Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik ma wątpliwości dotyczące możliwości i terminu wystawienia zbiorczych faktur korygujących

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2006 r., który do tut. organu wpłynął dnia 18 kwietnia 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości i terminu wystawienia zbiorczych faktur korygujących jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Organ podatkowy pismem Nr PPII/443/191/143/06 z dnia 12 maja 2006 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne uzupełniono pismem z dnia 30 maja 2006 r. (data wpływu do tut. organu 06 czerwca 2006 r.) oraz pismem z dnia 12 czerwca 2006 r. (data wpływu do tut. organu 10 lipca 2006 r.).

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso­wania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępo­wa­nie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administra­cy­jnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produkuje i sprzedaje farby. W uzasadnionych przypadkach klienci Podatnika mają prawo do zwrotu towarów. Przedmiotowe zwroty dotyczą często zakupów dokonanych przez nabywców towarów w różnych terminach, udokumentowanych kilkoma fakturami VAT.

Ponadto Spółka wyjaśnia, iż w celu zmniejszenia pracochłonności wynikającej z obowiązku wystawiania odbiorcom towarów faktur korygujących, celem udokumentowania korekty sprzedaży z tytułu zwrotu towarów, zamierza wystawiać zbiorcze faktury korygujące. Zaznacza także, iż jedna zbiorcza faktura korygująca wystawiana byłaby na partię towarów zwracanych przez jednego odbiorcę, ale nabytych od Spółki w różnych okresach sprawozdawczych (miesiącach) i udokumentowanych w chwili sprzedaży różnymi fakturami pierwotnymi.

Zbiorcza faktura korygująca wystawiona w dniu otrzymania zwrotu komercyjnego towarów, zawierałaby dane z faktur pierwotnych, o których mowa w treści § 16 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz poniżej wskazane dane zamieszczone w układzie przed korektą, korekta i po korekcie:nazwę towaru zwracanego, jednostkę miary i ilość zwracanych towarów, cenę jednostkową towaru netto, wartość netto zwrotu towarów, stawkę VAT, korektę sumy wartości sprzedaży netto, korektę sumy podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, wartość korekty brutto.Spółka prezentując własne stanowisko w sprawie wyjaśnia, iż otrzymywane zwroty towarów zamierza dokumentować jedną zbiorczą fakturą korygującą odnoszącą się do kilku pierwotnych faktur sprzedaży, przy czym faktura taka byłaby wystawiana w momencie dokonania zwrotu towaru. Ponadto Podatnik, stoi na stanowisku, że skoro § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia pozwala na obniżenie kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej, dlatego też zbiorcza faktura korygująca nie musi odnosić się tylko do zwrotu towarów udokumentowanych fakturami sprzedaży wystawionymi w ciągu konkretnego miesiąca, ale do wszystkich faktur pierwotnych, które dokumentowały sprzedaż obecnie zwracanych towarów.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur uregulowane zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

W myśl § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Ustęp 2 ww. § 16 stanowi natomiast, iż faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a)określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3,

b)nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;kwotę zmniejszenia podatku należnego.Przepis § 16 ust. 3 wskazuje natomiast, iż przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Powyższe oznacza zatem, iż w przypadku zwrotu towarów przez ich nabywcę, Podatnik powinien wystawić fakturę korygującą.

Tut. organ podatkowy wyjaśnia jednocześnie, iż zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie zawierają regulacji odnoszących się bezpośrednio do kwestii wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Jednakże stwierdzić należy, iż dopuszczalne jest wystawienie zbiorczej faktury korygującej, zawierającej wszystkie te elementy faktury, które przewidziane zostały w treści § 16 ust. 2 jako właściwe dla pojedynczych faktur korygujących, a korygowaną pozycję faktury należy wskazać tak, aby możliwa była jej jednoznaczna identyfikacja.

Takie stanowisko potwierdza, aktualne również w obecnym stanie prawnym, pismo z dnia 12.12.1994 r. Nr PP1-7204/233/94/KSz Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich, z którego wynika, iż zbiorcze faktury korygujące można wystawiać do co najmniej kilku faktur.

Podkreślić należy zatem, iż zbiorcza faktura korygująca może obejmować swoim zakresem faktury VAT dotyczące różnych miesięcy, w których miały miejsce pierwotne dostawy, o ile jednak zwrot towarów udokumentowanych tymi fakturami VAT nastąpi w tym samym miesiącu. Wówczas zbiorcza faktura korygująca dokumentowała będzie zwrot towarów, których dostawa miała miejsce w różnych okresach rozliczeniowych, ale ich zwrot dokonany został w tym samym okresie. Ponadto wskazać trzeba, iż faktury VAT wyszczególnione na zbiorczej fakturze korygującej muszą być fakturami wystawionymi wyłącznie dla konkretnego, tzn. tego samego nabywcy towaru.

Ustosunkowując się natomiast do kwestii terminu wystawienia faktury korygującej, a w analizowanej sprawie do terminu wystawienia zbiorczej faktury korygującej, wskazać należy, iż termin ten nie został przez ustawodawcę wprost uregulowany.

Paragraf 16 ust. 6 ww. rozporządzenia, stanowi, że przepisy § 9 ust. 5-7 i § 11 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Zatem, wśród przepisów wskazanych jako te, które należy stosować do faktur korygujących, a odpowiednio również do zbiorczych faktur korygujących, nie zostały wymienione przepisy dotyczące terminu ich wystawienia.

Analiza regulacji prawych przytoczonych w niniejszym postanowieniu, pozwala jednak stwierdzić, iż Podatnik obowiązany jest do wystawienia faktury korygującej (zbiorczej faktury korygującej) w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w tych przepisach, w tym m. in. w przypadku zwrotu towarów przez ich nabywcę, przy czym obowiązek udokumentowania tych okoliczności (zdarzeń) stanowiących podstawę korekty spoczywa na Spółce.

W związku z powyższym, Podatnik powinien wystawić zbiorczą fakturę korygującą w przypadku zaistnienia przesłanki ku temu jaką, w przedmiotowej sprawie, jest zwrot towarów dostawcy. Z uwagi na to iż, jak wskazano powyżej, termin wystawienia faktury korygującej (a poprzez to także zbiorczej faktury korygującej) nie został przez ustawodawcę wprost uregulowany, dlatego też zasadnym jest zastosowanie ogólnej reguły dotyczącej terminu wystawiania faktur wynikającej z treści § 13 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem §14 i15.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż Spółka, powinna wystawić zbiorczą fakturę korygującą w ciągu siedmiu dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą korekty jakim, w przedmiotowej sprawie, jest zwrot towaru dostawcy.

Uwzględniając zatem powyższe oraz stan faktyczny sprawy wskazać należy, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest stanowiskiem prawidłowym.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub jej uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura zbiorcza
Data aktualizacji: 08/01/2013 18:00:01

W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim okresie Gmina może rozliczyć podatek naliczony (pomniejszyć podatek należny o poda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty Chorągwi przed i po uzyskaniu przez nią osobow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kwestia wystawienia przez podatnika faktur dokumentujących dostawę towarów w języku angiel...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku...

Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód i moment wystawienia faktury ze sprzedaży nieruc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment ującia faktur korygujących powodujących podwyższenie podatku należnegoSposób wystawiania faktur przez jednostki podległeCzy za datę powstania przychodu można uznać datę wykonania raportu i wystawienia faktury przez towarzystwa ubezpieczeniowe?Wymiana i archiwizacja e-faktur - § 4 pkt 2 i § 6 ust.5Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych od rolników dowodami zastępczymi?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.