Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania, udzielanych zagranicznym kontrahentom z tytułu osiągnięcia określonego obrotu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł na początku 2007 r. umowy z klientami zagranicznymi (zarówno z państw UE, jak i spoza Unii), które gwarantują im roczne bonusy - premie pieniężne za uzyskanie odpowiednio wysokiego obrotu z tytułu zakupu wyrobów Zainteresowanego. Powyższą premię Spółka traktuje jako dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięcie uzgodnionego poziomu zakupów w ciągu danego roku. Bonusy wynikające z powyżej opisanych umów są wyłącznie wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego obrotu. Z tego tytułu Wnioskodawca wystawia kontrahentom z Unii, jak i z krajów trzecich - dokumenty w postaci noty uznaniowej. Spółka nie wykazuje tej czynności w deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy Spółka prawidłowo nie rozlicza premii jako import usług i nie wykazuje ich w deklaracji VAT-7.Czy Zainteresowany prawidłowo, w związku z powyższym, wystawia notę uznaniową dla poszczególnych kontrahentów zagranicznych.Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe premie pieniężne są dodatkowym wynagrodzeniem za osiągnięcie uzgodnionego poziomu zakupów za dany okres rozliczeniowy (również po spełnieniu warunku terminowej zapłaty) i są wypłacane po dokonaniu zakupu towarów o określonej wartości i w określonym czasie, dlatego też nie można ich przyporządkować do konkretnych transakcji.

Według pisma Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów art. 8 i art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, znak pisma: PP3-812-1222/2004/AP/4026 (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2005 r. Nr 2, poz. 22) Zainteresowany uważa, że wypłacenie premii pieniężnej kontrahentowi z kraju UE lub z kraju trzeciego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po jego stronie. Transakcja ta może być udokumentowana notą uznaniową, wystawioną przez wypłacającego premię pieniężną.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W stanie faktycznym mamy do czynienia z usługą świadczoną przez odbiorcę towarów na rzecz Spółki, polegającą na dokonaniu zakupów w określonym czasie i o określonej wysokości, za którą przysługuje wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej (bonusa). Wyżej wymieniona premia ma charakter motywacyjny do dalszej współpracy i nie odnosi się do konkretnej transakcji. Zatem należy uznać, że w tym przypadku mamy do czynienia z określonym zachowaniem się nabywcy, tzn. świadczeniem usług przez nabywcę towarów otrzymującego taką premię.

Stanowisko takie zostało również wyrażone w wydanej interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. W tym kontekście należy podkreślić, że w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, zastosowanie będzie miał również art. 27 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Zatem ogólną zasadą jest uznanie za miejsce świadczenia usług miejsca, w którym świadczący ma siedzibę. Wyjątki zawarte w dalszej części powołanego w poprzednim zdaniu przepisu nie znajdą zastosowania w niniejszym przypadku. Mówią one bowiem o czynnościach wymienionych w art. 27 ust. 4. Naliczenie bonusu od obrotu z tytułu sprzedaży nie można przyporządkować do żadnej z wymienionych w tym przepisie usług.

Zgodnie z omawianym przepisem, w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym usługi te, będą podlegały opodatkowaniu na terytorium państwa w którym świadczący usługę (otrzymujący bonus) ma siedzibę.

Reasumując, wypłata przez podatnika premii pieniężnych dla kontrahentów z państw UE i trzecich, nie powoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Natomiast kwestie wystawiania faktur przez kontrahenta zagranicznego są uregulowane przez przepisy obowiązujące na terytorium państwa, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę. W przypadku nieotrzymania faktury można udokumentować wypłatę premii jedynie notą uznaniową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: bonus, faktura, import przywóz, import usług, noty, opodatkowanie, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 13/10/2013 21:00:01

Wystawianie faktur proforma online

Faktura proforma od faktury właściwej, pod względem standardów, różni się jedynie tytułem oraz brakiem co najmniej jednego elementu wymienionego w 5 rozporządzenia w sprawie faktur, jednak jej funkcja jest zupełnie inna. Podstawowym zadaniem faktur...

Urząd Skarbowy Kolno 18-500 ul. Wojska Polskiego 20

Zasięg terytorialny miasta Kolno gminy Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski, Turośl powiaty kolneński województwo podlaskie Konta bankowe CIT 82101010490016902221000000 VAT 32101010490016902222000000 PIT 79101010490016902223000000 budżetowe...

Kiedy należy stosować proporcje, o których mowa w art. 90 ustawy o VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 31.03.2005 r., nr PP-1-443-7 05 ME w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Czy powstała na rozrachunkach różnica kursowa dodatnia stanowi przychód w rozumieniu ustaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek VAT wykazany w fakturze wystawionej przez podwykonawcę podlega odliczeniu, jeż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biuro rachunkowe Szczecin - elementy, które ułatwią Ci pracę!Dotyczy umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznejCzy podatnik prawidłowo wystawia za własną usługę transportową w ramach świadczonych usług turystycznych fakturę wewnętrzną z 7% VAT?Kiedy należy wystawić fakturę w usługach pośrednictwa w turystyce?Opodatkowanie przychodów z najmu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.