Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zapytuje czy podstawą opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia jest kwota brutto wskazana w fakturze

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, L.Dz. 23/DH/2005 z dnia 07.02.2005 r. (data stempla pocztowego na kopercie 07.03.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 10.03.2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia 11.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.03.2005 r.) oraz z dnia 31.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT,

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pracownicy Podatnika podczas wyjazdów służbowych (delegacji) dokonują w państwach Wspólnoty Europejskiej zakupu pojedynczych sztuk towaru, służących po przywiezieniu do Polski czynnościom wykonywanym przez Podatnika na terytorium kraju - do porównania ofert i asortymentu konkurencji. Przedmiotowe zakupy dokumentowane są paragonami z kas fiskalnych lub fakturami zawierającymi numer NIP UE Podatnika (bez numeru podatkowego unijnego dostawcy towaru) - na dokumentach tych wyodrębniona jest kwota netto, podatek od wartości dodanej i kwota brutto, co pozwala stwierdzić, że dostawcy są podatnikami podatku od wartości dodanej.

Pracownicy Podatnika dokonują zapłaty kwoty brutto za nabyte towary, Podatnik rozporządza nimi jak właściciel (faktycznie jest właścicielem towaru).

W stosunku do dostaw, w wyniku których ma miejsce omawiane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nie zostają spełnione warunki o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku, gdy w/wym. zakupy stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podstawę opodatkowania stanowi kwota brutto z faktury albo paragonu fiskalnego.

Zdaniem Podatnika, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o VAT podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia - w tym przypadku cena brutto z faktury lub paragonu fiskalnego.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza co następuje :

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik (poprzez swoich pracowników udających się specjalnie w tym celu w podróż służbową) dokonuje na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej zakupu towarów, które są przez niego (pracowników) transportowane na terytorium kraju. Dostawcy są podatnikami podatku od wartości dodanej, przedmiotowe zakupy dokumentowane są paragonami z kas fiskalnych lub fakturami zawierającymi numer NIP UE Podatnika, na których wyodrębniony jest podatek od wartości dodanej. Podatnik rozporządza nabytymi towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy o VAT (na który, uzasadniając swoje stanowisko powołuje się Podatnik) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż powyżej przywołany przepis nie znajdzie zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym, ponieważ nie zostały spełnione zawarte w nim przesłanki - Podatnik nie posiada statusu podatnika podatku od wartości dodanej.

Natomiast w myśl przepisów art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa wyżej, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Jednakże, aby dana transakcja mogła być uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów muszą być spełnione warunki dotyczące m.in. nabywcy i dostawcy, określone w ust. 2 tegoż przepisu.

I tak zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT transakcję uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, gdy :nabywcą towarów jest :a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a) - z zastrzeżeniem art. 10 ;dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu. Jednakże przedstawiając stan faktyczny Podatnik oświadczył, iż regulacje zawarte w treści przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT nie znajdą w ocenianym przypadku zastosowania.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego (charakter dostawy, rodzaj nabywanego towaru, status nabywcy i dostawcy towarów) oraz przywołanych powyżej unormowań prawnych należy uznać, iż przedmiotowe czynności stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Stosownie do art. 31 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11, podstawą opodatkowania jest cena nabycia, a jeżeli cena nabycia nie istnieje - koszt ich wytworzenia.

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, iż powyżej przywołany przepis nie znajdzie zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym, ponieważ nie zostały spełnione zawarte w nim przesłanki - jak wykazano powyżej czynności podlegające niniejszej ocenie prawnej nie stanowią wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, lecz art. 9 ust. 1.

Należy zatem wskazać przepis art. 31 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

W myśl ust. 2 cytowanego przepisu podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje :podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku ;wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio ( art. 31 ust. 3 ustawy o VAT).

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokumentowanego fakturami lub paragonami z kas fiskalnych, zawierającymi kwotę netto, podatek od wartości dodanej i kwotę brutto, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi zawarta w nich wartość sprzedaży brutto - czyli kwota należna, jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić (art. 31 ust. 1 ustawy o VAT) - tj. zawierającą podatek od wartości dodanej (art. 31 ust. 2 pkt 1 - podatek związany z nabyciem towarów).
Słowa kluczowe: faktura VAT, nabycie wewnątrzwspólnotowe, paragony, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 25/01/2013 12:00:01

Wystawianie faktur i powstanie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem aportu po dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kwestia zakwalifikowania jako koszt uzyskania przychodu faktury VAT za opakowania zwrotne

STAN FAKTYCZNYZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan sklep spożywczy, dokonuje zakupu piwa wraz z opakowaniami zwrotnymi. W miesiącu maju po raz pierwszy został Pan obciążony fakturą VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisany przez podatnika sposób korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć jest zgodny z przep...

Pismem z dnia 05.12.2006r. (data wpływu do Urzędu 18.12.2006r.). Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego momentu dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Obecnie przedmiotem działalności...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia usług magazynowania, faktura, obowiązek podatkowyDrugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9BObowiązek podatkowy VATPrawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów dokumentujących przyznane premie pieniężnePowstanie obowiązku podatkowego od nabycia towarów wraz z instalacją lub montażem
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.