Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Powiat nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu interaktywny Powiat

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2009r. (data wpływu 10 lutego 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług dokonywanym na potrzeby projektu pod nazwą . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług dokonywanym na potrzeby projektu pod nazwą . Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 lutego 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat N. występując z wnioskiem o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na projekt pn. ., uwzględnił w budżecie tego projektu jako koszty kwalifikowalne koszty podatku VAT. Realizacja ww. projektu odbywać się będzie na terenie Starostwa Powiatowego, a skierowana jest głównie do mieszkańców Powiatu.

Zadania które będą realizowane w ramach projektu:instalacja punktów dostępowych do sieci internet oraz uruchomienie tzw. infokiosków, urzędomatów, pełne wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów, wdrożenie podpisu elektronicznego, wymianę około 20% sprzętu komputerowego, przebudowa serwerowni.W założeniach instalacja tzw. infokiosków i urzędomatów ma poprawić jakość życia mieszkańców. Nowoczesne techniki informatyczne zostaną wdrożone w bezpieczny i przyjazny sposób. Uruchomienie na bazie zainstalowanego sprzętu elektronicznej skrzynki podawczej oraz kompatybilnego Biuletynu Informacji Publicznej pozwoli na odmiejscowienie usług. Tym samym kontakt obywatela z urzędnikami Urzędu może odbywać się całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Planowana inwestycja zostanie wykonana w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 19 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Na fakturach dotyczących realizowanego ww. projektu będzie figurowało Starostwo Powiatowe w N., które jest odrębnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z ww. inwestycją Powiat nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej w celu osiągnięci zysku. Dofinansowanie z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach realizacji ww. zadania przewiduje pokrycie podatku od towarów i usług i jest on uznany za koszt kwałifikowalny.

Powiat N. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe Powiat stoi na stanowisku, że naliczony podatek od towarów i usług nie może zostać przez Powiat odliczony i będzie stanowił koszt kwaliftkowalny inwestycji.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Powiat w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu będą wykorzystywane przez mieszkańców w sposób nieodpłatny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat N. jako podatnik VAT ma możliwość odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów i usług dokonywanych na potrzeby projektu pod nazwą .

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie zakupionych towarów i usług wykorzystywanych przy realizacji powyższego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w obowiązującym od 1 grudnia 2008r. do dnia 31 grudnia 2009r. § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Należy nadmienić, iż wyżej cytowane uregulowanie zostało powtórzone w tym samym brzmieniu aktualnie obowiązującego § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, oraz promocji powiatu (art. 4 ust. 1 pkt 19 i 21 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na względzie należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (powiaty) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca występując z wnioskiem o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 na projekt pn. ., uwzględnił w budżecie tego projektu jako koszty kwalifikowalne koszty podatku VAT.

Realizacja ww. projektu odbywać się będzie na terenie Starostwa Powiatowego, a skierowana jest głównie do mieszkańców Powiatu.

Zadania które będą realizowane w ramach projektu:instalacja punktów dostępowych do sieci internet oraz uruchomienie tzw. infokiosków, urzędomatów, pełne wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów, wdrożenie podpisu elektronicznego, wymianę około 20% sprzętu komputerowego, przebudowa serwerowni.Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Powiat w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu będą wykorzystywane przez mieszkańców w sposób nieodpłatny.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. .

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Powiat w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę efektów powstałych w wyniku realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, internet, powiat, zadania własne
Data aktualizacji: 16/01/2013 15:00:01

Jakie warunki muszą być spełnione, by sprzedawca mógł obniżyć podatek należny o podatek wy...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu...

Wystawianie wspólnego rachunku dla określonego najemcy przez współwłaścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez podatnika prowadzącego działy specjalne pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość dokonania sprzedaży towaru przed otrzymaniem faktury dokumentującej jego zakup

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Do kosztów uzyskania przychodów którego roku należy zaksięgować faktury wystawione w 2006...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunekPrzeliczenie w fakturach za częściowe wykonanie robót kwoty zaliczki wyrażonej w walucie obcejCzy odliczając w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup maszyny wystawionej na "Gospodarstwo rolne" Wnioskodawca postępuje prawidłowo?Dotyczy dokumentowania transakcji za pomocą rachunku - zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowejDotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT dotyczącej umowy leasingowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.