorium kraju, nie stanowi ani importu towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, ani eksportu towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ani też wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym transakcja przedstawiona przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w przepisach art. 22 - art. 24 określają miejsce świadczenia przy dostawie towarów. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju.

W sytuacji gdy towar jest wysyłany lub transportowany przez dostawcę, przez nabywcę, osobę trzecią do podmiotu, dla którego jest dokonywana dostawa, wówczas zastosowanie będzie miał przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w myśl którego miejscem dostawy towarów (czyli miejscem opodatkowania) jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie natomiast z art. 106 ust. 7 ww. ustawy przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Stosownie do powyższego, w przedmiotowej sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę we wniosku, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę od kontrahenta niemieckiego towaru, który jest bezpośrednio transportowany z terytorium Australii, nie występuje żadna z czynności, o której mowa w art. 106 ust. 7 ww. ustawy. Zatem u Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej w ceku udokumentowania nabycia towaru.

W związku z powyższym również w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Odnośnie natomiast dokumentowania sprzedaży nabytego na terytorium Australii towaru kontrahentowi z Kazachstanu zauważyć należy, iż zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o VAT, przepis art. 106 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Stosownie zaś do § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Ponadto stosownie do ust. 2 i ust. 3 ww. § 25 ww. rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Faktury, o których mowa w ust. 1, mogą nie zawierać danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Z powyższego przepisu wynika, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla podatku o charakterze podobnym do podatku od towarów i usług na terytorium Australii, wówczas ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z powyżej cytowanym przepisem § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.

Mając powyższe na uwadze za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż nie wystąpi obowiązek udokumentowania sprzedaży towarów do Kazachstanu fakturą VAT.

Zgodnie z Częścią C Rozliczenie podatku należnego objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K), zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333 ze zm.), które w poz. 21 deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług, wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.

W myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

A zatem w sytuacji, gdy z tytułu przedmiotowej transakcji Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w państwie rozpoczęcia transportu towarów, tj. w Australii dla celów podatku o charakterze podobnym do podatku od towarów i usług, wówczas winien wykazać tę transakcję w poz. 21 deklaracji VAT-7 dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju - o ile przysługuje mu zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego i jeżeli dostawa towaru nie jest dokonywana w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju. Jeżeli zaś w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów przy zachowaniu wyżej wskazanych okoliczności obowiązany jest wykazać dostawę do Kazachstanu towaru nabytego uprzednio w Australii w poz. 21 deklaracji VAT-7 - jako dostawę towarów poza terytorium kraju - i w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Reasumując w świetle powyższych przepisów i przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja nie spełnia definicji zarówno importu, eksportu jak nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, o których mowa w art. 2 pkt 7 i pkt 8 oraz art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.

Miejscem opodatkowania dostawy dokonanej przez Wnioskodawcę jest Australia, a zatem dostawa ta nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. W sytuacji, gdy z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie dokonuje rejestracji w państwie trzecim (Australii) wówczas dokumentuje transakcję sprzedaży poprzez wystawienie faktury zgodnie z § 25 ww. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008r. i wykazuje jednocześnie te transakcję w poz. 21 deklaracji VAT-7, jeżeli zachowane zostały przesłanki o których mowa w ww. objaśnieniach do deklaracji VAT-7.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:nieprawidłowe w części dotyczącej udokumentowania sprzedaży towarów kontrahentowi z Kazachstanu fakturą VATprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania ww. transakcji poza terytorium kraju, wykazania w deklaracji powyższej transakcji jako dostawy poza terytorium kraju, braku podstaw do dokumentowania ww. transakcji faktura wewnętrzną.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: deklaracja podatkowa, eksport wywóz, fakturowanie, import przywóz, kraj trzeci, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 19/10/2013 18:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie zadania...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wejherowo 84-200 ul. Sobieskiego 346

Zasięg terytorialny miasta Reda, Rumia, Wejherowo gminy Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo powiaty wejherowski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 38101011400143972221000000 VAT 85101011400143972222000000 PIT...

Sposób rozliczania różnic kursowych w przypadku posiadania konta walutowego (Euro) i wysta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej powypadko...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania...

Obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z czynszem dz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwości sporządzenia faktury korygującej dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnegoCzy można odliczyć podatek VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną?Spółka przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od kontrahenta, dokumentującej premię pieniężnąCzy małżonka rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT powinna dokumentować sprzedaż produktów ze wspólnego gospodarstwa rolnego fakturami VAT-RR?Czy zaliczka pobrana na poczet zakupu samochodu osobowego podlegaopodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.