Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie czynności umieszczania w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach i ich produktach

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2009 r. (data wpływu 9 lutego 2009 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 16 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności umieszczania w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach i ich produktach - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 9 lutego 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem złożonym w dniu 16 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności umieszczania w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach i ich produktach.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbudował przeglądarkę internetową udostępnianą do użytku powszechnego na stronie internetowej. Przeglądarka jest wyszukiwarką branżową. W swojej bazie posiada informacje o firmach oraz produktach z branży automatyki, energetyki i elektroniki. Ilość objętych bazą danych firm i produktów, stopień szczegółowości ich opisu oraz atrakcyjność ich prezentacji są głównymi czynnikami determinującymi popularność wyszukiwarki (produkt) wśród użytkowników. Produkt jest podstawą budowy źródła przychodów jakim są usługi świadczone w związku z jego wykorzystywaniem.

Głównie chodzi tu o uszczegółowienie informacji dotyczących firm lub produktów oraz uatrakcyjnienie formy ich prezentacji poprzez wprowadzenie elementów zachęcających do skorzystania z oferty produktowej danej firmy. Jest to opcja dodatkowo prezentowana w przypadku przeglądania informacji dotyczących wybranej firmy (produktu), za którą usługobiorca (firma) płaci stałą miesięczną opłatę. Dodatkową możliwością wykorzystania produktu jest zamieszczanie banerów firm (produktów), które są wyświetlane w czasie korzystania z przeglądarki (np. zapoznawania się z ogólną bazą produktową), bez konieczności przeglądania informacji na temat danej firmy (produktu).

Powodzenie sprzedaży wymienionych powyżej usług jest nierozerwalnie związane z atrakcyjnością i popularnością produktu. Jego stworzenie zakłada pozyskiwanie informacji na temat firm i produktów z danej branży oraz udostępnianie ich użytkownikom (osobom fizycznym) nieodpłatnie. Monitorowanie ilości wejść na stronę oraz pobierania przez użytkowników podstawowych informacji o firmach lub produktach stanowi dopiero podstawę do sprzedaży świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Profil działalności wymusza na Wnioskodawcy stworzenie oraz stałe uzupełnianie bazy danych. Atrakcyjność produktu w oczywisty sposób uzależniona jest od bazy danych, stąd też baza taka budowana jest niezależnie od woli firm w tej bazie występujących (im większa ilość informacji, tym większa użyteczność produktu). Wykreowanie zainteresowania produktem użytkowników poszukujących informacji z danej branży dopiero czyni go efektywnym nośnikiem reklamy, która - jako podstawowy przedmiot działalności Wnioskodawcy - jest usługą oferowaną firmom objętym bazą danych, za którą pobierane jest wynagrodzenie.

W ramach budowy przedmiotowego źródła przychodów Wnioskodawca umożliwia także skorzystanie, z co do zasady płatnej oferty, nieodpłatnie na określony czas (jeden miesiąc), traktując powyższe jako ważny element polityki marketingowej, umożliwiający skuteczne pozyskiwanie usługobiorców (pakiet promocyjny). Usługi są świadczone na rzecz podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, w tym mających siedzibę poza terytorium Wspólnoty.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy zamieszczenie podstawowych informacji o firmach i produktach w ramach budowy produktu stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy, zamieszczenie podstawowych informacji o firmach i produktach w ramach budowy produktu nie jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, przy czym przez odpłatne świadczenie usług rozumie się także świadczenie nieodpłatne, jeżeli nie jest ono związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 8 ustawy). W ocenie Spółki, w celu określenia, czy mamy do czynienia z czynnością, która mogłaby podlegać opodatkowaniu, konieczne jest uprzednie stwierdzenie, że czynności składające się na budowę produktu w ogóle można zakwalifikować jako świadczenie usług. Wnioskodawca wskazał, iż analiza celowościowa podjętych przez niego działań prowadzi do wniosku, że zamieszczenie w wyszukiwarce internetowej podstawowych informacji nie jest świadczeniem na czyjąś rzecz, lecz jedynie koniecznym do budowy źródła przychodów elementem, dokonywanym wyłącznie w interesie Wnioskodawcy. Bez powyższych działań nie byłby w stanie w ogóle w przyszłości generować jakichkolwiek przychodów. Informacje te są zbierane i zamieszane niezależnie od woli innych firm. Zdaniem Spółki trudno w takim przypadku twierdzić, iż z Jej strony ma miejsce jakiekolwiek świadczenie na ich rzecz.

Wnioskodawca wskazał ponadto, iż takie rozumienie świadczenia znajduje pełne oparcie w judykaturze ETS. W wyroku z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, ETS stwierdził, że aby można było mówić o świadczeniu usług za wynagrodzeniem, musi istnieć umowa wiążąca usługodawcę z usługobiorcą. W przypadku braku stosunku prawnego pomiędzy świadczącym usługę, a usługobiorcą, świadczenia takie nie podlegają VAT.

