Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie transakcji polegającej na magazynowaniu i przeładunku towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., X przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008r. (data wpływu 28 lutego 2008r), uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 7 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania transakcji polegającej na magazynowaniu i przeładunku towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie dokumentowania transakcji polegającej na magazynowaniu i przeładunku towarów.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 7 maja 2008r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 22 kwietnia 2008r. znak: IBPP2/443-177/08/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie przeładunku (rozładunek, załadunek), a także składowania towarów na rzecz klientów z Unii, posiadających numery pod którymi są zidentyfikowani na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państw członkowskich innych niż na których usługi są wykonywane. Towary te są kupowane przez klientów unijnych w polskich hutach, następnie przewożone są do magazynu Wnioskodawcy i magazynowane przez określony czas (w zależności od potrzeb klienta), a transport tych towarów wykonuje inny podmiot gospodarczy. Po określonym czasie magazynowania towary te są wywożone z Polski do innego kraju unijnego głównie Niemiec. Transport tych towarów odbywa się samochodem lub wagonem. Jeżeli jest to transport samochodem to wykonuje go firma Wnioskodawcy. Faktury sprzedaży za przeładunek składowanie i ewentualny transport Spółka wystawia po wykonaniu usługi tzn. po pobraniu towaru przez klienta z magazynu Wnioskodawcy i transportowaniu go np. do Niemiec. W chwili obecnej faktury za magazynowanie (składowanie) towarów Wnioskodawca ma zamiar wystawiać co miesiąc z uwagi na fakt, iż klienci odbierają towary w różnych terminach (nawet po roku czasu), również za przeładunek Wnioskodawca zamierza obciążać klienta na wstępie tzn. zaraz po przywiezieniu towarów na magazyn Wnioskodawcy.

Dodatkowo pismem z dnia 28 kwietnia 2008r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż nie posiada umów z kontrahentami z Unii Europejskiej, w związku z powyższym nie zna okresu czasu składowania towarów (klient wywozi towar w miarę potrzeb), a także okresu rozliczeniowego, którego przedmiotem są usługi magazynowania. Jeżeli chodzi o okres rozliczeniowy Wnioskodawca ma zamiar uzgodnić go z klientem telefonicznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wystawiając fakturę na kontrahenta unijnego posiadającego NIP unijny za magazynowanie towarów i przeładunek przywiezionych towarów, kiedy Wnioskodawca nie ma jeszcze potwierdzenia, iż towar zostanie wywieziony do innego kraju unijnego może stosować stawkę podatku VAT NP (obowiązek podatkowy spoczywałby na usługobiorcy). Jak ewentualnie rozwiązać ten problem, czy można tzw. fakturą wewnętrzna opodatkować ww. usługi do momentu wyjścia towarów, gdy już Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie gdzie towar został przewieziony i wtedy skorygować odpowiednio podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ usługa magazynowania i przeładunku jest wykonywana w kraju, miejscem opodatkowania będzie Polska bez względu na fakt, iż jest ona wykonywana na rzecz kontrahenta unijnego, gdyż w danym momencie Wnioskodawca nie wie gdzie towar zostanie ostatecznie wywieziony. Jednak wystawienie faktury wewnętrznej i opodatkowanie ww. usługi wydaje się dobrym rozwiązaniem (klient się nie godzi na obciążenie go podatkiem VAT gdyż docelowo towar ma trafić do innego kraju unijnego) ponieważ w dniu w którym podejmie towar i wywiezie go z Polski do innego kraju unijnego np. na podstawie CMR wiadomo gdzie towar trafił i na tej podstawie wystawi się korektę do faktury wewnętrznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 ustawy).

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, ze zm.).

Na podstawie § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Stosownie do treści § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

Art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stanowi natomiast, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

W obliczu powyższego, fakturę dla udokumentowania wykonanych usług magazynowania towarów należy wystawić najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i najwcześniej na 30 dni przed tym dniem (na podstawie § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r.). Obowiązek podatkowy z tytułu wykonywanych przez Spółkę na terytorium Polski usług magazynowania (przechowywania) towarów powstaje bowiem na zasadach wskazanych w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Natomiast w przypadku otrzymania całości lub części należności przed wykonaniem usługi fakturę dla udokumentowania otrzymanej zaliczki należy wystawić w terminie wskazanym w przepisie § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Na podstawie § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

A zatem, w przypadku otrzymania całości lub części należności przed wykonaniem usługi magazynowania (lub w trakcie jej trwania) fakturę obejmującą tę zaliczkę należy wystawić najpóźniej w siódmym dniu od dnia otrzymania zaliczki.

Z uwagi na to, że świadczone usługi magazynowania i przeładunku towarów w przedstawionym stanie faktycznym, nie mogą być zaliczane do usług pomocniczych do usług transportowych i podlegają opodatkowaniu zgodnie z miejscem ich świadczenia, tj. na terenie Polski, według stawek obowiązujących w kraju świadczącego usługę (interpretacja znak: IBPP2/443-177/08/WN z dnia 4 czerwca 2008r.), powołane powyżej przepisy regulują jedyny sposób dokumentowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, iż kwestie dotyczące:zakwalifikowania usług polegających na magazynowaniu (składowaniu) towarów do usług pomocniczych związanych z usługą transportową, jeżeli towary w wyniku dalszych czynności przemieszczają się z Polski do innego kraju unijnego oraz zakwalifikowania usług polegających na magazynowaniu (składowaniu) towarów do usług związanych z usługami wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, w sytuacji gdy Spółka nie wykonuje jednocześnie usług transportu towarówbędą przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: fakturowanie, usługi magazynowania i przechowywania towarów
Data aktualizacji: 08/01/2013 06:00:01

Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich m...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Strzelin 57-100 ul. Bolka I Świdnickiego 14

Zasięg terytorialny miasta gminy Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów powiaty strzeliński województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 21101016740008822221000000 VAT 68101016740008822222000000 PIT 18101016740008822223000000 budżetowe...

Dotyczy wystawiania faktury dokumentującej wynagrodzenie dla syndyka reprezentującego masę...

Działając na podstawie przepisów: art.14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku...

Sposób ewidencjonowania kosztów związanych ze świadczonymi usługami turystyki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające wysokość wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu?Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawiomych na zasadach określonych w § 6 rozporządzeniaDokumentowanie wynajmu szalunków Oddziałowi w Irlandii przez Jednostkę MacierzystąCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe samochodu w całości?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.