Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie czynności umieszczania w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach i ich produktach

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2009 r. (data wpływu 9 lutego 2009 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 16 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności umieszczania w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach i ich produktach - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 9 lutego 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem złożonym w dniu 16 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności umieszczania w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach i ich produktach.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbudował przeglądarkę internetową udostępnianą do użytku powszechnego na stronie internetowej. Przeglądarka jest wyszukiwarką branżową. W swojej bazie posiada informacje o firmach oraz produktach z branży automatyki, energetyki i elektroniki. Ilość objętych bazą danych firm i produktów, stopień szczegółowości ich opisu oraz atrakcyjność ich prezentacji są głównymi czynnikami determinującymi popularność wyszukiwarki (produkt) wśród użytkowników. Produkt jest podstawą budowy źródła przychodów jakim są usługi świadczone w związku z jego wykorzystywaniem.

Głównie chodzi tu o uszczegółowienie informacji dotyczących firm lub produktów oraz uatrakcyjnienie formy ich prezentacji poprzez wprowadzenie elementów zachęcających do skorzystania z oferty produktowej danej firmy. Jest to opcja dodatkowo prezentowana w przypadku przeglądania informacji dotyczących wybranej firmy (produktu), za którą usługobiorca (firma) płaci stałą miesięczną opłatę. Dodatkową możliwością wykorzystania produktu jest zamieszczanie banerów firm (produktów), które są wyświetlane w czasie korzystania z przeglądarki (np. zapoznawania się z ogólną bazą produktową), bez konieczności przeglądania informacji na temat danej firmy (produktu).

Powodzenie sprzedaży wymienionych powyżej usług jest nierozerwalnie związane z atrakcyjnością i popularnością produktu. Jego stworzenie zakłada pozyskiwanie informacji na temat firm i produktów z danej branży oraz udostępnianie ich użytkownikom (osobom fizycznym) nieodpłatnie. Monitorowanie ilości wejść na stronę oraz pobierania przez użytkowników podstawowych informacji o firmach lub produktach stanowi dopiero podstawę do sprzedaży świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Profil działalności wymusza na Wnioskodawcy stworzenie oraz stałe uzupełnianie bazy danych. Atrakcyjność produktu w oczywisty sposób uzależniona jest od bazy danych, stąd też baza taka budowana jest niezależnie od woli firm w tej bazie występujących (im większa ilość informacji, tym większa użyteczność produktu). Wykreowanie zainteresowania produktem użytkowników poszukujących informacji z danej branży dopiero czyni go efektywnym nośnikiem reklamy, która - jako podstawowy przedmiot działalności Wnioskodawcy - jest usługą oferowaną firmom objętym bazą danych, za którą pobierane jest wynagrodzenie.

W ramach budowy przedmiotowego źródła przychodów Wnioskodawca umożliwia także skorzystanie, z co do zasady płatnej oferty, nieodpłatnie na określony czas (jeden miesiąc), traktując powyższe jako ważny element polityki marketingowej, umożliwiający skuteczne pozyskiwanie usługobiorców (pakiet promocyjny). Usługi są świadczone na rzecz podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, w tym mających siedzibę poza terytorium Wspólnoty.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy zamieszczenie podstawowych informacji o firmach i produktach w ramach budowy produktu stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy, zamieszczenie podstawowych informacji o firmach i produktach w ramach budowy produktu nie jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, przy czym przez odpłatne świadczenie usług rozumie się także świadczenie nieodpłatne, jeżeli nie jest ono związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 8 ustawy). W ocenie Spółki, w celu określenia, czy mamy do czynienia z czynnością, która mogłaby podlegać opodatkowaniu, konieczne jest uprzednie stwierdzenie, że czynności składające się na budowę produktu w ogóle można zakwalifikować jako świadczenie usług. Wnioskodawca wskazał, iż analiza celowościowa podjętych przez niego działań prowadzi do wniosku, że zamieszczenie w wyszukiwarce internetowej podstawowych informacji nie jest świadczeniem na czyjąś rzecz, lecz jedynie koniecznym do budowy źródła przychodów elementem, dokonywanym wyłącznie w interesie Wnioskodawcy. Bez powyższych działań nie byłby w stanie w ogóle w przyszłości generować jakichkolwiek przychodów. Informacje te są zbierane i zamieszane niezależnie od woli innych firm. Zdaniem Spółki trudno w takim przypadku twierdzić, iż z Jej strony ma miejsce jakiekolwiek świadczenie na ich rzecz.

Wnioskodawca wskazał ponadto, iż takie rozumienie świadczenia znajduje pełne oparcie w judykaturze ETS. W wyroku z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93 R.J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, ETS stwierdził, że aby można było mówić o świadczeniu usług za wynagrodzeniem, musi istnieć umowa wiążąca usługodawcę z usługobiorcą. W przypadku braku stosunku prawnego pomiędzy świadczącym usługę, a usługobiorcą, świadczenia takie nie podlegają VAT.

