Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008r. (data wpływu 4 lutego 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu 25 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozpoznania obowiązku opodatkowania z tytułu otrzymanej premii pieniężnej- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania obowiązku opodatkowania z tytułu otrzymanej premii pieniężnej.Pismem z dnia 10 kwietnia 2008r. znak IBPP3/443-75/08/BWo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku ORD-IN. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. organu w dniu 25 kwietnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Sklep i Serwis RTV, Wnioskodawca jest przedstawicielem platformy C. P. Jako przedstawiciel prowadzi sprzedaż dekoderów do odbioru telewizji cyfrowej. Dekodery otrzymuje od dystrybutora. Każdy dekoder jest zaewidencjonowany w systemie. Klient kupujący dekoder zostaje zarejestrowany poprzez Internet w systemie i otrzymuje wydrukowaną umowę wraz z opłatą za dekoder z naliczonym podatkiem VAT. Otrzymane pieniądze ze sprzedaży dekoderów są przez Wnioskodawcę w całości przekazywane na konto dystrybutora, natomiast Wnioskodawca otrzymuje prowizję za każdy sprzedany dekoder (stawka zależna od abonamentu jaki wykupi klient). Okresowo Wnioskodawca sporządza zestawienia uwzględniające numery sprzedanych dekoderów, dane klientów. W oparciu o taki dokument wystawiana jest faktura sprzedaży VAT dystrybutorowi z naliczonym 22% podatkiem VAT od każdej kwoty należnej Wnioskodawcy prowizji. Wnioskodawca odprowadza regularnie należny VAT na konto Urzędu Skarbowego. Dystrybutor przelewa na konto Wnioskodawcy należne za faktury kwoty. Cyfrowy Polsat chcąc zwiększyć sprzedaż dekoderów wprowadził limity, po przekroczeniu których sprzedawca otrzymuje dodatkową opłatę tzw. bonusy za każdy sprzedany dekoder (bonusy naliczane są w okresie najwyższej sprzedaży tj. listopad, grudzień). Z tytułu otrzymania bonusów Wnioskodawca sporządza zestawienie sprzedanych dekoderów i ponownie wystawia fakturę, nalicza 22% podatku VAT, który odprowadza do US. C. P. chcąc jeszcze bardziej zmobilizować swoich przedstawicieli do zwiększenia sprzedaży dekoderów w miesiącu grudniu wprowadził tzw. prowizję progową, którą wypłaca, jeżeli łączna sprzedaż w określonym czasie przekroczy wyznaczoną ilość dekoderów. W przypadku Wnioskodawcy w 2007 roku próg ten równał się 333 dekodery i za jego przekroczenie Wnioskodawca otrzymał 14.870zł. Procedura otrzymania tych pieniędzy jest dokładnie taka sama jak we wcześniej przedstawionych przypadkach. Cała wartość zwiększa dochód, od którego Wnioskodawca płaci podatek dochodowy. Przedstawiona sytuacja jest dla Wnioskodawcy niezrozumiała, ale w taki sposób polecił postępować dystrybutor.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wynika obowiązek naliczania 22% podatku od prowizji, bonusów i nagród stanowiących wynagrodzenie za wykonaną pracę jaką jest sprzedaż dekoderów.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowana do tej pory zasada naliczania podatku od towarów i usług jest niezgodna z ustawą o podatku od towarów i usług, w której żaden artykuł, ustęp, punkt nic nie mówi o wielokrotnym naliczaniu podatku od tej samej czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podmioty podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Wnioskodawca otrzymuje premię pieniężną w związku z osiągnięciem określonego pułapu sprzedaży (określonego ilościowo - 333 dekodery). Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcą jest Platforma C. P., która realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której Wnioskodawca decyduje się na podjęcie dodatkowego wysiłku inwestując w reklamę, aby zachęcić klientów do zakupu dekoderów (ponad określony limit), przedłużając również godziny pracy.

Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się Wnioskodawcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając prowizję sprzedawca nagradza Wnioskodawcę za sprzedaż określonej ilości towarów, a w konsekwencji za lojalność względem sprzedawcy, inicjatywę, osiąganie dobrych wyników sprzedaży. Zachowanie Wnioskodawcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę Wnioskodawca otrzymuje dodatkową prowizję, która stanowi premię pieniężną. Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.W świetle powyższego zachowanie Wnioskodawcy polegające na wykonaniu określonego limitu sprzedaży należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.Zatem w przedmiotowej sytuacji otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez Wnioskodawcę, faktury VAT na rzecz nabywcy usługi, tj. Platformy C. P.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 15/10/2013 15:00:01

Rozliczenie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i podatek należny

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gdzie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ww. usługi i czy do jego zapłaty zobowiązany j...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawienie kopii faktury różniącej się pod względem wizualnym od oryginału

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w niniejszej sytuacji przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o poda...

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60n ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik...

Otrzymane wynagrodzenie z tyt. zrealizowania określonego poziomu zakupu podlega opodatkowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jakie kryterium należy przyjąć przy wyborze faktycznie zastosowanego kursu banku, w sytuacji, gdy bank podaje kilka kursów dziennie?Czy firma dokonała prawidłowo wyceny towarów do magazynu, a co za tym idzie czy prawidłowo ustaliła koszt własny sprzedanych towarów?Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT oraz dokumentowanie sprzedaży samochodu zakupionego w roku 2003Prowadzisz dużą firmę? Księgowa Tomaszów Mazowiecki jest niezbędna!Dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. wystawiania faktur z tytułu najmu lokalu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.