Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiazek wystawienia faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 stycznia 2008 r. i 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT - jest prawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pismami z dnia 10 stycznia 2008 r. i 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku, jak również pismach stanowiących jego uzupełnienie przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, której przedmiotem są badania i analizy techniczne, zamierza Pani zlecić Stacji Chemiczno-Rolniczej, będącej jednostką budżetową, wykonanie analiz chemicznych gleby, roślin, pasz. Podmiot ten pobiera opłaty zgodnie z cennikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 148, poz. 1071). Dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty jest kwitariusz, na którym brak wyszczególnienia stawki podatku od towarów i usług. Wykonanie analiz będzie zlecane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto wskazuje Pani, iż w 2006 r. kontrahent wystawiał faktury VAT. Otrzymała Pani także zaświadczenie z właściwego miejscowo dla kontrahenta urzędu skarbowego, z którego wynika, że Stacja jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy kontrahent zobowiązany jest wystawić fakturę VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stacja Chemiczno Rolnicza winna wystawić fakturę VAT. Podkreśla Pani, iż obowiązek ten wynika z następujących względów: usługi badania gleby zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane jako usługi w zakresie badań i analiz technicznych PKWiU 74.30, usługi o takim PKWiU w ustawie o podatku od towarów i usług nie są wymienione jako zwolnione czy objęte inną stawką podatku od towarów i usług niż 22% oraz nie są wyłączone z opodatkowania na mocy art. 6 wskazanej ustawy, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. nie określa rodzaju wystawionego dokumentu księgowego ani stawki podatku od towarów i usług, a jedynie górną granicę wartości usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16.

W myśl zaś § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Uwzględniając powyższe a także biorąc pod uwagę, iż kontrahent Pani jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, transakcje dokumentujące nabycie usług dotyczących analizy chemicznej gleb, roślin i pasz dla potrzeb prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, o ile czynności te podlegać będą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, winny być dokumentowane fakturą wystawioną na Panią, jako podmiot mający status podatnika podatku od towarów.

Wskazać należy także, iż w udzielonej interpretacji tut. organ nie zajął stanowiska odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowych czynności, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Jednocześnie mając na uwadze, że Pani jest stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla wykonawcy zleconych czynności, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 18/05/2012 18:59:00

Kwestia wystawienia faktury VAT czy noty księgowej za wykonaną usługę naprawy samochodów

Wnioskodawca dokonał naprawy samochodów uszkodzonych w czasie transportu przez Spółkę C... ze Swarzędza, która świadczyła dla Wnioskodawcy usługę przewozową.Spółka C... świadczy usługi transportowe na rzecz importera samochodów Skoda Auto Polska...

Czy wartość netto wystawionej przez Spółkę faktury będzie kosztem dla obecnego użytkownika...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co...

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania na jednej fakturze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki adres należy podawać na fakturach, jeżeli spółka ma dwa miejsca prowadzenia działalno...

Zgodnie z treścią art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową...

Do jakiego okresu zarachować koszty najmu jako koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy obciążenie Oddziału w Niemczech poniesionymi kosztami powinno być dokumentowane Fakturą VAT czy notą księgową?Prawidłowość ujmowania /dekretacja/ w deklaracji VAT-7 otrzymywanych i wystawianych przez podatnika fakturPrawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków dotacjiW jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, poprzez wystawienie faktury korygujacej?Czy w świetle obowiązujących przepisów spółka może zniechać przechowywania kopii faktur w formie papierowej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.