Końcowo Wnioskodawca podkreślił, że podejmował i podejmuje wszelkie czynności wyłącznie we własnym interesie, zbiera informacje i je zamieszcza w wyszukiwarce niezależnie od woli firm (nie łączy go w tym zakresie z firmami żaden stosunek prawny).W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Na postawie art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przepisie art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W powyższym przepisie przyjęto zatem generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem usługi w przepisach ww. ustawy objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.W ustawie o podatku od towarów i usług nie określono co należy rozumieć pod pojęciem odpłatności (wynagrodzenia), które powoduje, że dostawa towarów lub świadczenie usług stają się czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Niemniej jednak, w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że określając pojęcie "wynagrodzenie" należy uwzględnić następujące zasady:konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem - będącym świadczeniem wzajemnym, dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zbudował branżową przeglądarkę internetową udostępnianą do użytku powszechnego na stronie internetowej. Przeglądarka w swojej bazie posiada informacje o firmach oraz produktach z branży automatyki, energetyki i elektroniki. Stworzenie produktu zakłada pozyskiwanie informacji na temat firm i produktów z danej branży oraz udostępnianie ich użytkownikom (osobom fizycznym) nieodpłatnie. Monitorowanie ilości wejść na stronę oraz pobierania przez użytkowników podstawowych informacji o firmach lub produktach stanowi dopiero podstawę do sprzedaży świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Profil działalności wymusza na nim stworzenie oraz stałe uzupełnianie bazy danych. Atrakcyjność produktu w oczywisty sposób uzależniona jest od bazy danych, stąd też baza taka budowana jest niezależnie od woli firm występujących w niej (im większa ilość informacji, tym większa użyteczność produktu). Wykreowanie zainteresowania produktem użytkowników poszukujących informacji z danej branży dopiero czyni produkt efektywnym nośnikiem reklamy, która - jako podstawowy przedmiot działalności Wnioskodawcy - jest usługą oferowaną firmom objętym bazą danych, za którą pobierane jest wynagrodzenie. Wszelkie czynności Wnioskodawca podejmuje wyłącznie we własnym interesie, zbiera informacje i je zamieszcza w wyszukiwarce niezależnie od woli firm, z którymi nie łączy go w tym zakresie żaden stosunek prawny.

Biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej unormowania, tut. organ stwierdza, iż opisane przez Wnioskodawcę czynności polegające na umieszczaniu w bazie przeglądarki internetowej informacji o firmach oraz ich produktach nie wypełniają definicji usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Usługa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest transakcją gospodarczą, co oznacza, że stosunek prawny jaki łączy strony musi wiązać się z ekwiwalentnością - każda ze stron tej transakcji jest równocześnie uprawniona i zobowiązana, każda czerpie z niej korzyść w zamian za konieczność zachowania się w konkretny sposób. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym pomiędzy podmiotami, o których informacje umieszczane są w bazie przeglądarki internetowej, a Wnioskodawcą nie ma żadnego stosunku umownego, który pozwalałby na domniemanie obowiązku wykonania jakichkolwiek usług.

Reasumując, przedmiotowe czynności, jako niemieszczące się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Końcowo wskazać należy, iż kwestia dotycząca opodatkowania nieodpłatnego udostępniania czasowo firmom możliwości umieszczania informacji o ich produktach w bazie przeglądarki internetowej, rozstrzygnięta została w interpretacji nr ITPP2/443-91b/09/AK.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, świadczenie usług
Data aktualizacji: 03/01/2013 03:00:01

Czy Komornik może wystawić fakturę VAT w przypadku gdy zajął wierzytelność za towary, nato...

Zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub...

Urząd Skarbowy Siedlce 08-110 ul. Piłsudskiego 68

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Siedlce gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn powiaty siedlecki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Czy opisane wyżej działanie jest zgodne z przepisami o podatku VAT?

Prowadzi Pani działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest wynajmowanie innym firmom zakupionych przez Panią nieruchomości.W lipcu br. zakupiła Pani od developera lokal mieszkalny i miejsce parkingowe, które zamierza Pani, w ramach...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujący...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik za usługi tłumaczenia świadczone na rzecz sądu powinien wystawić fakturę VAT...

Stan faktyczny: Podatnik jest tłumaczem przysięgłym i w ramach współpracy z sądem okręgowym otrzymuje zlecenia jako osoba prywatna. Jednocześnie Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której zakresie znajdują się m.in. czynności wykonywane na...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy dla agenta powinno się również wystawiać rachunki, tak jak dla pozostałych firm?Kiedy można wystawić fakturę korygującą?Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zaliczek na poczet przyszłych dostawRozliczanie usługi wydzierżawiania przez Wnioskodawcę kontrahentowi niemieckiemu szalunkówMożliwość odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z inwestycją dot. stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.