Końcowo Wnioskodawca podkreślił, że podejmował i podejmuje wszelkie czynności wyłącznie we własnym interesie, zbiera informacje i je zamieszcza w wyszukiwarce niezależnie od woli firm (nie łączy go w tym zakresie z firmami żaden stosunek prawny).W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Na postawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przepisie art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższym przepisie przyjęto zatem generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem usługi w przepisach ww. ustawy objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.W ustawie o podatku od towarów i usług nie określono co należy rozumieć pod pojęciem odpłatności (wynagrodzenia), które powoduje, że dostawa towarów lub świadczenie usług stają się czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Niemniej jednak, w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że określając pojęcie "wynagrodzenie" należy uwzględnić następujące zasady:konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem - będącym świadczeniem wzajemnym, dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zbudował branżową przeglądarkę internetową udostępnianą do użytku powszechnego na stronie internetowej. Przeglądarka w swojej bazie posiada informacje o firmach oraz produktach z branży automatyki, energetyki i elektroniki. Stworzenie produktu zakłada pozyskiwanie informacji na temat firm i produktów z danej branży oraz udostępnianie ich użytkownikom (osobom fizycznym) nieodpłatnie. Monitorowanie ilości wejść na stronę oraz pobierania przez użytkowników podstawowych informacji o firmach lub produktach stanowi dopiero podstawę do sprzedaży świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Profil działalności wymusza na nim stworzenie oraz stałe uzupełnianie bazy danych. Atrakcyjność produktu w oczywisty sposób uzależniona jest od bazy danych, stąd też baza taka budowana jest niezależnie od woli firm występujących w niej (im większa ilość informacji, tym większa użyteczność produktu). Wykreowanie zainteresowania produktem użytkowników poszukujących informacji z danej branży dopiero czyni produkt efektywnym nośnikiem reklamy, która - jako podstawowy przedmiot działalności Wnioskodawcy - jest usługą oferowaną firmom objętym bazą danych, za którą pobierane jest wynagrodzenie. Wszelkie czynności Wnioskodawca podejmuje wyłącznie we własnym interesie, zbiera informacje i je zamieszcza w wyszukiwarce niezależnie od woli firm, z którymi nie łączy go w tym zakresie żaden stosunek prawny.

Biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej unormowania, tut. organ stwierdza, iż opisane przez Wnioskodawcę czynności polegające na umieszczaniu w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach oraz ich produktach nie wypełniają definicji usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Usługa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest transakcją gospodarczą, co oznacza, że stosunek prawny jaki łączy strony musi wiązać się z ekwiwalentnością - każda ze stron tej transakcji jest równocześnie uprawniona i zobowiązana, każda czerpie z niej korzyść w zamian za konieczność zachowania się w konkretny sposób. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym pomiędzy podmiotami, o których informacje umieszczane są w bazie przeglądarki internetowej, a Wnioskodawcą nie ma żadnego stosunku umownego, który pozwalałby na domniemanie obowiązku wykonania jakichkolwiek usług.

Reasumując, przedmiotowe czynności, jako niemieszczące się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Końcowo wskazać należy, iż kwestia dotycząca opodatkowania nieodpłatnego udostępniania czasowo firmom możliwości umieszczania informacji o ich produktach w bazie przeglądarki internetowej, rozstrzygnięta została w interpretacji nr ITPP2/443-91b/09/AK.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, świadczenie usług
Data aktualizacji: 03/01/2013 03:00:01

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie duńskiego dokumentu rozliczającego usługę przewozu towaru dokonaną wyłącznie na te...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 30.11.2005r.) uzupełnione pismem z dnia...

Interpretacja przepisów dotyczących terminu wystawienia faktury dokumentującej usługę najmu

Jak wynika z treści wniosku, który wpłynął do tut. organu podatkowego w dn. 12.09.2006 r., w grudniu 2001 r. zawarł Pan z Firmą X umowę najmu lokalu. Umowa została zawarta na czas określony. Pomimo Pana starań o rozwiązanie umowy za porozumieniem...

Wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 14 stycznia 2005r. Nr 8,poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej XXXXXXXXXXXXXXXXXXX w XXXXXXXXXXXXXXXXz dnia...

Czy wolne od podatku są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym przeznaczone...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatek poniesiony na zakup kuchenki gazowej, udokumentowany paragonem fiskalnym, może być odliczony w ramch ulgi remontowej?Sposób rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z eksploatacja budynkuPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego bez potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy możliwe jest wprowadzenie do obrotu na podstawie wystawionych dowodów wewnętrznych płodów rolnych zakupionych na bazarach i targowiskachWystawianie faktur dokumentujących usługi wykonane poza terytorium kraju
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.