Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek wystawienia faktury przy wydaniu przewłaszczonego towaru

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu: 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury przy wydaniu przewłaszczonego towaru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury przy wydaniu przewłaszczonego towaru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 9 grudnia 2001 r. zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. (dalej: PFRON) ugodę określającą spłatę zobowiązania wynikającego z umowy przelewu wierzytelności z dnia 17 kwietnia 1996 r. zmienionej aneksami. Zgodnie z ww. umową Wnioskodawca w dniu 15 stycznia 2002 r. ustanowił prawne zabezpieczenie m. in. podpisał z PFRON umowę przewłaszczenia rzeczy ruchomej - maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej X z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli zobowiązanie zostanie spłacone w terminie, przeniesienie własności straci moc, a przewłaszczający stanie się automatycznie ponownie właścicielem tej rzeczy. Wnioskodawca nie dotrzymał warunków ugody, tj. nie spłacił zobowiązania stosownie do § 7 umowy przewłaszczenia i PFRON przejął fizycznie ww. maszynę od Wnioskodawcy na podstawie protokołu przekazania z dniu 9 sierpnia 2007 r., a następnie wystawił fakturę swojemu nabywcy.

Wnioskodawca, wydając maszynę PFRON, wystawił fakturę na wydaną maszynę w wysokości istniejącego zadłużenia, a następnie skorygował wystawioną fakturę do wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży przez PFRON. PFRON kwestionuje wystawienie faktury za wydaną maszynę, w której PFRON wpisany jest jako nabywca, uznając je jako postępowanie nieuzasadnione i odesłał Wnioskodawcy faktury. Wydział Obsługi Prawnej PFRON uznał zmniejszenie zadłużenia o kwotę uzyskaną ze sprzedaży przewłaszczonej maszyny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo wystawiając fakturę dla PFRON z chwilą wydania przewłaszczonego towaru - maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej na podstawie protokołu przekazania z dnia 9 sierpnia 2007 r.... Czy należało wystawić fakturę, czy nie...

Wnioskodawca uważa swoje postępowanie za prawidłowe, albowiem prawo przewłaszczenia jest prawem ograniczonym, a ustawa o podatku od towarów i usług obliguje do udokumentowania fakturą wydanie towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Za dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Według art. 2 pkt 6 ww. ustawy, towarami są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Czynności przeniesienia prawa musi jednak towarzyszyć wydanie przedmiotowego towaru, tylko wówczas bowiem powstanie obowiązek podatkowy z tytułu tej czynności, ponieważ w myśl art. 19 ust. 1 powołanej ustawy, obowiązek podatkowy postaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 cyt. ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Należy zaznaczyć, że faktury wystawiane przez podatnika pełnią fundamentalną rolę na gruncie podatku VAT: nie stanowią tylko zwykłych dokumentów służących dokumentacji transakcji. Wystawienie faktury przez podatnika ma bowiem wpływ m. in. na powstanie obowiązku podatkowego.

Stosownie do art. 106 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Według art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798 ze zm.) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14, § 15.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie należy do umów nienazwanych i jest zawierana na podstawie przepisów art. 155, art. 156 oraz art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na zabezpieczeniu wierzytelności przez przeniesienie na wierzyciela własności oznaczonej rzeczy (oznaczonych rzeczy) z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do korzystania z rzeczy w sposób oznaczony w umowie i do powrotnego przeniesienia własności rzeczy na dłużnika po zaspokojeniu zabezpieczonej wierzytelności. Przeniesienie własności następuje causa cavendi (w celu zabezpieczenia), a między zbywcą (dłużnikiem) i nabywcą (wierzycielem) rzeczy nawiązuje się szczególny stosunek powiernictwa. W przypadku niespełnienia świadczenia przez dłużnika wierzyciel może zaspokoić się z rzeczy - według wcześniejszego umownego uzgodnienia - przez definitywne zachowanie własności rzeczy, jej sprzedaż, wynajęcie itp.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł z wierzycielem umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej, a następnie wobec niezaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności wydał mu wspomnianą maszynę. Po zawarciu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nabywca towaru (wierzyciel) nie mógł swobodnie nim rozporządzać. Dopiero wydanie towaru (wystawienie faktury) skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT i przesądziło o uznaniu czynności za odpłatną dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, w przestawionym stanie faktycznym Wnioskodawca miał obowiązek wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie odpłatnej dostawy towaru w postaci maszyny do produkcji opakowań z tektury falistej, czyli uzyskania przez wierzyciela prawa do swobodnego rozporządzania przedmiotowym towarem, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dostawa towarów, fakturowanie, przewłaszczenie, sprzedaż ruchomości, sprzedaż rzeczy, umowa przewłaszczenia, wierzytelność, wydanie towarów, zabezpieczenie
Data aktualizacji: 23/09/2012 14:45:12

Urząd Skarbowy Ostróda 14-100 ul. Olsztyńska 5B

Zasięg terytorialny miasta Ostróda gminy Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda powiaty ostródzki województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 33101013970081232221000000 VAT 80101013970081232222000000 PIT...

Bezumowne korzystanie ze sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczeni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wyliczenia podatku VAT w fakturze wewnętrznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Polkowice 59-100 ul. Zachodnia 10

Zasięg terytorialny miasta gminy Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice powiaty polkowicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 64101016740009832221000000 VAT 14101016740009832222000000 PIT 61101016740009832223000000...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej naprawy samochodu prywat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku VAT od faktury dotyczącej naprawy samochodu osobowego w całości, tj. od usługi naprawy i części do niej użytychCzy spadkodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionych na matkę rachunków na remont domu jednorodzinnego?W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, poprzez wystawienie faktury korygujacej?Faktura VAT - na kogo powinna być wystawionaOdliczenie VAT z faktury zakupu samochodu otrzymanej przed dniem rejestracji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.